Fyller du gassflasker med CO2?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til sikkerheten ved fylling av CO2 på gassflasker til bruk ved hjemmebrygging av øl. På bakgrunn av dette ønsker direktoratet å informere om hvilke krav som gjelder for sikker fylling av gassflasker.

Risiko 

Håndtering av gassflasker med CO2 kan innebære fare, både fordi stoffet lagres under trykk og som følge av stoffets egenskaper. Lekkasje av CO2 kan medføre fare for frostskade, forgiftning og kvelning. Forgiftning- og kvelningsfaren er det spesielt viktig å være oppmerksom på ved innendørs bruk og fylling av CO2.  

Regelverket 

Fylling av CO2 er regulert både i forskrift om håndtering av farlig stoff og i forskrift om landtransport av farlig gods. Detaljerte krav til flaskene og fylleprosessen finnes i ADR, som er en del av forskrift om landtransport av farlig gods.  

Forskrift om håndtering av farlig stoff stiller krav til aktsomhet ved håndtering av farlig stoff slik at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Fylling av gassflasker uten tilstrekkelig kompetanse eller ved bruk av utstyr som ikke er egnet for formålet, er å anse som brudd på aktsomhetskravet i § 5.

Reaksjonsmidler ved overtredelse av forskriftens krav er beskrevet i § 24, og kan i ytterste konsekvens være bot eller fengsel inntil 3 måneder jf. § 42 i brann- og eksplosjonsvernloven.

Etter ADR avsnitt 4.1.4.1 P200 (7) a), kan fylling av gassflasker bare utføres ved spesielt utstyrte installasjoner, med kvalifisert personell og etter fastsatte prosedyrer. Prosedyrene skal inneholde kontroll av at: 

  • flaskene og utstyret er i overensstemmelse med kravene i ADR
  • flaskene er forenlige med stoffet som skal fylles på
  • flaskene er uten skade som kan påvirke sikkerheten
  • bestemmelser om fyllingsgrad eller fyllingstrykk overholdes
  • flaskene har påkrevet merking og identifikasjon. 

Gassflasker for CO2 skal i utgangspunktet kontrolleres hvert 10. år (ADR 4.1.4.1 P200 (9)). Kontrollintervallet for sømløse gassflasker i stål kan være utvidet til 15 år etter godkjent søknad (ADR 4.1.4.1 P200 (10) va)).

Slike gassflasker er merket med P15Y og skal kun fylles med gass av høy kvalitet og svært lav kontaminering, på fyllesenter som har et dokumentert kvalitetssystem. Gassflasker med 15 års kontrollintervall er utstyrt med en restgassventil, som skal sikre mot inntrengning av forurensninger. Det er viktig at bruker av gassflaskene ikke gjør inngrep i denne ventilen. 

Flasker som ikke fylles i henhold til kravene i ADR, er ikke tillatt å transportere som gods på vei eller jernbane i Norge. Eier og bruker av gassflasker er etter forskrift om transportabelt trykkutstyr pålagt å påse at flaskene oppfyller kravene i ADR. Dette gjelder uavhengig av om flaskene skal transporteres. Forskriften forbyr også omsetning og fylling av gassflasker som ikke oppfyller kravene i ADR.

Mattilsynet har publisert en faktaartikkel om bruk av kullsyre (CO2) i hjemmebrygget øl:

>> Bruk av kullsyre (CO2) i hjemmebrygget øl

Artikkelen omhandler krav som stilles til kvaliteten på kullsyren som skal benyttes.