Aktuelt

Ny fagutdanning for brann og redning

Foto: OBRE/Oslo brann og redning


I tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet jobber DSB med å etablere en ny utdanning for brann og redning. Målet er at de ansatte i brann- og redningsvesenet skal få nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer.


I dag er det slik at du må ha en jobb i et brann- og redningsvesen eller en 110-sentral for å kunne ta utdanning i yrket. Med en ny fagskoleutdanning for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell får vi en yrkesrettet toårig offentlig utdanning.

>> Les mer om innholdet i dagens og fremtidens utdanning på nettsiden til Brann- og redningsskolen

Kvinnelig brannkonstabel som kjører brannbil

Foto: DSB

Viktige milepæler

Like før jul 2021 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet styret for Brann- og redningsskolen.

I januar 2022 sendte DSB søknad til NOKUT om akkreditering av det to-årige fagskolestudiet i brann, redning og samfunnssikkerhet.

I januar var det også byggestart. Nye, moderne fasiliteter skal stå klare når Brann- og redningsskolen tar imot de første studentene i 2024, og det er Statsbygg som er byggherre for utbygging og endring i infrastruktur.

I april 2022 la justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ned grunnsteinen til den nye skolen.

I juni 2022 ble Karl Erik Arnesen ansatt som rektor. Han startet i jobben 1. september. 

I juni 2022 ga NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) betinget akkreditering av studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet. Senere har NOKUT bekreftet at betingelsene for akkreditering er oppfylt.

I september 2022 ble navnet Brann- og redningsskolen offisielt tatt i bruk, mens Norges brannskole fases ut. Skolens nettside er brsk.no 

I oktober 2022 sendte DSB, på vegne av styret ved Brann- og redningsskolen, forslag til brann- og redningsskoleforskrift på høring. Høringsfristen var 6. desember. 

Stortinget vedtok 12. januar 2023 endringer i brann- og eksplosjonsvernloven. Dette sanksjonert av kongen i statsråd 27. januar. Samme dag fastsatte styret for Brann- og redningsskolen brann- og redningsskoleforskriften. 

Bildet: Utstyr kjøres på plass før byggestart. Foto: DSB, Stian Olberg.

DSBs direktør som smiler
Foto: DSB
Den nye utdanningen for brann og redning vil bli et løft for samfunnssikkerheten over hele landet
Elisabeth S. Aarsæther, DSBs direktør.

Om prosjektet

I DSB er arbeidet med ny utdanning organisert i et prosjekt plassert under Avdeling for forebygging og sikkerhet. Prosjektet har som hovedmålsetting å etablere en ny fagskoleutdanning for brann- og redningspersonell. Samtidig skal kursvirksomheten fra Norges brannskole videreføres og videreutvikles i den nye Brann- og redningsskolen. Arbeidet består av en rekke delprosjekter og aktiviteter; som utarbeiding av studieplaner, timeplaner, NOKUT-søknad, rekruttering av ansatte og studenter, læremidler, kommunikasjon, regelverk og mye mer.

Prosjektet baserer seg på utfordringsbildet som er beskrevet i NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

I tillegg til prosjektet pågår andre aktiviteter, både i og utenfor DSB, som til sammen skal realisere en ny utdanningsreform for brann- og redningspersonell. Blant annet planlegges det også en forbedret og mer fleksibel utdanning for deltidspersonell.

Prosjekteiere i prosjekt ny utdanning er Johan Marius Ly og Ann Christin Olsen-Haines. Prosjektleder er Nina Lorentzen.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt Ann Christin Olsen-Haines.

Under ser vi et oversiktsbilde over området, med noen av de nye bygningene tegnet inn. Foran til høyre vises den planlagte brannstasjonen.
Bilde/montasje: Stian Olberg

Kontakt oss

DSB setter stor pris på engasjementet og deltagelsen i utviklingsarbeidet fra ansatte i brann- og redningsvesenet. Har du innspill er du velkommen til å sende oss en epost: postmottak@dsb.no