Farlige stoffer og storulykkevirksomheter

DSB gjennomfører tilsyn med virksomheter som håndterer farlig stoff, eksplosiver og farlig gods, herunder storulykkevirksomheter.

Tilsyn med virksomheter som håndterer farlig stoff og eksplosiver

DSB har en vid tilsynsportefølje innenfor farlige stoffer og eksplosiver, og vi foretar en risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter hvert år.

I 2021 er det planlagt tilsyn med flere ulike aktører som håndterer farlig stoff og eksplosiver. Vi skal blant annet gjennomføre følgende:

  • Tilsyn med storulykkevirksomheter
  • To tilsynsaksjoner knyttet til lagring av eksplosiver. Aksjonene vi foregå på to forskjellige områder i landet og omfatte flere aktører.
  • Tilsyn med virksomheter som har samtykke fra DSB til håndtering av farlig stoff. I år er det prioritert tilsyn med bunkring av LNG og transport av farlig stoff i rørledning.
  • Dokumenttilsyn med aktører som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver (nitrometan).
  • Markedstilsyn med fyrverkeri. Tilsynet gjennomføres hvert år av RISE Fire Research på oppdrag fra DSB.

Tilsyn med storulykkevirksomheter

DSB gjennomfører tilsyn med storulykkevirksomheter som håndterer farlig stoff og eksplosiver. Disse tilsynene er koordinert med fire andre HMS etater (Miljødirektoratet, NSO, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet) og til sammen er det planlagt tilsyn med 90 virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften. DSB ved seksjon for kjemikaliesikkerhet skal gjennomføre 28 av disse tilsynene.

Hovedtema for myndighetenes tilsyn med storulykkevirksomheter var allerede før pandemien i 2020 valgt å være "styring av endringer". Mangelfull styring av endringer har vist seg å være en årsak til mange alvorlige ulykker i industrien.

Det har derfor lenge vært et krav i storulykkeforskriften at virksomhetene skal ha rutiner for styring av endringer sitt styringssystem. Dette gjelder både endringer i anleggene, kjemikalier, organisasjonen, viktige støttesystemer og i omgivelsene. Det gjelder både for permanente og midlertidige endringer.

I tilsynet vil myndighetene kontrollere om virksomhetene har systemer eller rutiner for styring av endringer. Videre vil man se på hva virksomhetene anser som vesentlige endringer og hvordan de sikrer at både tekniske, organisatoriske, permanente og midlertidige endringer blir tatt hensyn til. En viktig del av dette vil også være å se på hva slags endringer i virksomheten som utløser nye risikovurderinger. Myndighetene vil ha et særlig fokus på hvordan virksomhetene har vurdert hvilke endringer covid-19-situasjonen har medført for deres virksomhet.

Tilsyn med tekniske kontrollorgan (TKO) og aktører som er delegert myndighet etter DSBs regelverk

DSB er utpekende myndighet etter lov om tekniske kontrollorgan. Tekniske kontrollorgan har en viktig rolle gjennom å følge opp at nytt trykkpåkjent utstyr er trygt og sikkert og i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene. DSB følger opp de tekniske kontrollorganene gjennom tilsyn og i 2021 er det planlagt tilsyn med to aktører som er utpekt tekniske kontrollorgan i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Innenfor regelverket om farlig gods har DSB delegert flere av sine oppgaver videre til andre myndigheter eller virksomheter. DSB har som ansvarlig myndighet en forpliktelse til å kontrollere av disse utfører sine oppgaver i henhold til avtale og utpekingsvedtak. DSB har etablert en fast tilsynsfrekvens for å følge opp de delegerte aktørene og i 2021 er det planlagt ett tilsyn med en delegert aktør.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff og eksplosiver

Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff, hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Det er brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunene. For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har DSB, i samarbeid med landets brannvesener, gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012.

Tilsynsaksjonene initieres og organiseres av DSB og brannvesenet gjennomfører tilsynene. Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig, og at utstyr og anlegg er i sikkerhetsmessig god stand for å forebygge uønskede hendelser.

Tilsynsaksjonen i 2021 vil fokusere på lager med ammoniumnitrat, sett i lys av Beirut hendelsen, kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer, samt eksplosiver.

Antall tilsyn som gjennomføres i løpet av en slik tilsynsaksjon variere mye fra år til år og avhenger av hvilke anleggsenheter det føres tilsyn med. Basert på tall fra de siste årenes aksjoner antar DSB at det vil gjennomføres i størrelsesorden 200 tilsyn med anlegg med farlig stoff i løpet av årets tilsynsaksjon.

>> Mer om brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

Oppfølgingstilsyn og tilsyn etter uhell og ulykker

I tillegg til den fastsatte tilsynsplanen gjennomfører DSB hvert år flere dokumenttilsyn med virksomheter og personer som håndterer eksplosiver. Disse tilsynene gjennomføres fortløpende på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i saksbehandlingen eller på annen måte gis til DSB.

Tilsvarende gjennomføres det årlig flere tilsyn i forbindelse med oppfølging av uhell og ulykker samt bekymringsmeldinger knytet til håndtering av farlig stoff og eksplosiver.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.