Nyhetsbrev kjemikaliesikkerhet - November 2023

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, industrisikkerhet, eksplosiver og farlig gods.

Nettverksmøte for storulykkevirksomheter

I samarbeid med alle storulykkemyndighetene inviterte DSB i oktober alle landbaserte storulykkevirksomheter til nettverksmøte i Tønsberg.

Utover å skape gode relasjoner mellom næringsliv, industri og myndigheter, er hensikten med det årlige nettverksmøtet å bygge kompetanse om regelverk og felles utfordringer – i år blant annet økende risiko for hendelser knyttet til digitale- og klimarelaterte trusler.

DSB leder koordineringsgruppen for storulykkeforskriften som er opprettet for å sikre enhetlig og koordinert tilsyn med og storulykkevirksomhetene. De samarbeidende myndighetene er DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Du som håndterer eksplosiver har et ansvar!

Hver dag håndteres store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden. Les rådene fra DSB:

>> www.dsb.no 
>> www.anleggsmaskinen.no

image7p9mt.png

Fyller du gassflasker med CO2?

Vi har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til sikkerheten ved fylling av CO2 på gassflasker til bruk ved hjemmebrygging av øl. På bakgrunn av dette ønsker direktoratet å informere om hvilke krav som gjelder for sikker fylling av gassflasker.

>> Les mer på dsb.no

Kontrollert eierskifte

Et eierskifte ved anlegg som håndterer farlige kjemikalier krever god informasjonsflyt. OECD har laget en veiledning som skal bistå relevante aktører med å identifisere, forstå og redusere risiko før, under og etter et eierskiftet.

Veiledningen inneholder egenvurderingsspørsmål til nåværende og ny eier slik at de kan vurdere hvor godt organisasjonen håndterer eierskiftet.

>> Les mer på dsb.no

Tilsyn

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

DSB har i perioden ført tilsyn med Statkraft varme AS avd. Trondheim, Risavika Production AS, Ekornes Beds AS, Renevo AS Biogassanlegg og Air Products.

>> Tilsynsresultatene oppdateres fortløpende her

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon vedrørende samtykker, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak:

>> Høringer og vedtak

Nordic Electrofuel AS har fått samtykke til bygging av produksjonsanlegg for e-fuel i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune.

Dynea AS har fått samtykke til bygging av tekniske oppgraderinger ved eksisterende tankanlegg på Engene i Asker kommune.

The Quartz Corp AS har fått samtykke til økt lagringsmengde farlig stoff ved produksjonsanlegg for kvarts i Hamarøy kommune.

Yara Clean Ammonia AS har søkt DSB om samtykke til bygging av bunkringsanlegg for ammoniakk i Kinn kommune. Høringsfrist: 30.11.23

DSB-kurs

>> Introduksjon til risiko- og sårbarhetsanalyse (18.-19. desember)
>> Øvelsesplanlegging (05.-07. desember)

Jobb i DSB?

DSB lyser for tiden ut spennende stillinger som ingeniører innen områdene industri- og eksplosivsikkerhet! Vi trenger deg som kan bidra til å løse DSB sitt viktige samfunnsoppdrag i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og med en rivende teknologisk utvikling. Vårt oppdrag er sikkerheten til befolkningen. 

>> Se alle ledige stillinger i DSB