Kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Kommuneundersøkelsen 2021

Datainnsamlingen for Kommuneundersøkelsen 2021 pågikk i perioden 12.-29.januar 2021. Totalt svarte 285 kommuner på hele eller deler av undersøkelsen, hvilket gir en svarprosent på 80 prosent.

>> Kommuneundersøkelsen 2021

>> Rådata for Kommuneundersøkelsen 2021

>> Spørreskjema for Kommuneundersøkelsen 2021

Se nederst på siden for tidligere års rapporter.

Om kommuneundersøkelsen

Fra Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt trådde i kraft har spørsmålene i Kommuneundersøkelsen vært nært knyttet opp til formuleringen i dette regelverket. Dette gjør det mulig å følge utviklingen over tid når det gjelder kommunenes etterlevelse av kravene. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering. Rapporter fra fylkesmennenes tilsyn med kommunene er en annen viktig kilde til informasjon.

Kommuneundersøkelsen sier noe om status på det systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet, men ikke noe om kommunens krisehåndteringsevne.

Kommuneundersøkelsen er en populasjonsundersøkelse. Det innebærer at vi ber alle landets kommuner om å svare, og ikke bare et utvalg. Undersøkelsen sendes til beredskapskoordinator/beredskapsansvarlig i kommunen. Ved eventuelle feil- og fraværsmeldinger blir det tatt kontakt med kommunen for å be om en ny kontaktperson.

Fylkesberedskapssjefene bistår DSB i å skaffe kontaktinformasjon og i å oppmuntre kommunene til å svare. Sammen bidrar dette til en høy svarprosent. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på godt over 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Undersøkelsen gjennomføres som en elektronisk surveyundersøkelse i spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact. Alle svar i undersøkelsen registreres og behandles elektronisk, noe som minimerer tilfeldige målefeil. Svarene i undersøkelsen har blitt behandlet i SPSS Statistics, som er et program for statistisk analyse og BI-verktøyet Apache Superset. Når vi sammenligner resultater mellom år og mellom grupper i datamaterialet, blir forskjeller signifikanstestet på 5 prosentnivå.

Som følge av regionsreform, nye analyseverktøy hos DSM og svært høy svarprosent i årets undersøkelse er det gjort noen metodiske valg som det er viktig å være oppmerksom på i bruken av resultatene.

Det har vært mange endringer i kommune- og fylkesstrukturen fra 1.1.2020. Kommuner er slått sammen, fylker er slått sammen og noen kommuner tilhører andre fylker enn de gjorde i 2019. For å se på utvikling fra 2019 til 2020 på fylkesnivå har DSB brukt dagens fylker (og fylkesmannsembeter) som utgangspunkt. Tallene som vises for et fylke i 2019 i årets rapport inneholder derfor ikke svar fra kommunene som tilhørte det fylket i 2019, men kommunene som i dag tilhører det aktuelle fylket. For eksempel er Svelvik kommune (nå Drammen), som i 2019 tilhørte Vestfold fylke, regnet inn i Oslo og Viken både i 2019 og 2020. Dette er gjort med hensyn til behovet for sammenligning over tid for dagens fylkesstruktur. Men er mindre egnet for å sammenligne forskjeller mellom 2019- fylkene.

Den andre endringen fra tidligere år gjelder håndtering av manglende svar, som følge av nytt analyseverktøy og årets høye svarprosent. I år blir samtlige av landets kommuner inkludert i prosentberegningen, ikke bare de kommunene som har besvart alle spørsmålene i undersøkelsen. I 2019 ville for eksempel en kommune som hadde unnlatt å svare på et spørsmål om innholdet i helhetlig ROS bli ekskludert fra beregningen av andel kommuner som oppfyller minimumskrav. De ble altså håndtert på samme måte som en kommune som ikke hadde besvart undersøkelsen i det hele tatt. I år blir alle kommuner regnet med, slik at en kommune som ikke har besvart hele eller deler av undersøkelsen regnes inn i kategorien "ikke oppfylt" sammen med de som har svart alternativer som viser at de ikke har oppfylt alle kravene. Det innebærer at det totale antallet kommuner (N) blir høyrere, og at den gruppen som oppfyller minimumskravene utgjør en lavere prosentandel enn med tidligere beregningsmetode.

Tidligere års undersøkelser


Kommuneundersøkelsen 2021
Kommuneundersøkelsen 2020

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.