Lightere

Lightere på det norske markedet skal oppfylle kravene i lighterforskriften. Det betyr at alle som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, fyller eller omsetter lightere plikter å følge forskriften.

Her finner du informasjon om forbud mot produksjon, import og omsetning av lightere med forvekslingsfare, generelle sikkerhetskrav og barnesikring.

Kravene tar utgangspunkt i et betydelig antall branner, personskader og dødsfall som følge av at barn har brukt lightere. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX14777520.jpg

Regelverk

Lightere i Norge og Svalbard må oppfylle en rekke krav til hvordan de produseres, innføres og omsettes.

Regelverket for lightere står i forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare. Denne er hjemlet i produktkontrolloven og omfatter både produksjon, innførsel og omsetning av lightere.

Bruk av standard

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for lightere. Lightere har følgende standarder tilgjengelig:

Lightere – Sikkerhetskrav (NS-EN ISO 9994:2019)
Lightere – Barnesikringskrav til lightere – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (harmonisert) NS-EN ISO 13869:2016 

Det settes også krav i forskriften til den som utfører testene.

Unntak fra krav

Kravet om barnesikring gjelder ikke etterfyllbare lightere hvor produsent eller importør kan dokumentere at lighteren er utformet, produsert og markedsført på en måte som sikrer en forventet levetid på minst 5 år, og som i tillegg tilfredsstiller følgende krav:

• Produsent eller importør må utferdige skriftlig garanti for hver lighter for en periode på minst to år
• Reservedeler skal være tilgjengelige, og det skal være mulighet for kvalifisert reparasjon og sikker etterfylling i hele lighterens levetid

Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

DSB kan be om teknisk dokumentasjon for produktene som omfattes av forskriften. Den som forskriften retter seg mot, skal kunne dokumentere at krav om sikkerhetsnivå i forskriften er overholdt.

Produsent og importør skal oppbevare testrapporter som viser at produktene stemmer overens med begge ovennevnte standardene for hver lightermodell som omsettes. På forespørsel fra tilsynsmyndighetene skal de umiddelbart kunne fremlegge testrapporter som viser at produktet oppfyller kravene for hver lightermodell som omsettes, samt en vareprøve av lightermodellen.

Produsent skal løpende overvåke at lighterne er i samsvar med forskriftens krav, og skal kunne dokumentere kvalitetssikringen i tilknytning til fremstilling av lighterne.

Samsvarserklæring

Produsent og importør skal utstede en erklæring om samsvar mellom aktuelt vareparti og lightermodellen som er lagt til grunn for testrapportene. Dersom tilsynsmyndighetene ber om det, skal de kunne fremlegge samsvarserklæring.

Les mer om samsvarserklæring her

Krav til forhandlere

Forhandlere av lightere skal oppbevare dokumentasjon for å kunne identifisere produsenten gjennom omsetningskjeden. På forespørsel fra tilsynsmyndighetene skal de umiddelbart kunne fremlegge produsentens identitet.

Dersom produsent eller importør ikke kan fremlegge dokumentasjon som nevnt i de foregående ledd skal lighterne umiddelbart trekkes tilbake fra markedet.

Les mer om kravene til produsenter, importører og distributører