Strukturen i regelverket for elektriske produkter

Som produsent, importør eller annen markedsfører av elektriske produkter er du ansvarlig for det produktet du tilbyr for salg og må forholde deg til ulike bestemmelser i regelverket.

For produkter er det imidlertid bestemmelser på ulike nivåer, noen er juridisk bindende som man må følge mens andre er frivillige. Det kan være nyttig å få en oversikt slik at du kan se strukturen i regelverket.

Direktiv

Som følge av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge direktivene som utgjør rammene i regelverket på utvalgte produktområder. Direktivene gir overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet som produktene skal oppfylle. Direktivene gir generelle sikkerhetskrav som danner sikkerhetsnivået og bare produkter som oppfyller de grunnleggende krav til sikkerhet kan plasseres på markedet. Direktivene må innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk, i lov eller forskrift, for at de skal kunne påberopes overfor den enkelte borger.

Lov

Lov er det høyest rangerte regelverket vi har i Norge og er juridisk bindende. Det er Stortinget som vedtar nye lover, eller beslutter om noen av lovene våre skal forandres. Detaljgraden varierer. Det finnes lover med detaljerte krav som du som produsent, importør eller annen markedsfører må forholde deg til, som for eksempel produktkontrolloven. Andre lover, for eksempel el-tilsynsloven, er mer overordnet og gir hjemmel for å gi de mer konkrete kravene i en underliggende forskrift, for eksempel forskrift om elektrisk utstyr.

Forskrift

Forskrifter gis med hjemmel i lov, de er underordnet lov, men er på samme måte som lov juridisk bindende. Ofte er det de konkrete kravene du må forholde deg til gitt i en forskrift. For elektriske produkter er det forskrift om elektrisk utstyr som er mest aktuell, en forskrift som er gitt med hjemmel i el-tilsynsloven.

Forholdet mellom forskrift om elektrisk utstyr og produktkontrolloven

Produktkontrolloven regulerer sikkerheten til alle produkter i den grad dette ikke er regulert i annen lovgivning med samme formål. Det vil si at er det forhold knyttet til et elektrisk produkt som ikke er dekket av forskrift om elektrisk utstyr dekkes de av produktkontrolloven,

Veiledning

En veiledning til lov eller forskrift er ikke jurdisk bindende, men er ment som en utdyping og forklaring til lov- eller forskriftsteksten.

Standard

En standard er en teknisk spesifikasjon som er ennå mer detaljert enn lov og forskrift. De detaljerte kravene i en standard skal i utgangspunktet sikre at sikkerhetsnivået oppfylles for det aktuelle produktet.

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer og utarbeidelsen foregår etter en bestemt prosedyre, fra idé til ferdig standard. Nasjonalt er det ett nivå av komiteer og for elektriske produkter er de mest aktuelle NK (normkomité) 34 for belysning og NK 61 for husholdningsapparater. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper. Det er i arbeidsgruppene standardene utarbeides internasjonalt. Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid, omtales gjerne som "speilkomiteer" i Standard Norge eller "normkomiteer" i Norsk Elektroteknisk Komite.

Direktiv, lov og forskrift setter i utgangspunktet funksjonelle grunnleggende krav til sikkerhet. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til valg av tekniske løsninger, under forutsetning av de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. Standardene er ikke juridisk bindende og bruk av standarder er frivillig.

En harmonisert standard er en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille de grunnleggende sikkerhetskrav.

Dersom du benytter en harmonisert standard til å teste produktet ditt etter for å dokumentere overensstemmelse med de grunnleggende sikkerhetskrav gjelder et presumsjonsprinsipp om at produktet antas å oppfylle de grunnleggende krav til sikkerhet. Dersom du imidlertid benytter andre tekniske spesifikasjoner må du kunne dokumentere at disse oppfyller sikkerhetsnivået for det aktuelle produktet.