Kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Kommuneundersøkelsen 2019

Datainnsamlingen for Kommuneundersøkelsen 2019 pågikk i perioden 8. januar-31. januar 2019. Totalt svarte 402 kommuner på hele eller deler av undersøkelsen, hvilket gir en svarprosent på 95 prosent. Som det fremgår av tabellen er det ingen overrepresentasjon i frafallet innenfor enkelte kommunestørrelser som vil ha avgjørende betydning for tolkning av resultatene.

Kommunestørrelse Andel kommuner1 Andel kommuner i undersøkelsen
Færre enn 2 000 22,5 21,4
2 000 - 4 999 29,6 28,9
5 000 - 9 999 20,9 21,9
10 000 - 19 999 13,0 13,4
20 000 - 49 999  10,2  10,4
50 000 eller flere 3,8 4,0

 1Kilde SSB: Folketall 1. januar 2019

>> Kommuneundersøkelsen 2019

>> Rådata for Kommuneundersøkelsen 2019 

>> Spørreskjema for Kommuneundersøkelsen 2019 

Se nederst på siden for tidligere års rapporter. 

Om kommuneundersøkelsen

Fra Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt trådde i kraft har spørsmålene i Kommuneundersøkelsen vært nært knyttet opp til formuleringen i dette regelverket. Dette gjør det mulig å følge utviklingen over tid når det gjelder kommunenes etterlevelse av kravene. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering. Rapporter fra fylkesmennenes tilsyn med kommunene er en annen viktig kilde til informasjon.

Kommuneundersøkelsen sier noe om status på det systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet, men ikke noe om kommunens krisehåndteringsevne.

Kommuneundersøkelsen er en populasjonsundersøkelse. Det innebærer at vi ber alle landets kommuner om å svare, og ikke bare et utvalg. Undersøkelsen sendes til beredskapskoordinator/beredskapsansvarlig i kommunen. Ved eventuelle feil- og fraværsmeldinger blir det tatt kontakt med kommunen for å be om en ny kontaktperson.

Fylkesberedskapssjefene bistår DSB i å skaffe kontaktinformasjon og i å oppmuntre kommunene til å svare. Sammen bidrar dette til en høy svarprosent. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på om lag 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Undersøkelsen gjennomføres som en elektronisk surveyundersøkelse i spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact. Alle svar i undersøkelsen registreres og behandles elektronisk, noe som minimerer tilfeldige målefeil. Svarene i undersøkelsen behandles i SPSS Statistics, som er et program for statistisk analyse. Når vi sammenligner resultater mellom år og mellom grupper i datamaterialet, blir forskjeller signifikanstestet på 5 prosentnivå.

Tidligere års undersøkelser


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.