TILSYNSAKSJONEN 2021

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2021

Sommeren 2020 var hele verden sjokkerte vitner til en enorm eksplosjon i et havnelager i Beirut. I lageret stod tonnevis av det kjemiske stoffet ammoniumnitrat. Tema for årets tilsynsaksjon med farlig stoff er lager med ammoniumnitrat og kjelanlegg i Norge. Her er alt du trenger for å gå på tilsyn.

NTB

Sommeren 2020 var hele verden sjokkerte vitner til en enorm eksplosjon i et havnelager i Beirut. I lageret stod tonnevis av det kjemiske stoffet ammoniumnitrat. Tema for årets tilsynsaksjon med farlig stoff er lager med ammoniumnitrat og kjelanlegg i Norge. Her er alt du trenger for å gå på tilsyn.

 

En stor eksplosjonsulykke rammet Libanons hovedstad Beirut, 4. august 2020. 171 mennesker døde og flere tusen ble skadd. Det var 2750 tonn med ammoniumnitrat som gikk til detonasjon etter at det brøyt ut brann i bygningen det hadde vært lagret i 6 år.

Her er lenker til innrapporteringsskjemaene for årets tilsynsaksjon med farlig stoff. 

Tilsyn med ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat er et kjemisk stoff som vi bruker i Norge også, hovedsakelig i gjødsel og til produksjon av eksplosiver. Av hensyn til samfunnssikkerheten er tilgangen til dette kjemiske stoffet regulert av myndighetene. 

Ammoniumnitrat kan forsterke en brann og det kan under gitte forhold være eksplosjonsfarlig. For å forebygge uønskede hendelser ved lagring av dette stoffet, stilles det derfor krav i regelverket. Blant annet stilles det krav om:

 • risikovurdering
 • kompetanse til personer som håndterer stoffet
 • forsvarlig lagring
 • vurdering av arealmessige begrensninger ved lagring
 • samtykke ved store mengder
 • meldeplikt til DSB ved lagring over visse menger
 • å hindre at stoffet kommer på avveie

For lagring av ammoniumnitrat som benyttes til produksjon av eksplosiver, stilles det det særskilte krav i eksplosivforskriften. Ammoniumnitrat er et såkalt utgangsstoff for eksplosiver og det er de siste årene også stilt strenge krav til sikring av stoffet for å hindre at det kommer på avveie og misbrukes.

 • Fjern gjødselen.
 • Hvis det ikke er mulig, kjøl gjødselen ned med store mengder vann.
 • Hvis en brann når gjødselen – evakuer på grunn av mulig eksplosjonsfare.

Strengt regulert

Ammoniumnitrat er oksiderende og kan forsterke en brann ved å avgi oksygen. Under gitte forhold kan det også være eksplosjonsfarlig. Stoffet er strengt regulert i Norge på grunn av mulig eksplosjonsfare samt potensiale for misbruk som ingrediens i hjemmelagde eksplosiver.

Eksplosjonsulykken i Beirut viser farepotensiale knyttet til stoffet. Det er dessverre ikke første gangen en brann med ammoniumnitrat fører til eksplosjon.

Det har også skjedd eksplosjonsulykke med ammoniumnitrat i Norge, Drevja i 2013. Da eksploderte en mobil produksjonsenhet for eksplosiver, som følge av en brann som involverte ammoniumnitrat. Disse hendelsene viser viktigheten av tilsyn med lager med ammoniumnitrat.


Tilsyn med kjelanlegg

Hva er kjelanlegg? 

En kjel kan produsere damp eller hetvann med temperaturer godt over 100 °C – gjerne fra 120 til 200 grader. Kjeler brukes til forskjellige formål relatert til blant annet oppvarming og sterilisering for eksempel innenfor matvareproduksjon, sykehus og kraftproduksjon.  

Kjelanlegg finnes i mange størrelser, fra små lukkede beholdere til sterilisering av laboratorieutstyr til store industrielle anlegg integrert i prosessanlegg. De kan ha et trykk på noen få bar til over 100 bar. I mange små og mellomstore industribedrifter brukes dampkjeler til forskjellige varme- eller prosessformål i virksomheten. 

Viktig på tilsyn

Det viktig å undersøke om de som drifter kjelanlegg har nødvendig kompetanse i form av sertifikat som kjeloperatør eller kjelpasser. I tillegg bør det undersøkes om det utføres nødvendig overvåking av kjelanlegget, samt månedlig og årlig kontroll.

Det skal også utføres systematisk tilstandskontroll av uavhengig kontrollør, og det må kunne dokumenteres i form av en egen kontrollrapport.

Andre viktige momenter er å sjekke at bygget/rommet som kjeler står i har avlastingsflater, at innmeldingen er korrekt og at det utført en risikovurdering.

Om tilsynsaksjonen

Fra 2009 har kommunen hatt hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. I praksis er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen. Siden 2012 har DSB arrangert årlige tilsynsaksjoner der vi velger tema, gir opplæring og instruksjoner og samler resultatene. 

Tilsyn er viktig for å sikre at virksomhetene følger kravene i forskriften. Forskrift om håndtering av farlig stoff er en sikkerhetsforskrift. Når kravene i forskriften etterleves, reduseres risikoen og sannsynligheten for uhell og ulykker, samt konsekvensene av en eventuell ulykke.

Det er viktig for myndighetene å få en oversikt over om forskriftskravene oppfylles, og øke bevisstheten om sikker håndtering av farlig stoff.

Spørsmål: Siste punkt i sjekklisten for ammoniumnitrat gjelder sikringstiltak for å unngå at uvedkommende får tak i stoffet. Hvorfor er det ikke henvist til forskrift om håndtering av farlig stoff § 15 første ledd, bokstav j) her?

Svar: Forskrift om håndtering av farlig stoff er i hovedsak en funksjonsbasert forskrift som gir uttrykk for hva som skal oppnås, uten å stille klare krav til hvordan. Etter forskriften skal det gjennomføres sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til farlig stoff, men den angir ikke hvordan, eller hvilke sikringstiltak som skal iverksettes. For noen få farlige stoffer, slik som ammoniumnitrat, gis det derimot spesifikke krav til hvordan man skal sikre stoffet i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Kravene her går utover hva man krever av sikringstiltak i forskrift om håndtering av farlig stoff. Derfor er ikke sikring tatt med i tilsynsaksjonen i denne omgang.

Spørsmål: Skal vi kun gå tilsyn med stoffer med høyt innhold av ammoniumnitrat, og hvor høyt skal innholdet være før vi går tilsyn? Er det kun gjødsel som er klassifisert som oksiderende vi skal gå tilsyn med?

Svar: Ammoniumnitrat klassifisert som oksiderende stoff skal brannvesenet gå tilsyn med. Det er klassifiseringen av ammoniumnitrat som er avgjørende for om det skal føres tilsyn, og ikke prosentinnhold av stoffet. Ved hjelp av figur 2 på side 12 i veiledningen finner du ut hvilke typer ammoniumnitrat som er omfattet av tilsynsaksjonen .

Spørsmål: Hvor går grensen for hvilke størrelser kjeler bør ha for å inkluderes i tilsynsaksjonen?

I veiledningen kap. 3.1. er det nevnt små autoklaver til sterilisering av laboratorieutstyr, både sykehuset og diverse vannlaboratorier har slike i vårt distrikt. Vi har også storkjøkken med «suppegryter» med doble vegger og dampoppvarming. Det må også antas at det befinner seg svært mange små og store damprensere til gulv og vindusrengjøring som produserer overtrykk og hetvann/damp.  Varmesentraler der fjernvarme produseres og distribueres med overtrykk og varme er også godt representert her.

Svar: Grensen for tilsynsaksjonen går ved kriterium for innmelding av kjelanlegg til DSB. Anlegg under denne størrelsen vil følgelig ikke være synlig i FAST. Det er heller ikke krav til kjelpasser/operatørsertifikat på kjeler med en ytelse under 0,5 MW (500 kW), og det er lite sannsynlig at slike autoklaver har en ytelse som i  nærheten av dette.

Kriterium for innmelding av kjelanlegg til DSB er kjeler som er beregnet for produksjon av damp eller hetvann med temperatur over 110 °C, og hvor produktet av trykk i bar og volum i liter er større enn 3 000 og hvor trykket er større enn 0,5 bar overtrykk og volumet er større enn 100 liter.

Spørsmål: Vi har noen virksomheter i vårt område som håndterer farlig stoff og er underlagt storulykkeforskriften. Skal vi føre tilsyn med disse virksomhetene?

Svar: DSB fører jevnlig tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften, samt virksomheter med krav til samtykke etter § 17 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Det er ikke lagt opp til at brannvesenet inkluderer storulykkevirksomhetene i tilsynsaksjonen selv om de har kjelanlegg eller lagrer ammoniumnitrat. Det er lagt opptil at brannvesenet fører tilsyn med lagre under 50 tonn ammoniumnitrat, i tillegg til lagre under 1250 tonn gjødsel som inneholder ammoniumnitrat.

Spørsmål: I kartleggingen av om vi har gjødsel med høyt innhold av ammoniumnitrat i vårt distrikt har vi kontaktet Felleskjøpet sentralt. De opplyser om at de ikke selger slik gjødsel. Betyr det at vi nå kun skal konsentrere oss om kjelanlegg?

Svar: Vi anbefaler at brannvesenet i kartleggingen av om det finnes lager med ammoniumnitrat, som er klassifisert som farlig stoff, benytter fremgangsmåten beskrevet i avsnitt 2.5 "Hvor finnes ammoniumnitrat i mitt område" side 13-14 i veiledningen. Dersom det det ikke finnes noen innmeldte lager med slik ammoniumnitrat i FAST i deres distrikt, bør dere også kontakte lokale forhandlere/leverandører av gjødsel.

Mesteparten av ammoniumnitratgjødsel som blir brukt i landbruket i Norge, er ikke klassifisert som oksiderende og er dermed ikke farlig stoff. Men det finnes leverandører av slik gjødsel som er definert som farlig stoff, men som ikke nødvendigvis har meldt seg inn i FAST. Derfor anbefaler vi at dere kontakter lokale forhandlere, og ikke sentrale hovedkontor.

Av Mattilsynet sin statistikk for omsetning av mineralgjødsel fra 2018-2019 fremgår det at gjødsel, som er aktuell for brannvesenets tilsynsaksjon, ble omsatt i:

 • Vestfold og Telemark
 • Agder
 • Rogaland
 • Vestland
 • Møre og Romsdal
 • Trøndelag

Dette kan gi en indikasjon på at slik gjødsel også kan være omsatt i disse fylkene i 2020-2021.

Kontaktpersoner

Spørsmål om ammoniumnitrat:

Bente Tornsjø
Bente.Tornsjo@dsb.no
33 41 27 99