Uhell under transport av farlig gods

Innhold sist oppdatert 22.januar 2024

statistikk_farliggods.JPG

I 2023 var uhellene likt fordelt mellom transport av farlig gods og håndtering av farlig gods. Av 53 innmeldte uhell ble det rapportert inn 27 uhell på vei og 2 på jernbane, resten skjedde ved håndtering (bedrift, terminal, bensinstasjon, privat).

En person er rapportert omkommet i forbindelse med transport av farlig gods i 2023. Dette var en møteulykke mellom en personbil og en tankbil i en tunnel i Vestland. Personbilen kom over i feil kjørefelt. Sjåføren i personbilen ble sittende fastklemt og omkom som følge av dette.

Den mest alvorlige ulykken med personskade rapportert inn til DSB i 2023 var da en tankbil kjørte over en privatperson i Bergen sentrum uten at sjåføren selv merket det.

Andre uhell med personskader som ble meldt inn til DSB i 2023 var:

  • En privatperson fikk skade etter møteulykke med en semitrailer. Dette var et trafikkuhell som følge av glatt føre.
  • En privatperson ble skadet i et trafikkuhell med en av forsvarets biler som veltet i en rundkjøring.
  • En privatperson fikk lettere skader etter å ha kjørt inn i en tankbil.
  • En sjåfør ble utsatt for saltsyre da en kopling mellom en tankbil og en slange knakk.
  • En truckfører fikk ryggproblemer da han hoppet unna en IBC som veltet ved transport.

Statens veivesen utfører utekontroller av kjøretøy som transporterer farlig gods på vei. De siste årene har antall kontroller årlig ligget på i overkant av 1000 i Norge.

I 2023 ble det gjennomført 1126 utekontroller.

Kontrollene gjøres for å påse at bestemmelsene om transport av farlig gods overholdes, og er en del av det forebyggende arbeidet som gjøres for å forebygge uhell og ulykker. DSB mottar årlig oppsummering av antall kontroller utført og avvikene som er funnet. Dette rapporteres videre til EU-kommisjonen som hvert 3. år sammenstiller data fra de ulike landene.