Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, april 2022

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods

Tilsyn

Les mer om tilsyn med blant annet Svea Fyrverkeri og Nammo Raufoss.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende på denne siden.

Aktuelt

Høye naturgasspriser

Som følge av høye naturgasspriser velger flere industrivirksomheter som tidligere har benyttet naturgass som energikilde nå å konvertere til bruk av propan (LPG). På bakgrunn av flere henvendelser knyttet til slik konvertering, har DSB publisert informasjon om hvilke krav som gjelder for forbruksanlegg for propan.

 

Hendelser
Etter to uhell i mars ved Ineos Rafnes har DSB opprettet tilsyn som startet med en befaring kort tid etter hendelsene. DSB vil vurdere eventuelle brudd på regelverket når virksomhetens granskningsrapport foreligger. DSB har satt en rekke forutsetninger for den videre revisjonsstansen når det gjelder tekniske og organisatoriske tiltak.

 

Etter en ammoniakklekkasje som førte til en gassky over fylkesvei 761 i september 2021 har DSB vedtatt forbud mot bruk av Trønderfor sitt ammoniakkanlegg i Steinkjer. Lekkasjen medførte at en person havnet på sykehus og virksomheten kunne ikke dokumentere at anlegget ble drevet i samsvar med DSBs regelverk.

 

Brannvesenkonferansen
Årets brannvesenkonferanse ble gjennomført i mars. Leder for kjemikaliesikkerhet i DSB, Brit Skadberg, holdt et innlegg om brannvesenets tilsynsaksjon 2022 - Kuldeanlegg med ammoniakk. Videre intervjues Brannsjefen i Sandefjord, Anne-Sofie Heum, om erfaringer etter brannen på Jotun sin fabrikk på Gimle i Sandefjord i 2021.

 

Høringer

Søknad om samtykke til lagring av brannfarlig gass på Fornesodden/Ballangen i Narvik kommune.

 

Rapportering av uhell

DSB erfarer underrapportering på uhell med farlig gods. Vi minner om plikt til å rapportere ulykker, uhell og nesten-uhell i forbindelse med transport av farlig gods. Dette gir oss tidlig korrekte opplysninger om hendelsen, for videre formidling av informasjonen til publikum, media og andre myndigheter. DSB tar også med seg læring fra uhell inn i det forebyggende arbeidet.

Veiledning

Smittefarlig biologisk materiale skal klassifiseres som farlig gods, klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer. Se Oppdatert veiledning for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

COLOURBOX44372120.jpgFoto: Colourbox

 

Årsrapport storulykkekoordinering

DSB har utarbeidet årsrapport for koordinering av storulykkearbeidet for 2021. Rapporten oppsummerer blant annet tilsynet de fem storulykkemyndighetene har gjennomført med storulykkevirksomhetene og det ble i 2021 gjennomført ca. 75 tilsyn. DSB koordinerer arbeidet på dette området og de andre myndighetene er Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Et av høydepunktene i 2021 var gjennomføringen av Sevesokonferansen som samlet over 400 deltagere fra virksomheter, nødetater, kommuner, andre myndigheter til en digital dag om sikring og IKT-sikkerhet, samt læring av storulykker.

Jobb i DSB?

DSB ser etter en samfunnsengasjert ingeniør innen ny teknologi og nye energibærere.

Se ledige stillinger