Nytt kapittel i forskrift om landtransport av farlig gods

DSB har fastsatt et nytt kapittel 6a i forskrift om landtransport av farlig gods. Reglene trer i kraft 1. juli 2022.

Formålet med forskriftsendringen er å gi regler for utpeking av kontrollorgan som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje (inklusive IBC og storemballasje), tanker og bulkcontainere til transport av farlig gods. Det nye kapittelet gir også regler for utøvelse av rollen som kontrollorgan.

Hovedinnholdet i nye kapittel 6a er:

Regler for kontrollorganer for emballasje, tanker og bulkcontainere til landtransport av farlig gods, herunder bestemmelser om:

 • krav til akkreditering av virksomheter som ønsker å bli utpekt av DSB som kontrollorgan
 • organisatoriske krav til kontrollorganer
 • kontrollorganenes oppgaver
 • kontrollorganers mulighet til å sertifisere kontrollører for IBC
 • kontrollorganers mulighet til å etablere internorganer for kontroll av tankkjøretøyer med atmosfæriske tanker beregnet for klasse 3 (brannfarlige væsker) og krav til overvåking av disse internorganene
 • kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB
 • kontrollorganers adgang til å ta gebyr for sine tjenester
 • tydeliggjøring av at forvaltningsloven gjelder for kontrollorganer og at enkeltvedtak som kontrollorganer fatter kan påklages til DSB
 • bestemmelser om tilsyn med kontrollorganer, og om reaksjonsmidler ved brudd på forskriften

Se de nye reglene på Lovdata

Virksomheter som ønsker å bli utpekt i samsvar med det nye regelverket, kan levere søknad til DSB umiddelbart.

Kontrollorganer må være akkrediterte. Virksomheter akkrediteres for samsvarsvurdering i henhold til relevante internasjonale standarder. Kontrollorgan for tanker og bulkcontainere skal være akkreditert etter EN ISO / IEC 17020 type A (unntatt avsnitt 8.1.3). Kontrollorgan for emballasje skal enten være akkreditert etter EN ISO / IEC 17020 type A (unntatt avsnitt 8.1.3) eller etter EN ISO / IEC 17025.

Følgende må være vedlagt søknaden:

 • En uttømmende opplisting av de godkjennings-, prøve- og kontrollaktivitetene som kontrollorganet søker om å bli utpekt til, med konkrete henvisninger til kapittel og avsnitt i ADR/RID
 • Akkrediteringsbevis for de kontrollaktivitetene kontrollorganet søker om å gjennomføre. Akkrediteringsomfanget beskrevet i akkrediteringen avgjør hvilke oppgaver kontrollorganet kan utføre. Akkrediteringsomfanget skal gi en uttømmende beskrivelse av arbeidsoppgavene, med referanser til de relevante standardene/metoder og kapitler/avsnitt i ADR som er listet opp i søknaden
 • Firmaattest

>> Her finner du veiledningen til § 6a