Innledning

Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter som sysselsetter over 100 000 personer i direkte tilknytning til sektoren for leketøy og spill. Det dreier seg i særlig grad om små og mellomstore bedrifter (SMB’er).

Leketøy og spill har stor betydning for barns utvikling. Produsentene er de som har hovedansvaret for at deres produkter er sikre. I tillegg arbeider også importører, samsvarsvurderingsorganer og nasjonale myndigheter for å sikre at leketøy som selges i europeiske butikker oppfyller alle sikkerhetskrav.

Det utvikles hele tiden nye materialer og produksjonsmetoder. Det er derfor viktig å sørge for at de sikkerhetsmessige krav og standarder er tilpasset de nyeste trendene på leketøyområdet. Det indre marked for leketøy har bidratt positivt til utviklingen i sektoren og beskyttelsen av forbrukerne, gjennom harmonisering av sikkerhetskravene for leketøy slik at de gjelder i hele EU/EØS. Det nye direktivet om sikkerhet ved leketøy inneholder strengere regler om håndhevelse og nye sikkerhetskrav, noe som sikrer at barn også i fremtiden beskyttes best mulig.

Det nye direktivet forbedrer de gjeldende regler om markedsføring av leketøy som er produsert i EU eller importeres til EU. Direktivet har til formål å redusere antall leketøyrelaterte ulykker og fremme helse og sikkerhet også i fremtiden. EU/EØS-landenes viktigste handelspartnere er USA når det g jelder eksport og Det fjerne Østen når det gjelder import. Den europeiske  leketøysindustrien vil blant annet ha gode muligheter til å eksportere europeisk kvalitetsleketøy, noe Kommisjonen støtter opp om ved å sikre en bedre markedsadgang til tredjeland. Dette dokumentet er ett av flere faktablader som gir et generelt overblikk over de endringer som ble innført ved det nye leketøydirektivet som ble vedtatt i 2009. Faktabladene inneholder retningslinjer for leketøyprodusentene i EU/EØS om hvordan de skal anvende direktivet. Fokus er i første rekke på produsentenes forpliktelser.

Det nye direktivet skjerper reglene i det gamle leketøydirektivet fra 1988. Produsentene må derfor tilpasse seg de nye reglene. Det innføres også nye prosedyrer for forsyningskjeden. Det nye leketøydirektivet ble offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende den 30. juni 2009, og trådte i kraft den 20. juli 2009. De generelle bestemmelsene i direktivet g jelder leketøy som ble brakt i omsetning fra den 20. juli 2011. Bestemmelsene om kjemikalier gjelder for leketøy som ble brakt i omsetning fra den 20. juli 2013 (en ekstra overgangsperiode på to år ble innvilget for kjemiske egenskaper). Det innebærer i praksis at leketøy som oppfyller kravene i leketøydirektivet fra 1988 kunne bringes i omsetning på markedet til og med den 19. juli 2011 eller den 19. juli 2013 når det gjelder visse bestemmelser om kjemikalier.

1. Virkeområdet for leketøydirektivet fra 2009

Virkeområdet for leketøydirektivet fra 2009 er omhandlet i artikkel 2. Der finnes det en definisjon av leketøy som angir om et produkt omfattes av direktivet eller ikke: Produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek. Det eneste nye i forhold til leketøydirektivet fra 1988 er at "utelukkende eller delvis" er føyet til for å angi at produktet ikke utelukkende behøver å være beregnet for lek for å bli betraktet som leketøy.

Produkter med dobbelt funksjon betraktes derfor som leketøy, for eksempel en bamse festet til en nøkkelring. I direktivet fra 2009 erkjennes det at det finnes en "gråsone" for hva som er et leketøy. I vedlegg I til direktivet gis det en ikke-uttømmende liste over produkter som ikke betraktes som leketøy, men som kan gi anledning til tvil. Det anføres dessuten i det nye direktivets artikkel 2, nummer 2 en liste over produkter som etter definisjonen er leketøy, men som allikevel ikke er omfattet av direktivets virkeområde. Den nye definisjonen av leketøy skal gjenspeile dagens gjeldende praksis blant leketøyprodusentene.

2. Prosedyren for samsvarsvurdering

Alt leketøy skal, før det bringes i omsetning, g jennomgå en samsvarsvurdering. Nærmere bestemmelser om hvem som skal utføre den og hvordan gis i leketøydirektivet fra 2009. Nedenfor følger en kort forklaring.

Formålet med en samsvarsvurdering

Formålet med en samsvarsvurdering er å dokumentere overfor produsenten og myndighetene at et leketøy som bringes i omsetning oppfyller de juridiske kravene i direktivet fra 2009.

Definisjon av samsvarsvurdering

Ved samsvarsvurderingen viser produsenten at hans leketøy oppfyller de sikkerhetskravene som er fastsatt i direktivet. Produsenten skal utføre en av to prosedyrer avhengig av leketøyets art:

1. Egengodkjenning

Egengodkjenning brukes når det finnes harmoniserte standarder som dekker alle relevante sikkerhetsaspekter ved leketøyet. I slike tilfeller skal produsenten forholde seg til de eksisterende harmoniserte standardene og sørge for at leketøyet oppfyller kravene i disse. Produsenten skal også fastlegge en prosedyre for intern produksjonskontroll i overensstemmelse med modul A i vedlegg II beslutning 2008/768/EF. Modul A krever ikke at et meldt organ involveres.

2. Godkjenning av en uavhengig tredjepart

Typeprøving etter modul B kalles ofte for "EF-typeprøving". EF-typeprøving og sertifisering kreves:

 • Når det ikke finnes harmoniserte standarder
 • Når produsenten ikke, eller bare delvis har anvendt de harmoniserte standardene
 • Når en eller flere av de harmoniserte standardene er offentligg jort med begrensninger.
 • Når produsenten mener at leketøyets art, utforming, konstruksjon eller formål nødvendigg jør kontroll av en uavhengig tredjepart.

I slike tilfeller legger produsenten frem en modell av leketøyet for et meldt organ med henblikk på EF- typeprøving. I henhold til modul B undersøker det meldte organet et leketøys tekniske konstruksjon og kontrollerer og erklærer at leketøyets tekniske konstruksjon oppfyller kravene i direktivet fra 2009 ved å utstede et EF-typeprøvingssertifikat. Det er viktig å huske at modul B kun omfatter konstruksjonsfasen, mens modul C omfatter produksjonsfasen og følger etter modul B. I henhold til modul C garanterer produsenten leketøyets samsvar med den typen som beskrives i EF-typeprøvingssertifikatet, og med de relevante bestemmelsene i den rettsakten som gjelder. Samsvar vurderes på bakgrunn av et EF-typeprøvingssertifikat som er utstedt i henhold til modul B. I motsetning til modul B behøver ikke noe meldt organ delta i modul C.

Forskjellen mellom sikkerhetsvurdering og samsvarsvurdering

Formålet med en sikkerhetsvurdering er å påvise eventuelle farer ved leketøyet og å vurdere hvor farlig det er. Samsvarsvurderingen skal bevise at leketøyet oppfyller kravene i direktivet fra 2009. Sikkerhetsvurdering foretas normalt før samsvarsvurderingen mot gjeldende regelverk (men kan imidlertid også g jennomføres senere i prosessen) og skal uansett være avsluttet innen leketøyet bringes i omsetning.

3. Prosedyren for sikkerhetsvurdering

Ved sikkerhetsvurderingen skal produsenten analysere de mulige farer som leketøyet kan utsette brukeren for og bedømme den mulige eksponeringen for farene. Denne prosedyren er obligatorisk etter direktivet fra 2009 og skal gjøres før leketøyet bringes i omsetning.

Hva sikkerhetsvurderingen omfatter

Det er produsenten som har ansvaret for at sikkerhetsvurderingen foretas og at det skjer før leketøyet bringes i omsetning på EU/EØS-markedet. Sikkerhetsvurderingen skal omfatte forskjellige kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, brennbarhets-, hygieniske og radioaktivitetsfarer som leketøyet kan ha. En liste over de forskjellige farer som produsenten skal vurderes i henhold til regelverket er oppført i bilag II til direktivet fra 2009.

Mange av kravene finnes i de harmoniserte sikkerhetsstandardene for leketøy. Produsenten skal imidlertid også analysere om det finnes noen farer standardene ikke tar høyde for og som det må tas hensyn til. Resultatet av sikkerhetsvurderingen avgjør hvilken samsvarsvurdering som kreves og om det skal treffes eventuelle risikobegrensende tiltak og/eller testing. Produsenten skal oppbevare sikkerhetsvurderingen i den tekniske dokumentasjonen i 10 år etter at leketøyet er brakt i omsetning.

4. Advarsler

Generelle regler

Hvis det er nødvendig for sikker bruk av leketøyet, skal det gis en generell advarsel med en spesifikasjon av relevante brukerbegrensninger. Det fastsettes dessuten i det nye direktivets vedlegg V del B at enkelte kategorier av leketøy skal ha særlige advarsler som opplistes der. Foruten de obligatoriske kravene i det nye direktivet gis det også i de harmoniserte standardene advarselstekster som skal finnes på visse kategorier av leketøy. Hvert enkelt EU/EØS-land bestemmer om leketøyet som finnes på deres eget territorium skal ha advarselstekstene på ett eller flere språk som forbrukerne der lett kan forstå.

Advarslenes plassering

Produsenten skal forsyne leketøyet med advarsler som er klart synlige, lett leselige, lett forståelige og presise. Advarslene skal være plassert på leketøyet, på en etikett eller på emballasjen og eventuelt i bruksanvisningen som følger med leketøyet. Det er viktig å tenke på at dersom leketøyet selges uten emballasje, skal advarslene settes på selve leketøyet. Det er etter det nye direktivet ikke tilstrekkelig å plassere advarselen på utstillingsesken. Advarsler som er avgjørende for beslutningen om å kjøpe leketøyet, for eksempel slike som angir laveste eller høyeste alder for brukerne, og de særlige advarslene som fremgår av det nye leketøydirektivets vedlegg V del B skal være plassert på emballasjen eller på annen måte være klart synlige for forbrukeren før kjøpet, også når kjøpet foretas online.

Særlige advarsler

Brukerbegrensningene skal minst omfatte brukerens laveste eller høyeste alder. Der det er aktuelt skal det også være anført hvilke ferdigheter eller egenskaper som kreves av brukeren for sikker bruk av leketøyet (for eksempel evnen til å sitte uten støtte, høyeste eller laveste vekt og at leketøyet kun må brukes under oppsyn av en voksen). Advarslene kan gis i form av tekst eller symbol (eller begge deler):

Advarselssymbol små barn

Advarsel - ikke egnet for barn under 36 måneder

Under alle omstendigheter skal advarselen og/eller symbolet innledes med ordet "Advarsel" eller "Advarsler". Den særlige advarselen "ikke egnet for barn under tre år" og det symbolet som er beskrevet i direktivet fra 2009 vedlegg V del B og som angår barn under tre år, må ikke brukes på leketøy som er beregnet til barn under tre år. Særlige advarsler beregnet til bruk i forbindelse med visse kategorier av leketøy må ikke brukes dersom de strider med den tiltenkte bruken av leketøyet slik den fremgår av leketøyets funksjon, størrelse og egenskaper. Kommisjonen kan om nødvendig foreslå hvilken tekst de særlige advarslene for visse kategorier av leketøy skal ha.

5. Sporbarhet

Hva sier direktivet om sporbarhet?

Alle produsenter skal sørge for at leketøyet deres kan identifiseres. Det kan de gjøre gjennom å merke leketøyet med et type-, parti-, serie- eller modellnummer eller annen merking som gjør at det kan identifiseres. Leketøyet skal også være merket med produsentens navn, registrerte firmanavn eller varemerke.

Det skal også angis ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Hvis det på grunn av leketøyets størrelse eller art ikke er mulig og anbringe identifikasjonsmerkingen og opplysninger om produsenten på leketøyet, skal de påkrevde opplysninger fremgå av emballasjen eller av et dokument som følger leketøyet. Det er viktig å merke seg at kontaktadressen til produsenten skal inneholde et gatenavn eller postboks.

En hjemmeside betraktes ikke som en kontaktadresse. Hvis det er en importør som bringer leketøyet i omsetning skal importørens navn, registrerte firmanavn eller varemerke og kontaktadresse også fremgå av leketøyet, eller der dette ikke er mulig, av emballasjen eller av et dokument som følger leketøyet.

Produsenten kan velge hvilken form for identifikasjon som benyttes på leketøyet, så lenge det er mulig å spore det tilbake til produsenten.

6. Samsvarserklæring

Når et leketøy bringes i omsetning skal produsenten utarbeide en EF-samsvarserklæring. Dermed påtar han seg ansvaret for og bekrefter at leketøyet er i samsvar med kravene i direktivet fra 2009.

Produsenten eller dennes representant, som skal være etablert i EU/EØS, skal oppbevare samsvarserklæringen i ti (10) år etter at leketøyet er brakt i omsetning. Samsvarserklæringen oversettes til de språkene som kreves av det EU/EØS-landet hvor leketøyet bringes i omsetning eller g jøres tilgjengelig på markedet. Av samsvarserklæringen skal det fremgå at sikkerhetskravene i direktivet fra 2009 er oppfylt og den skal minst inneholde følgende opplysninger (utformet i henhold til direktivets vedlegg III):

 • Nr_________(entydig identifikasjon av leketøyet).
 • Navn og adresse på produsenten eller dennes representant.
 • Følgende erklæring "Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar".
 • Leketøyet erklæringen gjelder (med fargebilde).
 • Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er brukt, eller henvisninger til de spesifikasjoner det erklæres samsvar med.
 • Dersom det er relevant: "Det meldte organet______ (navn, nummer)_________, har utført_______ (beskrivelse av aktiviteten) og utstedt sertifikatet".
 • Tilleggsopplysninger, herunder dato, sted, produsentens underskrift og underskriverens stillingsbetegnelse.

Det skal bemerkes at importøren også skal oppbevare et eksemplar av produsentens EF-samsvarserklæring i ti (10) år etter at leketøyet er brakt i omsetning.

7. Informasjonskilder

 • http://ec.europa.eu/enterprise/toys
 • http://www.tietoy.org
 • http://www.dsb.no
 • http://www.miljodirektoratet.no

Første gang publisert på engelsk som Toy safety – Ensuring children benefit from the highest level of protection av Publications Office©Europeiske Union, 2010 Norsk oversettelse: © Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, 2013 Direktoratet for samfunnssikkehet og beredskap har eneansvaret for oversettelsen.

Denne publikasjonen inneholder vår fortolkning av teksten i leketøydirektivet av 2009 slik det er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende den 30. juni 2009 og er kun beregnet til på en generell måte å belyse visse av direktivets bestemmelser og er gjennomført i norsk rett i leketøyforskriften. Direktivets bestemmelser som omhandles i denne publikasjonen, vil du finne igjen i forskriften, da forskriften følger direktivet og det ikke er gitt noen særnorske bestemmelser om leketøy.

Lukk