Konvertering fra naturgass til propan

Som følge av høye naturgasspriser, velger flere industrivirksomheter som tidligere har benyttet naturgass som energikilde nå å konvertere til bruk av propan (LPG). På bakgrunn av flere henvendelser knyttet til denne konverteringen, legger vi her ut informasjon om hvilke krav som gjelder for forbruksanlegg for propan.

DSB har den siste tiden mottatt flere henvendelser om propananlegg som installeres som erstatning for naturgass. Henvendelsene går både på regelverksavklaring og på bekymring for sikkerheten ved disse anleggene.

Som følge av sanksjonene som nå er innført mot Russland, er det grunn til å anta at situasjonen med høye naturgasspriser vil vedvare, og at vi vil se en økende trend med konvertering fra naturgass til propan.

DSB ser det derfor som nødvendig å informere om hvilke krav som gjelder for forbruksanlegg for propan.

Forskrift

Anlegg for bruk av brannfarlig gass reguleres av forskrift om håndtering av farlig stoff. Det skilles ikke i forskriften mellom permanente og midlertidige anlegg, det vil si at alle forskriftens krav gjelder, uavhengig av forventet brukstid for anlegget.

Risikovurdering

Før anlegget installeres, skal det gjennomføres risikovurdering jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 14. Risikovurderingen skal benyttes som beslutningsgrunnlag og som dokumentasjon på forsvarlig sikkerhetsnivå.

Den som utarbeider risikovurderingen må kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse, jf. § 7. Nivå og omfang av risikovurderingen må tilpasses anleggets størrelse, kompleksitet og beliggenhet.

Det følger av forskriftens § 16 at det skal opprettes arealmessige begrensninger rundt anlegg der dette med utgangspunkt i risikovurderingen anses nødvendig for å sikre omgivelsene på en tilfredsstillende måte. Dersom det ikke er åpenbart at behovet for arealmessige begrensninger rundt anlegget vil være ivaretatt, må det fremgå av risikovurderingen hvor stor utstrekning representative uhellsscenarier kan få. Risikovurderingen skal omfatte både uhellshendelser og uønskede tilsiktede handlinger.

Utforming

Etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 8, skal enhver som prosjekterer eller installerer utstyr og anlegg sørge for at dette gjøres fagmessig, i samsvar med anerkjente normer. Forskriften spesifiserer ikke hvilken norm som skal benyttes for de forskjellige anleggstypene som reguleres av forskriften. I Norge legges normalt Norsk gassnorm til grunn for design av forbruksanlegg for propan. Dersom Norsk gassnorm ikke benyttes, må det kunne vises til annen relevant norm.

Ferdigkontroll

Før anlegget kan tas i bruk, skal det etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 gjennomføres ferdigkontroll. Norsk gassnorm avsnitt 9.8 angir krav til omfang av ferdigkontrollen.

Gassanlegg for bruk av brannfarlig gass som er tilknyttet fast rørnett med over- eller undergrunnstank, rørsystem for distribusjon av gass eller flaskebatteri, utløser i tillegg krav om bruk av uavhengig kontrollør.

Til ferdigkontroll av forbruksanlegg med fleksibel tilkobling mellom gassforsyning og forbrukssted, er det altså ikke krav om at kontrollen skal utføres av uavhengig kontrollør. Den som utfører kontrollen skal imidlertid kunne dokumentere nødvendig kompetanse jf. § 7, og innholdet i kontrollen skal være det samme, uavhengig av hvem som gjennomfører kontrollen. Det må kunne dokumenteres at ferdigkontroll er gjennomført, jf. § 13.

Fast opplegg

I Norsk gassnorm avsnitt 6.4, åpnes det for bruk av slanger av gummi eller rustfritt stål i forbindelse med midlertidige installasjoner på byggeplasser o.l. Det er ikke tillatt å føre slanger gjennom yttervegg.

Bakgrunnen for at fleksible slanger tillates brukt på midlertidige anlegg på byggeplasser o.l., er at behovet for oppvarming flytter seg og dessuten kan være av svært kort varighet. Det ville ikke være praktisk gjennomførbart å installere fast røropplegg for alle forbrukssteder på en byggeplass. Tankene som benyttes på byggeplasser o.l. er dessuten av begrenset størrelse, og normalt i bruk i en på forhånd definert tidsperiode.

Forbruksanleggene for propan som nå installeres hos industrivirksomheter som erstatning for naturgass, forsyner normalt et fast forbrukssted og installeres dessuten på ubestemt tid. Disse anleggene er ikke å regne som installasjon på byggeplass o.l., og er følgelig ikke omfattet av åpningen i Norsk gassnorm avsnitt 6.4 for bruk av slange mellom tank og forbrukssted.    

Melde inn

Forbruksanlegg for propan med volum 0,4 m3 eller mer, skal meldes inn til DSB før farlig stoff tas inn på anlegget jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 12.

Propananlegg med totalvolum 120 m3 eller mer utløser plikter etter storulykkeforskriften, og med det krav om å innhente samtykke fra DSB jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17. Samtykke må innhentes før bygging/installasjon av anlegget påbegynnes.

For spørsmål knyttet til regelverket for forbruksanlegg for propan som ikke besvares over, kan DSB kontaktes på e-post postmottak@dsb.no