Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, mai 2022

, Nyhet


Les siste nytt fra farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.

Samtykker

Høringer og vedtak oppdateres løpende her

  • Vedtak - DSB har tidligere gitt Fortum Oslo Varme AS samtykke til fangst og mellomlagring av CO2 på Klemetsrud, samt samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna. Nytt samtykke er gitt til endring av tankutrustningen på Sydhavna i Oslo kommune.
  • Vedtak – DSB har gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til drift av anlegg for flytendegjøring og lagring av biogass på Taranrød i Tønsberg kommune.
  • Vedtak – DSB har gitt Gasnor AS samtykke til å gjennomføre bunkring av LNG til cruiseskip ved Garpaskjæret kai i Karmsund Havn, Haugesund.
  • Vedtak – DSB har gitt Nordasfalt AS samtykke til lagring av brannfarlig gass på Fornesodden/Ballangen i Narvik kommune.

  • Høring – Progas Norge AS har søkt DSB om samtykke til lagring av brannfarlig gass i forbindelse med endring og nedleggelse av flaskegassvirksomheten som tidligere var lokalisert på Solumstrand depot i Drammen kommune.
  • Høring – H2 Production AS (H2P) har søkt DSB om samtykke til etablering og bygging av hydrogenproduksjonsanlegg i Energiparken i Øygarden kommune.

Tilsyn

Les mer om tilsyn med blant annet Glencore Nikkelverk AS, Rockwool AS og Nordic Paper AS.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende her

Brannvesenets tilsynsaksjon 2022 er i gang
Årets tema for brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff er kuldeanlegg med ammoniakk. Det er registrert om lag 300 slike anlegg til DSB.

Se Temaside med veiledning. Fristen for å rapportere inn resultater for årets aksjon er 15. oktober.

tilsynsaksjon.jpg
Omvisning ved kuldeanlegg hos Findus. Foto: DSB

7 brann- og redningsvesen er også anmodet av DSB om å gjennomføre tilsyn med oppbevaring av eksplosiver på totalt 64 lagersteder. Aksjonsområdet er geografisk spredt over store deler av Norge. Det vil kontrolleres at virksomheter etterlever kravene til oppbevaring i eksplosivforskriften.

 

Aktuelt

Håndtering og bruk av sprengstoff med elektriske tennsystemer
DSB mottok nylig Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) sin rapport om "Håndtering og bruk av sprengstoff med elektriske tennsystemer – sammendrag risikovurdering". En arbeidsgruppe nedsatt av NFF fraråder sterkt all bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med elektriske tennsystemer.

Resultatene som er avdekket viser en uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske maskiner.

All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon med sprengstoff med elektriske tennsystemer frarådes på det sterkeste.

Regelverk

Nye bestemmelser for utpeking av kontrollorgan som skal kontrollere og sertifisere emballasje og tanker for transport av farlig gods

DSB har fastsatt et nytt kapittel 6a i forskrift om landtransport av farlig gods. Reglene trer i kraft 1. juli 2022.

Formålet med forskriftsendringen er å gi regler for utpeking av kontrollorgan som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje (inklusive IBC og storemballasje), tanker og bulkcontainere til transport av farlig gods. Endringen gir også regler for utøvelse av rollen som kontrollorgan.

Se de nye reglene her.

tankbil_colourbox46853918.jpg
Foto: Colourbox

Jobb i DSB?

Se ledige stillinger