Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet januar 2023

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.

Aktuelt

Tilsyn med farlig stoff og storulykkevirksomheter 2023

DSB har en bred tilsynsportefølje innenfor farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods. Hvert år foretar vi en risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter. Vedlikehold, med spesielt fokus på aldring, er felles tema for storulykketilsynene i år.

 >> Tilsynsobjekter og tema, farlig stoff- og storulykkevirksomheter

tilsyn_dsb.jpgFoto: DSB

Læreplan for opplæring av førere som skal transportere farlig gods

Ny læreplan for førere som skal transportere farlig gods på vei er tilgjengelig på dsb.no

Ny læreplan for førere som skal transportere farlig gods på vei, er tilgjengelig på dsb.no. Læreplanen vil være obligatorisk for godkjente ADR kursarrangører fra 1. juli 2023. Læreplanen legger vekt på hovedreglene i regelverket og hva føreren skal gjøre (hvis mulig) ved ulykker.

Regelverk

Temaveileder om storulykkeforskriften og vurdering av avfall

Storulykkemyndighetene har i samarbeid med avfallsbransjen utarbeidet en temaveileder. Formålet er å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav til beregning av om avfallsanlegg som lagrer og/eller behandler farlig avfall er omfattet av storulykkeforskriften.

Temaveileder om storulykkeforskriften og vurdering av avfall

Uhell

Uhellsstatistikk for 2022

I 2022 økte antall innrapporterte uhell med eksplosiver, farlig stoff og farlig gods med 5% fra 2021. De innrapporterte hendelsene fremstår generelt mindre alvorlige enn året før, noe som gjenspeiles i færre personskader og ingen omkomne. Totalt ble det rapportert 522 hendelser og 14 personskader. 

På DSBs statistikksider finnes mer informasjon om innrapporterte hendelser:

Læring fra hendelser

DSB ønsker å dele erfaringer og læring fra uhell og hendelser gjennom læringsark. Målet er at deling vil føre til økt årvåkenhet og reduksjon av antall hendelser.

Læring etter hendelse - Uhell ved transport av bilbatterier

DSB-kurs

Krisehåndtering og stabsarbeid (28. februar - 02. mars)

Øvelsesplanlegging (28.-30. mars)

Jobb i DSB?

Se alle ledige stillinger i DSB

Tilsynsresultater

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende her.

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon om samtykker gitt, samt søknader og regelverksendringer ute på offentlig høring. Høringer oppdateres løpende her.