Spørsmål og svar om ammoniumnitrat

Brukes ammoniumnitrat i Norge?

I Norge benyttes ammoniumnitrat i hovedsak i gjødsel og til produksjon av eksplosiver. Ammoniumnitrat er et kjemisk stoff med egenskaper som tilsier at det er nødvendig med regulering av stoffet av hensynet til samfunnssikkerheten.

Hvilke krav må oppfylles?

Ammoniumnitrat kan forsterke en brann og det kan under gitte forhold være eksplosjonsfarlig. For å forebygge uønskede hendelser ved lagring av dette stoffet, stilles det derfor krav i regelverket. Blant annet stilles det krav om:

  • risikovurdering
  • kompetanse til personer som håndterer stoffet
  • forsvarlig lagring
  • vurdering av arealmessige begrensninger ved lagring
  • samtykke

Ved lagring over visse mengder er det også meldeplikt til DSB.

Det er viktig å huske på at selv med forebyggende tiltak har ammoniumnitrat iboende egenskaper som gjør at det er umulig å forsikre seg 100% mot brann- og eksplosjon. Dette gjelder for alle stoffer med brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper.

For lagring av ammoniumnitrat som benyttes til produksjon av eksplosiver stilles det det særskilte krav. Ammoniumnitrat er et såkalt utgangsstoff for eksplosiver og det er de siste årene også stilt strenge krav til sikring av stoffet for å hindre at det kommer på avveie og misbrukes.

Hvem fører tilsyn?

I Norge er alle lagre med over 50 tonn ammoniumnitrat underlagt tilsyn av DSB. Lagrene med mer enn 50 tonn er også omfattet av storulykkeforskriften og blir fulgt opp tett. Av hensynet til sikring offentliggjør ikke DSB antall lagre med store mengder ammoniumnitrat.

Lagre under 50 tonn er underlagt tilsyn av brannvesenet, i tillegg til lagre under 1250 tonn gjødsel som inneholder ammoniumnitrat.

Hvorfor skjer det ulykker?

Ammoniumnitrat er under normale lagringsforhold, en stabil kjemisk forbindelse. Stoffet er dessuten en viktig bestanddel i bl.a. enkelte typer av nitrogengjødsel og de fleste sivile eksplosiver. Forbindelsen er likevel forbundet med en underliggende eksplosjonsrisiko, og da spesielt under brannpåvirkning.

Dette har også vært årsak til noen av de største industriulykkene i historien, for eksempel eksplosjonsulykken ved West i Texas (2013) og Tianjin i Kina (2015). Begge disse ulykkene var eksplosjoner i ammoniumnitrat som var lagret sammen med andre kjemikalier m.m. og var også en konsekvens av brann.

Ved høye temperaturer vil nedbrytningen og sjokkfølsomheten av ammoniumnitrat endre seg. Til nå har ingen forskning kunnet rapportere om eksplosjon i ren ammoniumnitrat under oppvarmning. Det er høyst sannsynlig andre faktorer, eksempelvis forurensninger, tilgang til brennbart materiale og ikke minst mulighet for trykkoppbygning, som spiller inn når vi opplever ulykker som dette.

De nøyaktige mekanismene bak overgangen fra brann i ammoniumnitrat til eksplosjon er likevel fortsatt ukjent. Av samme årsak er det derfor avgjørende at oppbevaringen av ammoniumnitrat er utført på en slik måte at muligheten for forurensning og annen påvirkning er minimal, i tillegg til å sørge for korrekte sikkerhetstiltak for brann.

Det internasjonale sekretariatet for industriulykkekonvensjonen (UNECE) har publisert en tekst om læring av tidligere hendelser:

>> Les artikkelen på https://www.unece.org/