Nyhetsbrev kjemikaliesikkerhet - mars 2024

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, industrisikkerhet, eksplosiver og farlig gods.

Varsel om samtykkeplikt for fyllestasjoner for hydrogen

Kravet vil gjelde uavhengig av mengde hydrogen som skal oppbevares på anlegget. Forskrift om håndtering av farlig stoff stiller i dag krav om innhenting av samtykke bl. a. for hydrogenanlegg som utløser plikter etter storulykkeforskriften (lagerkapasitet på minst fem tonn hydrogen), men fyllestasjonene oppbevarer normalt ikke så store mengder hydrogen.

Behovet for innføring av samtykkeplikt for fyllestasjonene begrunnes i hovedsak med følgende:

  • Anleggstypen har stort farepotensiale og betjenes av privatpersoner.
  • Etter ulykken på Kjørbo i 2019 stilte DSB krav om dokumentasjon av bl.a. ferdigkontroll etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 og av etterlevelse av forskrift om trykkpåkjent utstyr for videre drift av eksisterende hydrogenstasjoner. DSBs gjennomgang av dokumentasjonen viste til dels store mangler.
  • Anleggstypen etableres normalt i nærheten av større veier og/eller sentrumslignende områder.

Frem til det nye kravet trer i kraft, eller det etter høring eventuelt utelates, har DSB besluttet å fatte vedtak om samtykkeplikt for virksomheter som skal etablere fyllestasjoner for hydrogen til bruk som drivstoff på kjøretøy. Vedtakene gis med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 fjerde ledd.

ulykke.jpg
FOTO: DSB (på befaring sammen med politi og brann- og redningsvesen dagen etter hendelsen).

Tilsyn

DSB har en bred tilsynsportefølje innenfor farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods. Hvert år foretar vi en risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter.

Les mer om Tilsyn med farlig stoff- og storulykkevirksomheter 2024

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

DSB har i perioden ført tilsyn med Esso Norge AS Slagen, Heidelberg Materials Sement Norge AS, Adesso Bioproducts AS, Univar Solutions AS og Eidsiva Bioenergi AS avd. Lillehammer. Det er også ført tilsyn med forhandlere av nitrometan i 2023.

Se løpende oppdaterte tilsynsresultater.

Brannvesenets tilsynsaksjon 2024

Tema for brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff er LPG-forbruksanlegg i nærings- og industrivirksomhet, med spesielt fokus på virksomheter med mengder opp til storulykkemengder. 

I årets aksjon ønsker vi å rette fokus mot LPG-forbruksanlegg med spesielt fokus på virksomheter som oppbevarer LPG opptil storulykkemengder. Mengdegrensen for LPG er fastsatt i vedlegg 1 i storulykkeforskriften til 50 tonn (ca. 120 m3 ). Tema i 2023 var også LPG-forbruksanlegg med LPG. Det ble da avdekket i snitt 3 avvik per tilsyn, og vi ser den forebyggende effekten med å videreføre temaet også i 2024. I 2023 ble det avdekket flest avvik knyttet til systematisk tilstandskontroll, beredskap og risikovurdering.

Mer informasjon om tilsynsaksjonen med farlig stoff

Feil på Ex-kabelgjennomføringer

Nordiske markedsmyndigheter har i 2023 gjennomført markedskontroll på kabelgjennomføringer for eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX). Kontrollen viser at rundt halvparten av de undersøkte produktene ikke fullt ut tilfredsstiller kravene.

Les mer om funnene i markedskontrollen.

Høringer og vedtak

Informasjon vedrørende samtykker til håndtering av farlig stoff, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak.

Boliden Odda AS har fått samtykke til bygging av produksjonsanlegg ved sinkfabrikken i Odda i Ullensvang kommune.

H2 Production AS har fått samtykke til idriftsettelse av produksjonaanlegg for hydrogen i Energiparken i Øygarden kommune.

Yara Clean Ammonia AS har fått samtykke til bygging av bunkringsanlegg for ammoniakk på Fjord Base i Kinn kommune.

Nærenergi Gass AS har søkt om samtykke til bygging av LPG-terminal i Havnavegen i Tysvær kommune. Høringsfristen var 14.03.2024 og er nå under behandling

Sevesokonferansen 2024

24. september 2024 arrangerer storulykkemyndighetene Sevesokonferanse på Quality Hotel, Tønsberg. Konferansen er en viktig møteplass for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge, og skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. Hold av datoen!

 DSB-kurs 

Jobb i DSB?

Vil du bidra til å forebygge alvorlig hendelser knyttet til bruk av trusselstoffer? Har du kjemifaglig bakgrunn og trives med å veilede andre? DSB ser nå etter en kjemiingeniør som kan bidra med faglige vurderinger og veiledning internt og eksternt.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever at vi styrker arbeidet med å forhindre at farlige stoffer benyttes for å utføre kriminelle handlinger og terroraksjoner. Vi trenger deg som kan bidra til å løse DSB sitt viktige samfunnsoppdrag!

Se alle ledige stillinger i DSB