Meldeplikt og tilbakekall

Markedsaktørene har en meldeplikt. Som markedsaktør er det ditt ansvar at produktene du setter i omsetning er sikre og trygge å bruke. Dersom du oppdager mulige farer ved dine produkter, skal din virksomhet straks gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre skade, ved å melde ifra til den ansvarlige myndigheten om produktet som utgjør en risiko, og om tiltakene dere planlegger å iverksette

Eksempler på tiltak kan være:

  • Å stoppe salget av produktet umiddelbart
  • Å tilbakekalle produktet fra forbruker

Hva betyr markedsaktør?

Med markedsaktør mener vi en produsent, importør, distributør eller representant for produsent, av produkter importert for å omsettes i det norske markedet.

Les mer om produsentens, importørens og distributørens forpliktelser.

Hva er et farlig produkt?

Et farlig produkt er et produkt som utgjør en uakseptabel høy til alvorlig risiko, og som kan medføre helseskade på mennesker, eller skader på materiell eller ytre miljø.

Regelverk

Alle som markedsfører forbrukerprodukter i Norge, plikter å følge produktkontrolloven. Produktkontrolloven setter krav til tilbakekall og en plikt til å melde ifra om risiko (meldeplikt).

Produktkontrolloven er iverksatt i norsk regelverk gjennom EØS-avtalen, og tar utgangspunkt i EUs lovgivning i The General Product Safety Directive (GPSD). Hensikten med regelverket (GPSD) er å beskytte forbrukernes helse og sikkerhet, og å sikre at det indre europeiske markedet fungerer som det skal.

Les mer om regelverket til generelle forbrukerprodukter.

Særregelverk

Det finnes også særregelverk for flere produktgrupper, slik som for eksempel leketøyforskriften og maskinforskriften. Særregelverkene har egne krav til hvordan den aktuelle produktgruppen skal være sikre og trygge å bruke.

Les mer om særregelverk her

Krav til internkontroll

Alle virksomheter har en plikt til internkontroll, og dette reguleres i internkontrollforskriften. Dette innebærer blant annet løpende oppfølging etter hendelser og endringer.

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Meldepliktens innhold

Dersom din virksomhet har produsert, importert eller distribuert et produkt som utgjør risiko, skal virksomheten straks melde ifra til riktig myndighet om produktet. Virksomheten som melder inn et produkt må vurdere risikonivået produktet utgjør, og det er viktig at meldingen sendes umiddelbart etter kunnskap om risikoen som produktet utgjør er kjent.

I meldingen skal det opplyses om hva som er farlig og hvilke tiltak virksomheten har satt i gang for å forhindre at produktene medfører en uakseptabel risiko for forbruker. Meldingen skal sendes selv om ikke all informasjon er tilgjengelig, da informasjonen kan suppleres senere.

Les mer i Veilederen om meldeplikt ved farlige produkter om hvorfor, når og hvordan du skal melde ifra til myndighetene.

Hvem melder ifra?

Meldingen om et farlig produkt sendes først og fremst av produsenten som befinner seg i det europeiske markedet. Dersom produsenten ikke befinner seg i EU-området, sendes meldingen fra en representant for produsenten eller importøren.

Hvor melder du ifra?

Meldeplikt til DSB

Dersom produktet kun er omsatt på norske markedet skal du bruke DSBs meldepliktskjema.

Meldeplikt til EU

Hvis produktet er omsatt også i andre EU- eller EØS-land, skal du benytte EUs meldepliktskjema, Product Safety Business Alert Gateway. Da vil både Norge og andre berørte land bli informert om meldingen.

Farlige produkter.no

Produkter som er meldt inn fra markedsaktører er samlet på et felles nettsted for farlige produkter, og er et samarbeid mellom ni norske myndigheter.

Nettstedet Farligeprodukter.no er for både private forbrukere og profesjonelle markedsaktører. Nettstedet vil være nyttig også for markedsaktører som vil finne igjen sine tilbakekalte produkter publisert på en informativ måte.

Et produkt vil aldri bli fjernet fra nettstedet med mindre en markedsaktør kan fremlegge dokumentasjon på at produktet er fjernet helt fra markedet, inkludert bruktmarkedet, det vil si et såkalt 100% tilbakekall.