Standarder

Standardene spiller en viktig rolle i design og produksjon av produkter, testing for å vurdere om produktet er i samsvar med kravene, og for å sikre at produktene er sikre og trygge å bruke. Du som produsent kan bruke standarder for å vise at kravene til produktet ditt er oppfylt. Bruk av standarder er frivillig.

Standarder er retningslinjer fra anerkjente organisasjoner, som for eksempel CENELEC/Norsk Elektroteknisk komité (NEK) og CEN/Standard Norge (SN), for hvordan et produkt kan oppfylle regelverket.

Det skilles på standarder som er harmoniserte og de som ikke er harmoniserte.

Bruk av harmoniserte standarder

En harmonisert standard er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille de grunnleggende sikkerhetskravene.

Dersom produktet oppfyller kravene i en harmonisert standard, antas det at de grunnleggende kravene i regelverket er oppfylt.

Her kan du finne en oversikt over alle harmoniserte standarder.

Bruk av ikke-harmoniserte standarder

Det finnes en rekke standarder også for produkter som ikke er dekket av et sektorspesifikt regelverk. Disse standardene er ikke harmoniserte, og man har ikke den samme antakelsen om at regelverket er oppfylt. Det er under GPSD utarbeidet flere standarder som er ikke-harmoniserte.

Dersom du benytter en ikke-harmonisert standard må du kunne dokumentere at de grunnleggende kravene til sikkerhet for produktet er oppfylt. I produktkontrolloven er det gitt et oppsett med kriterier for vurdering av sikkerheten til forbrukerprodukter som ikke er dekket av et harmonisert produktregelverk.

Forbrukerprodukter skal anses for å være sikre når de er i overensstemmelse med nasjonal standard som oppfyller kravene i harmonisert standard, eller om det finnes en standard under det harmoniserte området som er dekkende for det aktuelle produktet.

Uten bruk av standarder

Dersom det ikke foreligger en harmonisert standard eller en ikke-harmonisert standard under GPSD eller der standard ikke er dekkende, skal produktets sikkerhet vurderes ved særlig å ta hensyn til:

  1. Andre relevante nasjonale standarder
  2. Kommisjonsrekommandasjoner som angir retningslinjer for produktsikkerhetsvurderingen
  3. Regler for god praksis for produktsikkerhet som gjelder på det aktuelle området
  4. Det gjeldende tekniske utviklingsnivå
  5. Det sikkerhetsnivået som med rimelighet kan forventes av brukeren

Hvor kan jeg finne standarder?

Standard.no er et nettsted for søk og kjøp av standarder, enten det er standarder knyttet til Norsk elektroteknisk komité (NEK), Standard Norge (SN) eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (telestandardisering).