Høring - forslag til forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen (brann- og redningsskoleforskriften)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på vegne av styret ved Brann- og redningsskolen forslag til brann- og redningsskoleforskrift på høring.

I høringsnotatet redegjøres det nærmere for forslaget. Høringsfristen er 6. desember 2022.

Det bes om at eventuelle høringskommentarer sendes elektronisk via DSB sitt høringssystem. Les og gi kommentarer til forslaget.

Regjeringen har besluttet å opprette en ny fagskole som skal tilby en høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) for utdanning av brann- og redningspersonell. Forslaget til forskrift som nå sendes på høring er en lokal forskrift for fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, og skal gi utfyllende regler til sentralt fagskoleregelverk og brann- og eksplosjonsvernloven.

Formålet er særlig å ivareta rettigheter til personer som søker opptak til og studerer ved fagskolestudiet ved Brann- og redningsskolen som er under etablering.