Krav til produkter

Det harmoniserte produktregelverket

I EU er krav til produkter harmonisert i direktiver eller forordninger som hvert land skal gjennomføre nasjonalt i sine lover og/eller forskrifter. Norge er forpliktet til å følge dette gjennom EØS-avtalen.

Det harmoniserte produktregelverket består av spesifikke sektordirektiver eller forordninger som for eksempel regelverk for elektrisk utstyr, maskin, personlig verneutstyr og leketøy.

Les mer om EUs produktregelverk i EUs "Blue Guide" 2022 .

Gjennomføring i norsk regelverk

I Norge er de spesifikke sektordirektivene eller forordningene gjennomført som egne forskrifter, med hjemmel i den eller de aktuelle hjemmelslovene. Et eksempel på en slik forskrift er forskrift om elektrisk utstyr, hjemlet i el-tilsynsloven.

På produktområdet forvalter DSB tre slike lover; brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven og produktkontrolloven.

Direktivene og forordningene setter kravene til helse, miljø og sikkerhet og danner sikkerhetsnivået. Bare produkter som oppfyller kravene kan plasseres på markedet.

Krav til markedsaktørene

De fleste sektordirektivene eller forordningene stiller følgende krav:

  • bruk av relevant samsvarsprosedyre
  • eventuell bruk av teknisk kontrollorgan
  • dokumentasjon for oppfyllelse av regelverket, med samsvarserklæring og teknisk underlagsdokumentasjon
  • CE-merking

Vær oppmerksom på at et produkt kan være berørt av flere direktiver eller forordninger. Det er derfor viktig å gå inn i hvert enkelt av de spesifikke sektordirektivene og forordningene som kan gjelde produktet for å få en fullstendig oversikt over kravene for det aktuelle produktet.

Det ikke-harmoniserte produktregelverket

I tillegg til de sektorspesifikke harmoniserte produktregelverkene er det i EU gitt ett generelt produktsikkerhetsdirektiv (GPSD).

GPSD er horisontalt og regulerer sikkerheten til alle produkter dersom de ikke helt eller delvis er særskilt regulert av annet regelverk. Dette omtales som det ikke-harmoniserte produktregelverket. I Norge er GPSD gjennomført i produktkontrolloven.

Særnorsk regelverk

Vær oppmerksom på at noen produktgrupper kan være underlagt krav fastsatt i særnorsk regelverk, som for eksempel: