Nyhetsbrev - industrisikkerhet

, Nyhet


Les siste nytt fra farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.

Aktuelt

Ny innmeldingsløsning for sikkerhetsrådgivere
DSB har lansert en ny innmeldingsløsning via Altinn for sikkerhetsrådgivere. Skjemaet finnes på DSB.no/skjema og brukes både ved innmelding og utmelding av ny sikkerhetsrådgiver, og ved endring av opplysninger.

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane er pålagt å utpeke og innmelde sikkerhetsrådgiver. DSB oppfordrer alle sikkerhetsrådgiverpliktige virksomheter til å logge inn og sjekke om opplysningene om sikkerhetsrådgiver er korrekte.

OBS! Sikkerhetsrådgivere for virksomheter som har endret organisasjonsnummer eller blitt slettet i foretaksregisteret vil få melding om at de er utmeldt. Sikkerhetsrådgiveren må derfor meldes inn på nytt av virksomheten med riktig organisasjonsnummer.


Sikker bruk av gass - unngå kullosforgiftning
Hvis et gassapparat ikke virker som det skal, forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det farlig kullos. Les mer på sikkerhverdag.no om hvordan du unngår de typiske feilene som kan gi kullosforgiftning.

COLOURBOX4634635.jpg

Ny veileder om vurdering av naturfarer som kan gi risiko for kjemikalieulykker
Klimaendringer gir økt fare for naturhendelser som flom, skred, skogbrann og ekstremvær. Dette kan medføre ulykker med brann, eksplosjon og utslipp av farlige stoffer hos virksomheter. Slike hendelser kalles Natech-ulykker (Natural hazard triggered technological accidents). 

DSB har laget en veileder som omhandler Natech-hendelser, som er tilgjengelig på dsb.no.

Samtykker

Høringer og vedtak oppdateres løpende her

  • Vedtak - DSB har gitt Univar Solutions AS samtykke til utvidelse og etablering av bilfylleanlegg på Øra, Fredrikstad kommune.
  • Vedtak - DSB har gitt Progas Norge AS samtykke til lagring av brannfarlig gass ved Solumstrand depot på Solumstrand i Drammen kommune.
  • Vedtak - DSB har gitt ST1 Norge AS samtykke til drift av seks tankanlegg i ulike kommuner.

Uhell og tilsyn

Tilsynsresultatene oppdateres løpende på denne siden.

Jobbe i DSB?

Vi lyser ut mange spennende stillinger innen området elsikkerhet, se også video.

Se alle ledige stillinger