Forord

Denne læreplanen gjelder for kursarrangører som skal gi opplæring til førere av kjøretøyer som transporterer farlig gods. Alle førere må gjennomgå opplæring i henhold til ADR kapittel 8.2 i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften).

Læreplanen har til hensikt å presisere læringsmål med grunnlag i kravene i ADR og fastsettes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som tilsynsmyndighet med hjemmel i § 31 i brann- og eksplosjonsvernloven.  

Læreplanen er tilgjengelig på www.dsb.no og er obligatorisk for godkjente ADR kursarrangører fra 1. juli 2023. Læreplanen vil bli oppdatert og revidert ved behov. Kursarrangør skal sørge for at siste versjon benyttes i undervisningen.

1. Generelt om opplæringen

1.1 Innledning

ADR-bestemmelsene for transport av farlig gods skal sikre at slik aktivitet skjer under forsvarlige forhold og med lavest mulig risiko. ADR inneholder også bestemmelser som skal forebygge at uvedkommende får tilgang til farlig gods.

Alle som kommer i befatning med transport av farlig gods i transportkjeden skal vise forsiktighet for å forebygge skade og ta forholdsregler for å unngå tyveri og misbruk. Alle ledd i transportkjeden, fra produsent til transportør og mottaker, er pålagt plikter og ansvar i forbindelse med håndteringen av godset.

Føreren har en viktig rolle og må være kvalifisert til å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv og omgivelsene, spesielt i forbindelse med uhell, slik at skadeomfanget blir minst mulig.

Fører av kjøretøy som skal transportere farlig gods har sin del av ansvaret for at transporten gjennomføres i samsvar med landtransportforskriften. Opplæring av kjøretøymannskaper skal gis etter bestemmelsene i ADR kap. 8.2 og denne læreplanen. Opplæring om spesifikke produkter og utstyr skal gis av virksomheten som engasjerer ADR-føreren, eksempelvis opplæring i LNG-transport for en fører som allerede har kompetansebevis for tank.

Førere utfører ofte arbeidsoppgaver innenfor andre aktørers plikter i ADR, som «transportør», «laster» og «losser». Læreplanen vil derfor til en viss grad omfatte læringsmål for disse rollene. Det er virksomheten som har ansvaret for at ansatte gis opplæring tilpasset ansvar og plikter i henhold til kapittel 1.3.

Opplæringen av fører skal gi den enkelte fører forståelse for og bevissthet om den risiko som er forbundet med transport av farlig gods, samt gi grunnleggende kunnskaper om forebyggende sikkerhetstiltak, opptreden ved uhell og innøving av rutiner.

Opplæringen er en forutsetning for at eleven skal kunne ta eksamen og få utstedt ADR kompetansebevis av Statens vegvesen.

1.2 Innhold og oppbygging

Læreplanen tar utgangspunkt i bestemmelsene for opplæring av førere i ADR 8.2.2.3, og er delt inn i grunnkurs og spesialiseringskursene for tank, klasse 1 og klasse 7. For hvert av kursene er det satt opp læringsmål innenfor ulike tema.

Læringsmålene er delt inn i tre kompetansenivå:

Kunnskap
Eleven skal ha kunnskap og god innsikt i emnet, og skal kunne benytte kunnskapen selvstendig uten behov for veiledning.

 Kjennskap
Det forventes at eleven vet noe om emnet, men ikke med samme innsikt som ved «kunnskap». Eleven skal være i stand til å tilegne seg mer innsikt i emnet på egen hånd.

Orientering
Eleven skal ha blitt orientert om emnet, men det forventes ikke at eleven skal være i stand til å tilegne seg mer innsikt i emnet på egen hånd.

1.3 Undervisningen

1.3.1 Krav til godkjenning av kurs

I henhold til ADR 8.2.2.6 skal kursene være godkjent av vedkommende myndighet. Følgende opplysninger gis til DSB ved søknad om kursgodkjenninger:

a) En undervisningsplan utarbeidet eller revidert på grunnlag av denne læreplanen med tidsplan og læremetoder som tenkes anvendt;

b) Lærerpersonalets kvalifikasjoner og virkeområder Som hovedregel kreves det utdanning som sikkerhetsrådgiver og pedagogisk erfaring, men DSB vil i søknadsbehandlingen kunne vurdere alternative kvalifikasjoner og erfaring som kan dokumenteres.

c) Opplysninger om lokalene hvor undervisningen foregår, undervisningsmateriell og anlegg for praktiske øvelser;

d) Betingelsene for kursdeltakerne, slik som deltakerantall. Som hovedregel skal det maksimalt være 20 deltagere per kurs.

NB! For kursarrangører som allerede har godkjenning fra DSB vil denne læreplanen bli brukt som grunnlag for å vurdere undervisningsplanene.

Bruk av læreplanen er en forutsetning for å få tillatelse til å drive virksomhet som ADR-kursarrangør.

1.3.2 Undervisningsmateriell

Det er ikke gitt noen spesifikke krav i ADR til undervisningsmateriell for grunnkurset og spesialiseringskursene. Kursarrangør står fritt til å benytte tilgjengelig eller utvikle eget undervisningsmateriell.

1.3.3 Undervisningsmetoder for teoretisk opplæring

Lærerens tilrettelegging og tilpasning av undervisningen er viktig for at elevene skal nå læringsmålene. Læreren skal være til stede og tilgjengelig under all undervisning, enten undervisningen foregår i klasserom eller via en kommunikasjonsplattform. Læreren skal bistå og evaluere hver elev under opplæringen.

For oppgaveløsning som gjøres i forbindelse med kurset er det kun den tiden som brukes til veiledning og hjelp med oppgavene som skal regnes som undervisningstid. Oppgaveløsning uten direkte og kontinuerlig veiledning er å betrakte som leksearbeid. For å oppfylle kravene til undervisningstid må kursarrangør ta høyde for dette.

All teoretisk opplæring skal være praktisk rettet, slik at eleven kan relatere emnet til førerens praktiske hverdag. Eks: ved bruk at tabell A i kapittel 3.2 i ADR bør det velges type farlig gods som eleven kjenner til. Læreren skal medbringe eksemplarer av faresedler og oransje skilter.

Metoder som kan bidra til god kvalitet og engasjement blant elevene er å knytte teori opp mot bilder, videoklipp og praktiske demonstrasjoner. Som et eksempel kan forskjellige typer emballasjer som benyttes til farlig gods fremvises sammen med merkekrav. Eksempler der åpenbare feil og mangler forekommer bør også fremvises, slik at eleven lærer å fange opp forhold som ikke er i henhold til bestemmelsene. Se vedlegg til denne læreplanen med tips til materiell som kan inngå i opplæringen.

Førerens risikoforståelse og ansvarlighet for de oppgaver som slik transport innebærer, må framheves i undervisningen. Gjennom innhold og arbeidsmåter skal elevenes oppfatning og holdning til risiko bevisstgjøres. Målet er at eleven skal opplæres i å ta ansvar og forholdsregler samt velge arbeids- og kjøremåter som reduserer risiko for uhell. Det er viktig at undervisningen tilpasses individuelle øvelser da førere av kjøretøy med farlig gods i hovedsak opererer alene, og har et betydelig ansvar.

1.3.4 Krav til gjennomføring av praktiske øvelser

De praktiske øvelsene skal foregå på et egnet sted. Praktiske øvelser kan foregå ved fysiske øvelser og/eller virtuelle øvelser (simulering) der dette er gjennomførbart (eks: brannslokking med VR-utstyr).

De praktiske øvelsene skal knyttes til den teoretiske opplæringen i størst mulig grad, og inngå som en del av undervisningsplanen til kursarrangør. De praktiske øvelsene skal minst omfatte førstehjelp, brannslukking og opptreden ved uhell/ulykke, og skal knyttes til ulike ulykkescenarier ved transport av farlig gods på vei.

Elever som nylig, og senest 4 uker før ADR opplæring, har gjennomført kurs i ulykkesberedskap i henhold til trafikkopplæringsforskriftens kapittel 25, kan få godskrevet dette som praktiske øvelser i kursbeviset. Dette forutsetter at ADR opplæringen blir gitt av samme kursarrangør.

1.3.5 Tidsbruk og vekting

Teoriundervisningen skal minst ha en varighet som angitt i ADR 8.2.2.4 og 8.2.2.5, men kursarrangør må vurdere behov for mer tid avhengig av antall elever på hvert kurs for å sikre at elevene får en tilstrekkelig gjennomgang av læringsmålene. Det er ikke tillatt med teoriundervisning med kortere varighet enn angitt i ADR. I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig tid til gjennomføring av de praktiske øvelsene i grunnkurset og spesialiseringskurset for tank.

En ADR-kursarrangør bør i sin planlegging av undervisningen ta utgangspunkt i kompetansenivåene for læringsmålene (se avsnitt 1.2) til å planlegge undervisningen. Kursarrangør må derfor legge større vekt på og bruke mer tid på læringsmål hvor eleven skal ha "kunnskap" enn læringsmål hvor eleven skal ha "kjennskap" eller "orientering". Det må også tas høyde for antall elever ved planleggingen.

Læreplanen gjelder like fullt for oppfriskningskurs som for førstegangskurs.

1.3.6 Evaluering

Instruktøren skal i løpet av opplæringen evaluere elevens kompetanse og gi tilbakemelding på læringsresultatet, blant annet ved gjennomgang av oppgaver. ADR kursarrangør bestemmer selv hvordan evaluering og tilbakemelding gjøres. Dette er særlig viktig for individuelle øvelser hvor veiledningen skal kunne gi korreksjon om elevens praktiske ferdighet, forståelse og atferd. Evalueringen av eleven er særlig viktig i begynnelsen av opplæringsforløpet.

1.4 Orientering om eksamen

Ved eksamen skal kandidaten vise nødvendig kompetanse som gjør vedkommende skikket som fører av kjøretøy som transporterer farlig gods. Eleven vil kunne få spørsmål knyttet til læringsmål i de tre kompetansenivåene. Vanskelighetsgraden på spørsmålene vil være tilpasset læringsmålene. Eksamen må være gjennomført senest innen 1 år etter gjennomført opplæring i de ulike kurs (§ 11a i forskriften), men det anbefales at eksamen gjennomføres snarest mulig etter opplæringen.

Eksamen gjennomføres på de lokale trafikkstasjoner til Statens vegvesen ved hjelp av PC. ADR-eksamen gjennomføres kun på norsk. Det utdeles headset for de med lesevansker for lydavspilling av all tekst.

ADR kursarrangør bør informere elevene om at søknad om ADR prøve (eksamen) bør gjøres så snart kursbevis foreligger for å sikre reservasjon av prøvetidspunkt som passer. Mer informasjon om teoriprøven for ADR er tilgjengelig på Statens vegvesen sine sider. https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Teoriprove/adr-teoriprove

For oddetallsår hvor ny utgave av ADR-bestemmelsene trer i kraft, kan opplæring og eksamen gjennomføres i henhold til eksisterende utgave til og med utgangen av juni.

2. Grunnkurs

I denne opplæringen skal elven få kjennskap til hva farlig gods er, hvilke egenskaper ulikt type gods har og at de i visse situasjoner eller tilstander kan være meget farlige for en selv og omgivelsene. Førerens kunnskap om hvilken type farlig gods som transporteres er en betingelse for forsvarlig håndtering og transport av godset. Opplæringen skal gi den enkelte så god kjennskap til ADR-bestemmelsene at eleven finner fram til de relevante bestemmelser som gjelder for godset. Forståelse for hvorfor regelverket er nødvendig er en viktig forutsetning for senere å skulle opptre i overensstemmelse med reglene.

Etter gjennomført opplæring skal eleven ha nødvendige kvalifikasjoner for å transportere farlig gods tillatt etter grunnkursopplæring.

Hovedmålet er at eleven skal:

- ha blitt oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods

- ha fått grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for uhell

- være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler ved et uhell for å begrense omfanget av hensyn til egen så vel som publikums sikkerhet og til miljøet

2.1 Om regelverket

Dette kapittelet dekker primært nødvendig opplæring i landtransportforskriften og de alminnelige bestemmelsene i del 1 i ADR.

Eleven skal ha kunnskap om:

- forskriftens formål
- hva farlig gods er
- revisjon av ADR hvor ny utgave kommer 1. januar hvert oddetallsår
- eksamensordningen og tidsfrister for ADR kompetansebevis
- når spesialiseringskurs utover grunnkurs kreves
- generelle krav til sikker gjennomføring av transporten (§ 4)
- førerens ansvar opp mot andre aktørers ansvar ved transport av farlig gods (kap. ADR 1.3/1.4/1.8.3/8.2.3)
- at fører av kjøretøy med farlig gods plikter å ta forholdsregler som er nødvendig for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods
- at fører skal videresende og informere om resultatet av en utekontroll til sin arbeidsgiver (transportør) og sikkerhetsrådgiver (se vedlegg om ADR kontroller)
- sikkerhetsrådgiverordningen og hvordan fører kan gjøre nytte av den, blant annet ved:
      • hjelp til vurdering av merking, emballering og transportdokumentasjon
      • utekontroll og resultater fra disse
      • oppfølging av avvik og uhell

Eleven skal ha kjennskap til:

- at det blant ADR-medlemslandene eksisterer nasjonale tilpasninger som kan avvike fra ADR og at ansvaret for å informere føreren ligger hos transportør
- tidsbegrensede bilaterale og multilaterale avtaler (ADR 1.5) og bruken av disse (om førerens plikter)
- informasjon, veiledning og faktaark innenfor farlig gods som er tilgjengelig på dsb.no
- aktørene i en transportkjede og deres plikter etter ADR 1.4
- at ADR 1.3 krever rolletilpasset opplæring for aktører som «transportør», «laster» og «losser» (dette kommer i tillegg til opplæring gitt av ADR kursarrangør)
- de alminnelige bestemmelsene om sikring (security)
- hvilke myndigheter som kan utføre utekontroll og hvilke reaksjonsmidler som kan iverksettes ved brudd på forskriften (se vedlegg om ADR-kontroller)

Eleven skal ha orientering om:

- at oversettelsen av ADR og RID er samlet i en bok/elektronisk fil
- at forskriften (§ 1-37) sammen med ADR og RID utgjør forskrift 1. april om landtransport av farlig gods og hvor denne er tilgjengelig
- de andre regelverkene som gjelder for jernbane-, sjø- og lufttransport av farlig gods
- at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er myndighet for transport av farlig gods på land
- at DSA (Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet) er fag- og tilsynsmyndighet for radioaktive stoffer
- at ADR-transport på fergestrekninger inngår som en del av riksveinettet

2.2 Regelverkets struktur og omfang

Eleven skal ha kunnskap:

- om hvordan det fremgår hva som er ADR-bestemmelser, RID- bestemmelser og fellesbestemmelser for veg- og jernbanetransport
- at S-bestemmelsene om tilsyn med kjøretøy er å finne i hovedtabellen, mens sikringsbestemmelsene (security) inngår som alminnelige krav i kapittel 1.10

Eleven skal ha kjennskap:

- til oppbygning av tabell A og B i kapittel 3.2
- til del- og kapittelinndelingen
- til hvordan ADR regulerer transport som inngår i en transportkjede som også omfatter sjø, jernbane og/eller lufttransport
- om signerte multilaterale avtaler og diverse lempelser og fravik i ADR, ref. dsb.no
- om hvordan begrepet transportenhet knyttes til unntak/mengdebegrensninger

Eleven skal ha orientering:

- om definisjoner, måleenheter og forkortelser i ADR kapittel 1.2

2.3 Farer og egenskaper

Eleven skal ha kunnskap:

- om klasseinndelingen av farlig gods
- om farene knyttet til de ulike klassene som angitt i de skriftlige instruksjonene
    • gi eksempler på aktuelle varer. Eksempler på varer i ulike klasser som transporteres i Norge er gitt i vedlegg til denne læreplanen
- om at farlig gods kan ha tilleggsfarer (med eksempler)

Eleven skal ha kjennskap:

- om ADR 3.2.1 – Forklaringer til tabell A
- til tildeling og bruk av UN-nummer og varenavn som nøkkel for å identifisere stoffer og gjenstander (gi eksempler på aktuelle varer, se vedlegg til denne læreplanen)
- til at klassifiseringen er nøkkelen til de fleste bestemmelsene om blant annet:
    • bruk av emballasje
    • merking av kolli
- til farlig gods permen og hvordan denne kan brukes
    • gi eksempler på ulike UN nummer og vis resultatene
- til hvordan transport av farlig avfall er regulert i ADR (spesielle bestemmelser for avfall, ADR 5.4.1.1.3) og forskrift om landtransport av farlig gods (§ 12, fra tredje ledd)
- til avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall, § 11-14

Eleven skal ha orientering:

- om sikkerhetsdatablad
- om at det finnes spesielle bestemmelser for transport av farlig avfall over landegrensene, jf. kapittel 13 i avfallsforskriften

2.4 Merking og dokumentasjon

Eleven skal ha kunnskap:

- om alminnelige opplysninger som skal finnes i et transportdokument (ADR 5.4.1.1)
- om at deklarasjonsskjema for farlig avfall klassifisert som farlig gods kan benyttes som transportdokument i Norge (men ikke utenfor Norges grenser)
- om førers plikt til kunnskap om det farlige godset som er lastet og skriftlige instruksjoner (ADR 5.4.3.3)
- om transportørens plikter etter ADR 1.4.2.2
- om merking og faresedler i henhold til ADR 5.2 og kunne gjenkjenne merkingen
    • eleven skal forevises eksempler på merking av kolli
- om merking med store faresedler og oransje skilt og kunne gjenkjenne merkingen
    • eleven skal forevises eksempler på merking av kjøretøy og containere

Eleven skal ha kjennskap:

- til container/kjøretøystuingssertifikat (ADR 5.4.2)
- om merking av kolli som inneholder begrensede mengder farlig gods
- til forbrukerfaremerker (CLP) og vite at disse ikke tilsvarer faresedler
    • eleven bør forevises eksempler
- om merke- og dokumentasjonspliktene til aktørene i transportkjeden, fra avsender til mottaker
- om opplysninger, dokumentasjon og merking som kreves ved en forsendelse (ADR 1.4.2/1.4.3)

2.5 Opptreden ved uhell og praktiske øvelser

Ved uhell og ulykker skal føreren kunne ta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv og omgivelsene slik at skadeomfanget blir minst mulig.

Eleven skal ha kunnskap:

- om de skriftlige instruksjonene og tiltak ved ulykker eller nødsituasjoner (inkludert kolonne 3 i skriftlige instruksjoner)
- om viktigheten av førers opptreden ved ulike uhellscenarier
    • dette skal oppnås ved hjelp av de skriftlige instruksjonene
    • uhellscenariene skal omfatte eksempler fra hendelser i tunnel, brann, lekkasje, kjemikalie-eksponering, trafikale ulykker mm.
- om førers varslingsplikt til brannvesenet ved uhell hvor det har oppstått eller er fare for lekkasje eller brann (forskriftens § 6)
- om mulige årsaker til brann, deres forløp og egnede slokkemetoder
- om hvilke slokkeapparater som er påkrevd i ADR, samt apparatenes kapasitet, serviceintervaller og merking
- om bruken av personlig verneutstyr og øvrig utstyr påkrevd i ADR 8.1.5
- i brannslokking med bærbare slokkemidler, og ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne slukke en mindre brann
- i praktisk livreddende førstehjelp (hjerte, luftveier, sjokk, blødning etc.)

2.6 Gjennomføring av transporten

Eleven skal ha kunnskap om:

- transportørens ansvar og forpliktelser (ADR 1.4.2.2)
- nødvendigheten av sikring mot uvedkommende (security) og kravene i ADR 1.10
- alminnelige bestemmelser om transportenheter og medfølgende utstyr i ADR 8.1
- spesielle transportbestemmelser (jf. tabell A kolonne 16 til 19) som kan være relevant for fører med grunnopplæring
- bestemmelsene for farlig gods med høy risiko
- at fører kan avvise transport ved åpenbare brudd på bestemmelsene
- koder og vegskilt brukt ved restriksjoner for farlig gods i vegtunneler
- bestemmelser i ADR 8.3 som kjøretøymannskapene må holde seg til
- bestemmelser om lasting, lossing og håndtering (ADR 7.5), følgende avsnitt:
    • 7.5.1 Alminnelige bestemmelser
    • 7.5.2 Samlastingsforbud
    • 7.5.4 Forholdsregler med hensyn til matvarer, andre konsumartikler og dyrefor
    • 7.5.7 Håndtering og stuing
    • 7.5.8 Rengjøring etter lossing
    • 7.5.9 Røykeforbud

Eleven skal ha kjennskap til:

- avsenders ansvar og forpliktelser
- alminnelige bestemmelser om transport, lasting, lossing og håndtering (ADR 7.1)
- transport under temperaturkontroll og behovet for prosedyrer i tilfelle tap av kontroll
- transport i kolli (ADR 7.2)
- transport i bulk (ADR 7.3)
- transport i tanker (ADR 7.4)
- utfordringer ved branntilløp i litiumbatterier

Eleven skal ha orientering:

- om forpliktelsene og ansvaret til de øvrige aktørene i en transportkjede
- om hvilke sanksjoner kontrollmyndighetene kan gi ved brudd på bestemmelsene, jf. vedlegg om utekontroll
- om transportruter med eksempler på tunnelrestriksjoner, og hvordan en  tunnelrestriksjonskode oppgitt i transportdokumentasjon fra avsender skal forstås

2.7 Transportenheter og medfølgende utstyr

Eleven skal ha kunnskap:

- om dokumenter som skal følge med transportenheten (ADR 8.1.2)
- om faresedler og merking av transportenheter i samsvar med ADR 5.3
- om brannslukkingsmateriell (ADR 8.1.4)
- om øvrig utstyr for personlig beskyttelse som skal følge med på transportenheten (ADR 8.1.5)
- hva myndighetene kontrollerer av utstyr ved utekontroll (se vedlegg om ADR kontroller)

3. Spesialiseringskurs klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander

Hovedmålet for kurset er å gi førere forståelse for den fare som er forbundet med transport av eksplosive stoffer og gjenstander. Opplæringen i temaene beskrevet skal sikre nødvendig kunnskap utover grunnkurset slik at føreren er i stand til å ta de nødvendige forholdsregler ved uhell.

Dette kurset kan utelates helt eller delvis for elever som kan dokumentere tilsvarende opplæring, ref. ADR 8.5 S1 punkt 1. Kursarrangør må angi at opplæringen er gjennomført i kursbeviset som følger med søknaden om ADR prøve til Statens vegvesen.

3.1 Farer og egenskaper ved klasse 1

Eleven skal ha kunnskap om:

- farer ved klasse 1
- inndelingen i faregrupper og forenlighetsgrupper, og hvordan klassifiseringskodene skal forstås

Eleven skal ha kjennskap til:

- at det finnes enkelte gjenstander og stoffer i klasse 1 som ikke får mottas for transport

3.2 Lasting, lossing, transport og håndtering av klasse 1

Eleven skal ha kunnskap:

- om bestemmelser for farlig gods med høy risiko og sikringsplan
- om førers ansvar mht. varsling og håndtering av sikringsrelaterte trusler og hendelser, eks: ved tap eller forsvinning av gods (iht. sikringsplan)
    • bruke eksempel på en tenkt sikringsplan
    • vis til hendelser med sikringsbrudd
- om godkjenningsattest for EX-kjøretøy og årlig kontroll hos Statens vegvesen
- om at transport av eksplosiver på MEMU krever at fører i tillegg har tank spesialiseringskurs
- om nasjonale forskriftskrav og tilpasninger for eksplosive stoffer og gjenstander (kapittel 4 i forskrift om landtransport av farlig gods)
- om tilleggsbestemmelser som gjelder transport av eksplosive stoffer eller gjenstander (ADR 8.5 S1)
- om tilleggsbestemmelser for lasting og lossing av klasse 1 – ADR 7.5.11, spesielt CV1 med lempelser i § 20 i forskriften
- om samlastingsforbud innenfor klasse 1 i tillegg til samlasting med andre klasser (ADR 7.5.2) og nasjonalt forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere, jf. § 19

Eleven skal ha kjennskap:

- til mengde eksplosive stoffer og gjenstander som får transporteres på hhv. EX-II og EX-III – ADR 7.5.5

Eleven skal ha orientering om:

- kravene som stilles til EX-II og EX-III kjøretøy
- restriksjoner for transport av klasse 1 over fergestrekninger som er en del av riksvegnettet i Norge

3.3 Merking, dokumentasjon og emballering av klasse 1

Eleven skal ha kunnskap:

- om faresedlene og informasjonen de gir
- om hvordan en last med eksplosiver skal kontrolleres mot transportdokumentet fra avsender
- om krav til faremerking av kjøretøy

Eleven skal ha kjennskap:

- til at avsender skal kontaktes dersom kolli er skadet eller åpnet siden dette har avgjørende betydning for transportklassifikasjonen

4. Spesialiseringskurs klasse 7 radioaktivt materiale

Denne opplæringen skal gis til førere som skal transportere radioaktivt materiale (ref. ADR 8.2.1.4).

Hovedmålet for kurset er å gi førere forståelse for den fare som er forbundet med transport av radioaktivt materiale. Opplæringen i temaene beskrevet i 4.1 til 4.3 skal sikre nødvendig kunnskap utover grunnkurset slik at føreren er i stand til å ta de nødvendige forholdsregler ved uhell.

Dette kurset kan utelates helt eller delvis for elever som har gjennomført tilsvarende opplæring, ref. ADR 8.5 S11, eksempelvis akkreditert strålevernkurs for "sertifisert arbeidsleder" for industriell radiografi. Kurset kan ikke utelates for elever som har gjennomført akkreditert kurs for "sertifisert operatør".

Kursarrangør må angi at opplæringen er gjennomført i kursbeviset som følger med søknaden om ADR prøve til Statens vegvesen.

4.1 Farer og egenskaper ved klasse 7

Eleven skal ha kunnskap om:

- hva som menes med radioaktivt materiale
- hva som menes med spaltbart materiale
- faremomenter knyttet til radioaktivt materiale, inkl. stråledose, kritikalitet og varmeutvikling
- begrepene stråledose og doserate

- tiltak for å begrense sin eksponering for stråling (tid, avstand, skjerming)

Eleven skal ha kjennskap til:

- overflateforurenset gjenstand
- radioaktivt materiale i «spesiell form»
- LSA (lav spesifikk aktivitet)
- farepotensial knyttet til tyveri og misbruk av radioaktivt materiale med høy risiko

4.2 Klassifisering og emballering av klasse 7

Eleven skal ha kunnskap:

- om faremerking av ulike kolli med radioaktivt materiale og hvilken informasjon som er viktig for fører

Eleven skal ha kjennskap:
- til hvordan transportindeks og kategori av kolli, overpakninger og containere bestemmes
- om hva som menes med kritikalitetssikkerhetsindeks (CSI)

4.3 Særskilte bestemmelser ved transport av klasse 7

Eleven skal ha kunnskap om:

- hvilket utstyr som må medfølge en transportenhet som transporterer radioaktivt materiale
- særskilte merkebestemmelser innenfor klasse 7 som gjelder tanker, kjøretøy, containere og emballasje
- merkebestemmelser som gjelder for tom, ikke rengjort emballasje
- hva fører skal gjøre hvis det er mistanke om at kolli er skadet eller lekker
- tilsynsbestemmelsene for kjøretøyer
- når det er krav til sikringsplan
- at det er avsenders plikt å instruere transportøren om ekstra forholdsregler, forhåndsvarsling m.m.
- at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skal varsles ved ulykker eller unormale hendelser og når forsendelser ikke lar seg levere

Eleven skal ha kjennskap:

- til hva en særordning er
- til hvilke bestemmelser som gjelder for komplett last
- til bestemmelsene om godkjenning av forsendelser samt meldeplikt
- til hvilke regler som gjelder for rengjøring etter lossing
- til hvilke transporter som faller inn under unntak fra bestemmelsene
- til særskilte opplysninger som kreves i transportdokumentet
- om hvor mye gods som kan tas med av en bestemt oppgitt vare
- til når man som yrkeseksponert har krav på doseovervåking
- til bestemmelsene som gjelder for samlasting og krav til atskillelse og avstand til publikum

Eleven skal ha orientering:

- om IAEA regelverket for sikker transport av radioaktivt materiale
- om at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan fastsette spesielle vilkår for transporten
- om at det er bestemmelser om mellomlagring underveis, og hvilke bestemmelser som gjelder
- at det er transportørens ansvar å avvise forsendelser dersom dokumentasjonen fra avsender er mangelfull
- om hvilke krav som gjelder for kontroll med utvendig doserate
- om at det finnes ulike krav til ytelse for de forskjellige typer emballasje

5. Spesialiseringskurs for tanktransport

Denne opplæringen skal gis til førere som skal transportere farlig gods i tank (ref. ADR 8.2.1.3).

Hovedmålet for kurset er å gi elevene kunnskap utover grunnkurset som er nødvendig for å kunne transportere farlig gods i tank på en forsvarlig måte. Både kjøretøyene og tankene som benyttes ved slik type transport skal oppfylle bestemte krav og føreren må gjøres kjent med bestemmelsene. Opplæringen som gis på et slik kurs er ikke produkt- eller klassespesifikk, men vil dekke det som gjelder transport i tank generelt. I de tilfeller føreren har andre roller, som fyller eller losser, må virksomheten sørge for nødvendig opplæring i henhold til ADR 1.3.

Det skal gis ytterligere undervisning ved praktiske øvelser for dette spesialiseringskurset, antallet timer vil avhenger av antall førere som deltar i opplæringen.

5.1 Tanker og farene ved tanktransport

Eleven skal ha kunnskap om:

- kjøretøyenes stabilitet på vegen og hvordan denne er påvirket, spesielt av flytende last (som fyllingsgrad, skvalpeskott og tankens form)
- tankskiltet og hva merkingen oppgir
- godkjenningssertifikatet til tanken og ut fra dette lese hva tanken er godkjent for
- kravet til periodiske- og mellomliggende kontroller for tank/MEGC
- bestemmelsene som gjelder for transport av tanker utløpt på dato for kontroll
- førerens ansvar for at det ikke foreligger åpenbare feil, lekkasjer eller sprekker, eller mangler utstyr
- sikkerhetsprosedyrer og rutiner som skal følges ved uhell/ulykker (skriftlige instruksjoner)
- førers opptreden ved ulike uhellscenarier
    • dette skal oppnås ved hjelp av de skriftlige instruksjonene
    • uhellscenariene skal omfatte hendelser i ulik type last (eksempler tas fra vedlegg 2)
- slamsugere
    • bruken av disse (ADR 4.5)
    • hva som skiller disse fra andre tanker

Eleven skal ha kjennskap til:

- konstruksjonene som er innenfor begrepet tank
- begrepet MEGC
- begrepet batterikjøretøy
- begrepet slamsuger
- begrepet MEMU
- materialtretthet og hva langvarig slitasje og påvirkning kan føre til
- hva en BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) er, når dette kan oppstå og med hvilke stoffer
- mulige årsaker til bremsesvikt og faremomenter som følge av varmgang i bremsene
- at tanken må være tom og rengjort dersom kontroll av tank inkluderer innvendig inspeksjon

Eleven skal ha orientering:

- om at tanker er designet, konstruert og kontrollert etter standarder
- om tankkoder og tank hierarki samt multimodale tankbestemmelser (T-koder)
- om hvilke kontrollorgan som kan godkjenne tanker og MEGCer
- til nasjonal regulering vedrørende bruk av ekstra store kjøretøykombinasjoner for tanktransport i Norge (landtransportforskriften § 18a)

5.2 Tankkjøretøyer og medfølgende utstyr

Eleven skal ha kunnskap om:

- alminnelige bestemmelser om godkjenning av kjøretøy (ADR 9.1)
- hvem som utfører årlig teknisk kontroll
- informasjonen gitt i godkjenningsattesten for kjøretøyet
- dokumenter som skal følge med transportenheten (ADR 8.1.2)
- brannslukkingsmateriell (ADR 8.1.4)
- øvrig utstyr for personlig beskyttelse som skal følge med i transportenheten (ADR 8.1.5)
- teknisk utstyr på tankkjøretøyer som er relevant for fører

Eleven skal ha kjennskap til:

- kravet til jordforbindelse for FL-kjøretøy og MEMU
- at automatisk brannslokningsanlegg for motorrommet er installert på MEMU (ADR 9.8.7)
- krav om lås på visse ADR godkjente kjøretøy
- de hyppigst forekommende mangler på kjøretøy og teknisk utstyr som Statens vegvesen finner ved kontroll og som føreren må være oppmerksom på, se vedlegg

Eleven skal ha orientering om:

- oppføringer i transportdokumentet som er relevante for tank
- krav til innfesting av tank til kjøretøyet
- når kjøretøyer må ha ADR godkjenning og hvem som godkjenner kjøretøyene i Norge

5.3 Fylling, tømming og håndtering

Eleven skal ha kunnskap om:

- fyller og losser sine forpliktelser
- bestemmelsene om lasting, lossing og håndtering
- forholdsregler mot statiske ladninger (7.5.10)
- begrenset påfyllingshastighet for enkelte brannfarlige væsker og gasser
- forbud mot bruk av drivstoffbasert tilleggsvarme på FL-kjøretøy under lasting og lossing (S2 i ADR 8.5)
- sikkerhetsrutiner som skal følges ved lasting og lossing av farlig gods
- forskjellige systemer for fylling og lossing
- vanlige årsaker til overfylling, og på hvilke måter dette kan være en risiko
- tiltak ved overfylling på anlegg
- tiltak ved overfylling på bensinstasjon

Eleven skal ha kjennskap til:

- hvilke regler som gjelder for ferje- eller annen sjøtransport av brannfarlige væsker eller annet farlig gods i tank og MEGC
- bestemmelsene om fylling og transport av tanker i forhold til dato for neste tankkontroll

Eleven skal bli orientert om:

- de viktigste punktene som inngår i periodiske og mellomliggende kontroller
- ulike typer tanker, tankkoder og hvilken betydning dette har

5.4 Særskilte krav til tanktransport

Eleven skal ha kunnskap:

- om faremerking av tankkjøretøy, kjøretøy med løstanker, batterikjøretøy og MEMU
- om faremerking av kjøretøy som transporterer MEGC, tankcontainere og multimodale tanker
- om høyeste arbeidstrykk, påfylling- og tømmingstrykk
- om bestemmelsen om forenklet merking ved transport av UN 1202, 1203, 1268 eller 1863 (ADR 5.3.2.1.3)
- om bestemmelsene om tilsyn, inkludert krav som gjelder for lastet MEMU
- om bestemmelsene om farlig gods med høy risiko og sikringsbestemmelsene
- om krav til sikringsplan og innhold som vil kunne være relevant for føreren (eks: nødvendige opphold under transport, prosedyrer for rapportering av sikringsrelaterte trusler m.v)
- at transportør (foretaket) er ansvarlig for at fører får en opplæring som er tilpasset ansvaret og oppgavene til føreren, f.eks. betjening av pumper og ventiler på kjøretøy
- om at tanken må være tom og rengjort dersom tankkontroll inkluderer innvendig inspeksjon

Eleven skal ha kjennskap:

- til hvilke regler som gjelder for ferje- eller annen sjøtransport av brannfarlige væsker eller annet farlig gods i tank og MEGC
- til informasjonen på tankskiltet (med eksempel)

Eleven skal bli orientert:

- om de viktigste sjekkpunktene som inngår i periodiske og mellomliggende kontroller
- til forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29; § 29-1 om arbeid i tanker og faren for brann eller eksplosjon

Vedlegg

>> Vedlegg 1 - Informasjon om ADR-kontroll på veg (utekontroll)

>> Vedlegg 2 Eksempler på stoffer og gjenstander som transporteres i Norge

Lukk