Ny veileder om vurdering av naturfarer som kan gi risiko for kjemikalieulykker

, Nyhet


Klimaendringene gir økt fare for naturhendelser som flom, skred, skogbrann og ekstremvær. Dette kan utløse ulykker med brann, eksplosjon og utslipp av farlige stoffer i virksomheter som håndterer slike stoffer, blant annet storulykkevirksomheter.

Slike hendelser kalles Natech-ulykker (Natural hazard triggered technological accidents) og de fleste virksomheter kan i prinsippet være utsatt for denne typen hendelser. 

DSB har laget en veileder om hva som er spesielt med Natech-hendelser med beskrivelse av hvordan virksomhetene selv kan vurdere risikoen for slike hendelser. Regelverket har krav om at virksomhetene må kartlegge naturfarer som anleggene kan utsettes for og hvilke påfølgende uønskede hendelser de må etablere tiltak mot. I Norge er det store lokale variasjoner ut fra type naturhendelse og med hvilken sannsynlighet og alvorlighet de vil opptre. Veilederen gir informasjon om hvor virksomhetene kan hente informasjon om aktuelle naturfarer.

Natech-ulykker skiller seg fra tradisjonelle ulykker på flere måter. Det kan være flere hendelser som skjer på samme tid eller som en direkte konsekvens av hverandre og kanskje i flere virksomheter. Ulykkene kan forverres av at infrastruktur eller sikkerhets- og støttesystemer settes ut av funksjon eller blir utilgjengelige. I tillegg må beredskapsressurser, både i det offentlige og i industrien, respondere samtidig både på naturhendelsen og kjemikalieulykken. DSBs veileder gir en beskrivelse av utfordringene og hvordan virksomhetene kan komme fram til mulige tiltak.

Internasjonalt er det økende oppmerksomhet om denne typen ulykker og spesielt på behovet for samarbeid mellom berørte sektorer og fagmiljøer. Siden disse Natech-hendelsene går på tvers av ulike fagområder, har de ofte blitt oversett av både de som jobber med naturfare og de som jobber med sikkerhet i industrien. Det er derfor også nylig publisert andre nyttige veiledninger på området:

>> Her finner du veilederen