Uhell under transport av farlig gods

I 2022 skjedde de fleste uhellene i forbindelse med transport av farlig gods på bedrift og terminal. Av 64 innmeldte uhell ble det rapportert inn 24 uhell på vei, resten skjedde ved håndtering (bedrift, terminal, bensinstasjon, fyllerack).

Ingen personer er rapportert omkommet i forbindelse med transport av farlig gods i 2022.

En person ble skadet i en trafikkulykke ved transport av farlig gods og en tredjeperson (publikum) ble utsatt for giftig røyk da en bil som transportere farlig gods tok fyr under kjøring. Resten av skadene oppstod ved håndtering av farlig gods på terminal eller i forbindelse med lasting og lossing. Ved disse hendelsene var det to som inhalerte giftig røyk fra gods som hadde tatt fyr og fire personer som fikk hud eller øyne eksponert for søl av etsende væske.
Dette er de alvorligste uhellene som ble rapportert inn til DSB i 2022.

Statens vegvesen utfører utekontroller av kjøretøy som transporterer farlig gods på vei. De siste årene har antall kontroller årlig ligget på i overkant av 1000 i Norge. I 2022 økte dette tallet til 1300. Kontrollene gjøres for å påse at bestemmelsene om transport av farlig gods overholdes, og er en del av det forebyggende arbeidet som gjøres for å forebygge uhell og ulykker.

ADRtrsp.jpg

Figuren over er en oversikt som viser totalt antall årlige kontroller utført av Statens veivesen på kjøretøy som transporterte farlig gods, antall avvik som ble funnet i kontrollene, kjøretøy som fikk bruksforbud og antall transporter som ble anmeldt til politiet. 

DSB mottar årlig oppsummering av antall kontroller utført og avvikene som er funnet. Avvikene kategoriseres etter alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgrad 1 tilsvarer avvik som utgjør en spesielt stor fare for samfunnssikkerheten. Dette rapporteres videre til EU-kommisjonen som hvert 3. år sammenstiller data fra de ulike landene.