Ulykker, uhell og nesten-uhell med farlig gods

Innhold sist oppdatert 1. januar 2023.

Det er krav om å rapportere uhell og nestenuhell til DSB innen 8 dager etter forskrift om landtransport av farlig gods § 6: Virksomheter skal rapportere om uhell og nestenuhell som skjer i forbindelse med transport av farlig gods, når hendelsen har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det skal rapporteres innen 8 dager og på et fastsatt skjema.

Videre er det er krav om å varsle brannvesenet umiddelbart: Ved uhell hvor det har oppstått eller er fare for lekkasje eller brann, skal fører av kjøretøy, togfører/leder/lokomotivfører umiddelbart sørge for å varsle brannvesenet.

Hvem skal det rapporteres til og hvordan?

Alle ulykker, uhell og nesten-uhell i forbindelse med transport av farlig gods skal rapporteres til DSB innen 8 dager på innmeldingsskjema:

>> Uhell med transport av farlig gods (skjema)

Det er virksomhetene som har rapporteringsplikt ved Farlig gods uhell, - nesten-uhell og -ulykker. Men, det krever ingen autorisering eller identifikasjon for å bruke skjemaet. Dersom man ønsker å rapportere anonymt, er det mulig. I så tilfelle må navnet og kontaktinformasjon man oppgir være et fiktivt navn ikke kan forveksles med ekte kontaktinformasjon og et ekte navn, for eksempel:

Navn – Navn Navnesen
E-postadresse – ikkepost@ingenserver.com

Vi har ytterligere veiledning om rapporteringsplikten i § 6 i dette kapittelet.

Ved Farlig gods uhell og ulykker skal brannvesenet varsles umiddelbart på 110.

Formålet med umiddelbar varsling av større ulykker, er å tidlig gi DSB korrekte opplysninger og kjennskap til hendelsen slik at DSB kan videreformidle korrekt informasjon til blant annet publikum, media og andre myndigheter.

Hvorfor rapportere uhell og nesten-uhell?

For å kunne dra lærdom av de uhell som skjer ved transport av farlig gods, er det viktig at myndighetene får rapport om slike hendelser Rapportering til DSB må ikke gå ut over virksomhetens håndtering av akuttfasen (varsling av, og samhandling med nødetatene etc.). Dersom det er tidkrevende å avdekke årsaken til hendelsen, kan rapportert uhell/ulykke være av en foreløpig karakter, og full rapport kan ettersendes på et senere tidspunkt.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringsplikten omfatter uhell og nestenuhell som skjer ved transport av farlig gods, når hendelsen har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. 

Plikten omfatter alle typer hendelser innenfor virkeområdet til forskriften (§2) og inkluderer hendelser ved lasting, lossing og annen godshåndtering.

Alle uhell som innebærer utslipp eller aktivering av farlig gods skal rapporteres, med unntak av ubetydelige utslipp som ikke innebærer fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Videre skal alle uhell som medfører personskade rapporteres selv om det farlig godset ikke er involvert i eller er årsaken til skaden.

Uhell hvor det var umiddelbar fare for utslipp eller aktivering av godset (nesten-uhell) skal også rapporteres. Dette gjelder for eksempel slike uhell som medfører at transporten ikke kan fortsette med det samme utstyret som den er påbegynt med, eller ved branntilløp i kjøretøy. Andre trafikkrelaterte nesten-uhell er ikke rapporteringspliktige, det samme gjelder trafikkuhell uten personskade som ikke medførte fare for lekkasje eller aktivering av gods.