Farlig stoff- og storulykkevirksomheter

DSB fører tilsyn med virksomheter som håndterer farlig stoff, eksplosiver og som transporterer farlig gods.

DSB har en bred tilsynsportefølje innenfor farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods. Hvert år foretar vi en risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter.

I 2024 har DSB planlagt å gjennomføre følgende tilsyn:

 • Tilsyn med storulykkevirksomheter
 • Tilsyn med bruk av eksplosiver
 • Tilrettelegge for brannvesenets tilsyn med eksplosiver og farlig stoff
 • Tilsyn med avsendere av brukte el-bilbatterier
 • Tilsyn med transportør/speditør
 • Tilsyn med bunkring av hydrogen
 • Markedstilsyn med fyrverkeri
 • Tilsyn med teknisk kontrollorgan (PED)
 • Tilsyn med kontrollorgan (ADR/RID)

Tema for tilsyn med storulykkevirksomheter

DSB koordinerer storulykketilsyn som gjennomføres av DSB, Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Havindustritilsynet. Til sammen er det planlagt tilsyn med ca. 70 virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften. 11 av disse er konserntilsyn som dekker 73 anlegg.

Vedlikehold, med spesielt fokus på aldring, er felles tema for storulykketilsynene i år som i fjor. Følgende bestemmelse i storulykkeforskriften er utgangspunkt for tilsynet:

 • Storulykkeforskriften § 4, jf. vedlegg III nr. 3

Vedlegg III i storulykkeforskriften stiller krav til virksomhetenes styringssystem og punkt nr. 3 sier blant annet at virksomhetene skal ha prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold. Tilsynene vil spesielt kontrollere om virksomhetene i sitt systematiske arbeid, og gjennom å ta hensyn til beste praksis, sørger for å:

 • overvåke og kontrollere anleggets tilstand for å unngå systemsvikt,
 • håndtere risiko forbundet med økende alder på utstyr,
 • forebygge og redusere korrosjon, og
 • iverksette egnede og nødvendige tiltak for å oppnå dette.

De ulike myndighetene vil kontrollere temaet også ut fra krav i eget fagregelverk.

Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak vil også bli fulgt opp som en del av årets storulykketilsyn. Følgende bestemmelse i storulykkeforskriften er utgangspunkt for tilsynet:

 • Storulykkeforskriften § 12 og vedlegg V

Storulykkemyndighetene har nylig gitt ut en revidert veileder på dette temaet. Hovedformålet med oppdateringen er å tydeliggjøre hensynet for sikring når man gir ut offentlig informasjon. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og fokuset på sikring er annerledes i dag – enn da veiledningen første gang ble utgitt.

Avvik fra tidligere storulykketilsyn og lukking av disse følges alltid opp og verifiseres som en del av et storulykketilsyn.

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff og eksplosiver

DSB legger til rette for årlige tilsynsaksjoner. Kommunen er sammen med DSB tilsynsmyndighet etter forskrift om håndtering av farlig stoff. Det er brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen.

I 2024 er tema for tilsynsaksjonen LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet, med spesielt fokus på virksomheter med mengder opptil storulykkemengder. Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig, og at utstyr og anlegg er i sikkerhetsmessig god stand for å forebygge uønskede hendelser.

Antall tilsyn som gjennomføres i løpet av en slik tilsynsaksjon varierer fra år til år og avhenger av hvilke anleggsenheter det føres tilsyn med. Erfaring viser at det gjennomføres omlag 200 tilsyn årlig.

DSB vil også legge til rette for tilsynsaksjon med eksplosiver for et utvalg av brannvesen slik som er gjennomført de tre siste årene. Det vil være geografisk spredning på tilsynsobjektene i denne aksjonen.

>> Mer om brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

Tilsyn etter hendelser

I tillegg til den fastsatte tilsynsplanen gjennomfører DSB hvert år flere tilsyn i forbindelse med oppfølging av uhell og ulykker. Det gjennomføres også årlig flere tilsyn med virksomheter og personer som håndterer farlig stoff og eksplosiver. Det kan være på bakgrunn av opplysninger som kommer frem i saksbehandlingen eller på annen måte gis til DSB, f.eks gjennom bekymringsmeldinger.