Importørens plikter

  • Det må foretas en risikovurdering av peisene i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd nr. 6.
  • Produktet reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven og produktkontrolloven. Både importør og distrubutør har en aktsomhetsplikt etter produktkontrolloven § 3, og skal treffe rimelige tiltak for å forebygge helseskade. Produktkontrolloven oppstiller et generelt sikkerhetskrav for alle produkter og § 3b viser bla til kriterier for vurderingen av sikkerheten.
  • Av brann- og eksplosjonsvernloven § 26 fremgår at produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende.
  • Sikkerheten med produktet må dokumenteres.
  • Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 6 som omhandler maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt.
  • For transport av brannfarlig vare /bio-etanol vises til forskrift om transport av farlig gods (ADR), kap 3-4.
  • Når det gjelder faremerking av beholderne for etanol skal det lages en merkeetikett i samsvar med bestemmelsene i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Ovenstående regelverk er tilgjengelig på www.lovdata.no

Les mer om importørens, distributørens og produsentens forpliktelser her.