Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

I bransjen for farlig avfall er det praksis at man skjærer toppen av en brukt IBC og bruker denne til å emballere avfall som ikke er ADR klassifisert. Ved en slik bruk antar jeg at bestemmelsene i kap. 6.5.2.2.1 og 6.5.2.2.2 ikke kommer til anvendelse?

Ja, bestemmelsene om transport av farlig gods i ADR/RID gjelder bare ved transport av farlig gods.

Hvilke bestemmelser gjelder for farlig gods i havner?

Farlig gods i havner reguleres av forskrift 15. desember 2009 nr. 1543 om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer. Forskriften forvaltes av den kommunale havneadministrasjon.

Kurs-arrangør for sikkerhetsrådgivere: Hva skal til for å bli godkjent kurstilbyder for sikkerhetsrådgivere?

Norsk brannvernforening er av DSB utpekt som eksamensadministrator. Det er ingen godkjenningsordning for de som ønsker å avholde kurs for sikkerhetsrådgivere, men det er kvalitetskrav for å komme med på brannvernforeningens liste over kurstilbydere.

Kan man benytte tankbiler som ikke er godkjent for transport av farlig gods innenfor lukket området?

Landtransportforskriften § 2 bokstav a) gir unntak fra ADR/RID for transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor lukket område, men forskriftens generelle krav til sikker gjennomføring av transport i forskriftens §§ 4 og 5 gjelder.

Vi har en eldre lastebil som brukes til transport av ANFO-sprengstoff inne på vårt lukkede område. Hvilke krav gjelder ved utskiftning til ny bil

Landtransporforskriften § 2 bokstav a) gir unntak fra ADR/RID for transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor lukket område, men forskriftens generelle krav til sikker gjennomføring av transport i forskriftens §§ 4 og 5 gjelder.

Hvilke krav gjelder for oss som driver skog- og jordbruksdrift når vi skal transportere farlig gods i tank på jord- og skogbrukstraktor?

For transport av farlig gods i tank med jord- eller skogbrukstraktor, som ikke kjører over 40 km/t, gjelder forskriftens § 18. Det er ikke krav om ADR-kompetansebevis når hele transporten foregår innenfor egen virksomhet. Dersom hastigheten er over 40 km/t, gjelder de ordinære bestemmelsene i ADR.

Er det tillatt for kommunen å transportere udeklarert farlig avfall fra et avfallsmottak til et annet? Er det tilstrekkelig at transporten skjer med ADR-godkjent kjøretøy?

Nei, det er ikke tillatt å transportere udeklareret farlig avfall. Kommunen må selv påta seg rollen som avsender. Det er imidlertid forenklede nasjonale bestemmelser for farlig avfall, jf. Forskrift om landtransport av farlig gods, §12. Det kreves ADR godkjent tankkjøretøy dersom det farlige avfallet er ADR gods og det transporteres i tank. Det er ikke krav om ADR godkjent kjøretøy for transport av farlig avfall i form av stykkgods.

Hvilke regler gjelder ved opphold under transport?

Se § 7 i landtransportforskriften og ADR 8.4 angående bestemmelser som gjelder opphold under transport. Tiltakene i ADR 8.4 har til hensikt å beskytte kjøretøy, last og publikum mot uønskede tilsiktede og utilsiktede hendelser. Opphold under transport er de tilfellene hvor et kjøretøy får et opphold uten at transportoppdraget er avsluttet. Hensetting av kjøretøy etter endt oppdrag omfattes ikke av bestemmelsene om opphold.

1. Alminnelige bestemmelser

Hvilke andre myndigheter og instanser enn DSB er det som har oppgaver innen ADR?

Andre vedkommende myndigheter og instanser i tillegg til DSB som har oppgaver innenfor ADR/RID:

 • ADR-godkjenning av kjøretøy: Statens vegvesen.
 • Innenfor godkjenning og prøving av trykkbeholdere, tanker og bulkcontainere: DNV AS, DNV Inspection AS, Cylinder Tech AS, Nortic AS, Bruun Inspektion, Kiwa Sweden AB, DEKRA Industrial AB.  Se for øvrig Tankkontroll etter ADR/RID for mer informasjon.
 • Godkjenning og prøving av emballasje (unntatt trykkbeholdere): NET Emballasje - og Produkttesting AS.
 • Sikkerhetsrådgivere: Norsk brannvernforening.
 • Prøver og utstedelse av kompetansebevis for sjåfører: Statens vegvesen.
 • Kontroll på veg: Politiet, Statens vegvesen og Tollvesenet.
 • Kontroll på jernbane: Politiet og Tollvesenet.
 • Klasse 7 (radioaktivt gods): Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Hvordan skal risikovurdering utføres og dokumenteres?

Det er ikke spesifisert hvilken metode som skal benyttes verken i landtransportforskriften eller i internkontrollforskriften. 

Hvordan forhindre at uønskede hendelser gjentar seg?

Det er virksomheten, ved øverste leder, som har det overordnede ansvaret for å motvirke at uønskede hendelser gjentar seg. Se brann- og eksplosjonsvernlovens § 19 og internkontrollforskriftens § 4 og § 5 pkt 6–7. Sikkerhetsrådgiveren har sentrale oppgaver i forbindelse med hendelser med transport av farlig gods, jf. 1.8.3.3 og 1.8.3.6. For å hindre gjentagelse er det viktig å finne den bakenforliggende årsaken til at uønskede hendelser skjer. Mange virksomheter har hatt nytte av en enkel metode som kalles 5 Whys (”Spør fem ganger hvorfor” Jf. ”Sikkerhet” Nr. 4 2003).

Når foreligger plikt til å avvise farlig gods?

Fra 2009 er det ikke lenger en eksplisitt plikt i forskrift om landtransport av farlig gods til å avvise godset. ADR/RID 1.4.3.1 angir når farlig gods ikke skal lastes, 1.4.3.3 når farlig gods ikke skal fylles og 1.4.2.2 når farlig gods ikke skal videretransporteres. Landtransportforskriftens § 4 setter krav til alle ledd i transportkjeden for sikker transport. Farlig gods bør avvises når det er åpenbart at bestemmelsene ikke blir fulgt og det sikkerhetsmessig er best å avvise godset.

Gjelder ADR 1.1.4.2 for fergetransport?

Nei, ADR gjelder kun for veitransport. ADR 1.1.4.2 gjelder for veitransport som er en del av en transportkjede som også omfatter sjøtransport eller lufttransport. Bestemmelsen åpner for at merking og dokumentasjon etter bestemmelsene som gjelder for henholdsvis sjø (IMDG koden) eller luftfart (ICAO koden) på visse betingelser kan benyttes som alternativ ved slik transport. Fergetransport av farlig gods reguleres for øvrig av Sjøfartsdirektoratet.

Hva skal sikkerhetsrådgivers årsrapport til ledelsen inneholde?

Innholdet kan for eksempel være:

 • Virksomhetens organisering av farlig gods.
 • Sikkerhetsrådgiverens oppgaver.
 • Gjennomførte tiltak/forbedringer.
 • Kontroller utført av sikkerhetsrådgiveren, virksomhetens egenkontroller og resultatet av kontrollene.
 • Hvor mye og hvilke stoffer farlig gods som har vært håndtert/transportert
 • Opplæring, øvelser.
 • Uhell/nestenuhell – tiltak som har vært iverksatt/skal iverksettes for å forhindre nye uhell/nestenuhell.

Opplistingen av sikkerhetsrådgiverens plikter i 1.8.3.3 er en nyttig huskeliste om hva som skal være med i årsrapporten.

Er utenlandsk sertifikat for sikkerhetsrådgiver gyldig i Norge?

Ja, et utenlandsk sertifikat for sikkerhetsrådgiver er gyldig i Norge.

Kan DSB fortelle meg hvem som er sikkerhetsrådgiver for en virksomhet?

Nei, DSB kan ikke gi ut denne informasjonen. Opplysningene DSB sitter på angående sikkerhetsrådgivere skal bare brukes til det de er ment for og innhentet til: at DSB skal ha en oversikt over sikkerhetsrådgivere og kunne kontakte dem i tilfelle det er nødvendig. Dersom man trenger å vite hvem som er sikkerhetsrådgiver for en virksomhet, må virksomheten kontaktes.

Hva er grensen for unntatte mengder og type eksplosiver og tennmidler etter ADR 1.1.3.6?

For de aller fleste eksplosiver er mengden 20 kg netto eksplosivinnhold (NEI) per transportenhet, ADR 1.1.3.6. For de vanligste typene patronert sprengstoff til fjellsprengning er imidlertid denne mengden økt til 50 kg (se fotnote a til tabellen i 1.1.3.6.3).

Hvilke krav faller bort dersom man skal transportere farlig gods innenfor unntaksmengdene i ADR 1.1.3.6.3?

Da slipper man blant annet krav til ADR-godkjenning av kjøretøy, kravet om sikkerhetsrådgiver, merking av kjøretøy og ADR kompetansebevis for sjåfør. Man unntas ikke fra krav om transportdokument. Avhengig av type farlig gods er det også en del andre krav som faller bort, se ADR 1.1.3.6.2.

Jeg kjører med bil og henger. På tilhengeren har jeg mengder som overstiger de som er gitt i 1.1.3.6 mens jeg kun har ubetydelige mengder på bilen. Må bilen da være godkjent i henhold til kapittel 9?

Ja, mengdebegrensningen gjelder for hele transportenheten. Dersom begrensningen overstiges, må kjøretøy som frakter farlig gods være godkjent når dette kreves for den aktuelle typen farlig gods.

Er farlig gods i servicebiler omfattet av ADR?

Håndverkere og reparatører transporterer nødvendig verktøy, materiell og vernetøy i sine servicebiler. Ofte er det uklart hva de vil trenge på et serviceoppdrag, og dette preger innholdet i slike servicebiler. Noe av dette innholdet kan være farlig gods. 

I utgangspunktet omfattes slike tilfeller av ADR: krav om ADR-tranportdokument som til enhver tid måtte dokumentere innholdet av farlig gods, samt avsendere og mottakere, og det ville også vært forbudt for sjåføren å bruke godset som ble transportert.

Av praktiske grunner finnes det derfor et unntak for denne typen transport i ADR 1.1.3.1.c). Unntaket gjelder for alle typer farlig gods unntatt radioaktivt materiale. Mengdene av farlig gods skal ikke overstige 450 liter per emballasje/beholder og samlet mengde farlig gods på bil med eller uten tilhenger skal ikke overstige de mengdene som er angitt i ADR 1.1.3.6.3. Det er krav om at det farlige godset skal benyttes til aktiviteter som faller inn under virksomhetens hovedvirksomhet. Hovedvirksomheten kan for eksempel være service og raparasjon. Det er ikke tillatt å bruke dette unntaket til "normal varelogistikk" for virksomheten, slik som tilførsel til lager, distribusjon mellom lager eller distribusjon til kunder. 

Selv om transporten er unntatt fra ADR, så gjelder fortsatt bestemmelsene i forskrift om landtransport av farlig gods. Det skal være truffet tilstrekkelige tiltak til at transporten er sikker under normale transportforhold. Vi har omtalt eksempelet med rørleggere som transporterer gass under dette unntaket her.

Hva er grensen for krav om ADR bevis ved frakt av diesel i løs tank på en henger eller i en varebil? Eller hvis det er fast tank?

ADR 1.1.3.1 gir unntak som er knyttet til transportoperasjonens karakter. Sjekk om virksomheten og mengdene det er snakk om faller inn under ADR 1.1.3 bokstav a eller c. Det er også mulig å transportere høyst 1 000 liter diesel i emballasje i henhold til ADR 1.1.3.6 uten ADR kompetansebevis. Vær oppmerksom på at 1.1.3.6 gjelder kun emballert gods og ikke for tank!

Hvordan kan vi vite om vår transportvirksomhet faller inn under regelverket for transport av farlig gods?

Forskrift om landtransport av farlig gods gjelder all transport av farlig gods og i § 2 annet ledd fremkommer det hvilke transporter som er unntatt fra bestemmelsene i ADR/RID. Omfanget av ADR/RID er videre angitt i kapittel 1.1.2. Bestemmelsene gjelder alle gjenstander og stoffer som er oppført på listen over farlig gods (tabell A i ADR/RID 3.2- hovedtabellen), dersom det ikke står i denne listen at stoffet eller gjenstanden er unntatt. Utover dette er det gitt en rekke generelle unntak fra bestemmelsene i ADR/RID i kapittel 1.1.3, som for eksempel unntak for visse typer transport som foretas av privatpersoner og næringsdrivende. Det finnes også spesielle unntak som bare gjelder for spesielle typer gods og utstyr, disse unntakene finner man lokalt der hvor disse bestemmelsene står. Alle spesielle bestemmelser som gjelder for et stoff står i listen over farlig gods (tabell A).

Kan farlig gods sendes i posten?

Posten Norge transporterer som hovedregel ikke farlig gods. Begrensede mengder, untatte mengder og UN 3373 biologisk stoff kategori B tillates imidlertid. Farlig gods tillates ikke med fly med unntak av UN 3373. For nærmere opplysninger kontakt aktuell postdistributør. Den internasjonale postunionen har imidlertid en bestemmelse som forbyr all postforsendelse av farlig gods med unntak av korrekt emballerte diagnostiske prøver, UN 3373.

Hvor mye bensin kan jeg som privatperson transportere i jerrykanner og reservekanner og hvilke krav stilles det til slike kanner?

Landtransportforskriftens § 4 setter blant annet generelle krav til aktsomhet, forsvarlig emballasje og faremerking. Privat transport av farlig gods reguleres i tillegg i ADR 1.1.3.1 a) som sier at man kan ha med inntil 240 liter drivstoff per transportenhet (en transportenhet er f.eks. bil + henger). Den enkelte kanne (beholder) kan ikke være større enn 60 liter. Beholderne skal være av solid kvalitet, og det må være emballasje for detaljsalg. Kanner av plast kan benyttes til bensin dersom de er egnet for dette. De fleste plastreservekanner som omsettes har en form for ”godkjenningsmerking”, der bokstaven "Y" inne i koden viser at de kan benyttes både til bensin og diesel.

Jeg jobber med sveiseoppdrag, og lurer på hvor mye acetylen (oppløst) og oksygengass (trykksatt) kan jeg kjøre med i min varebil?

Fra tabell B finner vi at oppløst acetylen har UN nr. 1001 mens trykksatt oksygen har UN nr 1072. Fra tabell A finner vi at disse stoffene faller inn under transportkategori 2 og 3. ADR 1.1.3.1 c) gir unntak når mengden per emballasje (trykkbeholder) ikke overstiger 450 liter og innenfor de maksimale mengdene som er angitt i 1.1.3.6.

Hvordan sikre at gassbeholdere tilfredsstiller 1.1.3.6 kravene?

Beholdere skal være påført vekten i tom og refyllbar tilstand (gjelder ikke beholdere for UN1965 som ikke er UN-godkjent). Dersom massen av tom beholder inklusive fastmonterte deler er kjent, så holder det å veie retur-beholderen.

Har vi som avsendere av farlig gods krav til ADR opplæring av våre ansatte?

Kravet til opplæring gjelder generelt for alle virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, og strekker seg utover de som transporterer godset på veiene.

ADR har krav til avsendere om klargjøring for forsendelser av farlig gods (transportdokumentasjon til transportør og mottaker, pakking og merking av godset etc.).

Ansatte som er involvert i klargjøring av forsendelser skal ha opplæring i henhold til ADR kapittel 1.3.

Pliktene til avsendere framgår i kapittel 1.4, avsnitt 1.4.2.1.

Det finnes spesialister som tilbyr kurs iht ADR 1.3, men opplæringen kan gjerne utføres internt, f.eks ved hjelp av egen sikkerhetsrådgiver.

Når det gjelder krav om utpeking av sikkerhetsrådgiver, se veiledningen https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/transport-av-farlig-gods/sikkerhetsradgiver-for-transport-av-farlig-gods/

 

2. Klassifisering

Hva må en søknad om godkjenning av transportklassifisering av eksplosiver (CAA) inneholde og hvor skal den sendes? 

Virksomheter sender søknad om godkjenning av transportklassifisering via postmottak@dsb.no. I søknaden skal virksomhetene gjøre rede for følgende:

 • Virksomheten som søker
 • Artikkelen det søkes om (oppbygging, innhold, virkemåte) skjematisk redegjørelse for ønsket innhold i CAA (navn på virksomhet, navn på artikkel, commercial name, UN nr, fareklasse, emballeringsbestemmele, etc.)
 • Emballering og emballeringsgodkjenninger for artikkelen/stoffblandingen
 • Tester utført etter FNs testmanual eller tilsvarende (NATO STANAG etc.)
 • Eventuelle tidligere godkjenninger utstedt av DSB for artikkelen/stoffblandingen

Skal flyveaske fra forbrenning av restavfall klassifiseres som farlig gods, og i tilfelle hvilken klasse?

Prosedyrene for klassifisering av farlig gods fremkommer av ADR/RID del 2. Flyveaske fra forbrenning av restavfall vil normalt ikke klassifiseres som farlig gods da giftigheten er for lav, jf ADR 2.2.61.1.7. Rotteforsøk har vist at flyveaske har en giftighet ved hudopptak på LD50 = 950 mg/kg.

Vi sender prøver på opptil 100 kg råolje fra oljefelt til analyselaboratorier på land. Hvordan skal vi merke beholderne for transport?

Forsendelser fra sokkelen skal skje etter bestemmelsene for vedkommende transportmåte (sjø eller helikopter). I ADR er bestemmelsene slik: Prøver som antas å være farlig gods og som skal transporteres for videre testing skal tilordnes et midlertidig varenavn og UN nummer i henhold til prosedyren beskrevet i 2.1.4.1. Prøvene skal tilordnes den strengeste emballasjegruppen som vedkommende varenavn kan ha. Prøven kan transporteres i samsvar med bestemmelsene for det varenavnet den er midlertidig tildelt i tillegg til de bestemmelsene som er angitt i 2.1.4.2. Prøver skal transporteres i sammensatt emballasje med netto vekt ikke over 2,5 kg per kolli.

Hva menes med ”fordampningsevne”?

Fordampningsevne (flyktighet) er damptrykket i Pa (pascal) omregnet til gram per kubikkmeter ved 20 ºC.

3. Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Jeg lurer på hva som er regler ved transport av spylervæske. Trenger man ADR kompetansebevis for det?

Sjekk først sikkerhetsdatabladet for produktet, pkt 14. Gå deretter i hovedtabellen i ADR/RID og sjekk UN posisjonen. Dersom kravene i ADR 3.4 oppfylles kan spylevæske med UN 1987 transporteres som begrenset mengde, og da faller blant annet kravet om ADR kompetansebevis bort.

Hva menes med ” begrensede mengder” og ”unntatte mengder” farlig gods?

”Begrensede mengder” farlig gods er gods som blir emballert og transportert i henhold til bestemmelsene ADR/RID 3.4. Dersom en vare har angitt en mengde i kolonne 7a i tabell A kan varen transporteres som begrenset mengde.Det er kun bestemmelsene nevnt i kap 3.4 som gjelder ved denne transporten. Disse bestemmelsene brukes ofte for varer som inneholder farlige kjemikalier, og som selges til forbrukere i butikk. ”Unntatte mengder” farlig gods er gods som blir emballert og transportert i henhold til bestemmelsene i ADR/RID 3.5. Dersom en vare har kode E1 – E5 oppgitt i kolonne 7b kan varen transporteres som ”unntatt mengde”. Kapittel 3.5 gjelder farlig stoff emballert i meget små mengder og derved har lav risiko i transport. Det vil vanligvis være fine og relativt kostbare kjemikalier, ofte sendt med fly. Ingen andre bestemmelser i ADR/RID enn de som er nevnt i kapittel 3.5 gjelder ved denne transporten. Det er kun bestemmelsene nevnt i kap. 3.5 som gjelder ved denne transporten.

Vi har fått tilsendt paller med bilbatterier fra USA. De er merket med helsefaremerke etsende, men har ingen ADR/RID-merking. Er de unntatt fra ADR/RID?

Batterier som inneholder etsende stoff er som regel klassifisert som farlig gods med UN nummer 2794, 2795 2800 eller 3028, avhengig av type batteri. Forutsatt at batteriene tilfredsstiller betingelsene i spesiell bestemmelse 238 b), eller 304 eller 598 a) i ADR/RID 3.3, er svaret ja. Uansett skal alle batterier stablet på pall være lekkasjefrie og det skal ikke være mulighet for overføring av strøm fra batteripolene.

Er det tillatt å transportere hydrogenperoksid?

Ja, dersom bestemmelsene i ADR/RID oppfylles. Se tabell B i ADR/RID for å finne korrekt UN nummer, gå deretter til tabell A i ADR/RID for å finne alle bestemmelser som gjelder for transport av godset. Det er også tilleggskrav til sikring ved tanktransport av hydrogenperoksid i emballasjegruppe 1 i mengder over 3000 liter, jf ADR 1.10.3.

Skal kjøretøy som benyttes til transport av klinisk avfall UN3291 godkjennes for dette?

Nei, kjøretøyet trenger ingen ADR godkjenning.

Er det unntak i regelverket ved transport av ammunisjon til håndvåpen for politi og privatpersoner ?

Sjåførens generelle plikter til sikker transport skal følges. Disse fremgår i landtransportforskriftens paragraf   § 4:

"Enhver som har befatning med farlig gods skal vise aktsomhet og opptre på en slik måte at skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier forebygges, samt hindre at farlig gods kommer på avveie eller i urette hender.

Farlig gods må ikke overlates for transport til noen som åpenbart mangler kunnskap og ferdigheter, eller ikke har materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.

Farlig gods skal være merket slik at de farlige egenskapene tydelig fremkommer.

Farlig gods skal være emballert på sikker måte slik at det ikke oppstår lekkasje eller annen farlig situasjon.

Utstyr og materiell som benyttes til transport av farlig gods skal være i slik stand at transporten kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte."

Politi:

Politiet er ikke underlagt ADR/RID når det farlige godset transporteres i forbindelse med myndighetsutøvelse. For transport i andre sammenhenger, for eksempel i forbindelse med øvelser, kan ammunisjon som er klassifisert som 1.4.S, slik som ammunisjon til håndvåpen, transporteres i ubegrensede mengder under forenklede bestemmelser, se ADR/RID 1.1.3.6.   https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/transport-av-farlig-gods/regelverk/adrrid/

Privatperson, lag og foreninger:

ADR/RID 1.1.3.1 a) har følgende bestemmelse:

"ADR-avtalens bestemmelser/RID gjelder ikke for transport av farlig gods som foretas av privatpersoner når godset er emballert for detaljsalg og er beregnet for deres personlige bruk eller bruk i husholdningen, eller for deres sports- eller fritidsaktivitet forutsatt at det er truffet tiltak for å hindre lekkasje av det farlige godset under normale transportforhold"

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/transport-av-farlig-gods/regelverk/adrrid/

4. Bestemmelser om emballering og tanker

Er tanktransport av UN 3375 (mellomprodukt for sprengstoff) tillatt i Norge?

Tanktransport av dette stoffet i henhold til ADR er underlagt de spesielle bestemmelsene TP32 og TU39 som sier at egnetheten for transport i tank skal være prøvet på en måte som er godkjent av vedkommende myndighet. DSB anser at egnetheten for transport av disse stoffene i tanker av aluminium er prøvet med hensyn til transport.

5. Klargjøring for forsendelse

Er det tillatt å bruke nettbrett til transportdokumentasjon (i henhold til kap. 5.4.0.2 og 5.4.0.3)?

Det er tillatt å benytte nettbrett i stedet for papir til transportdokumentasjon under følgende forutsetninger:

 • Informasjonen er minst like gyldig og tilgjengelig som ved bruk av papirversjon.
 • Informasjonen er gitt i samme rekkefølge som beskrevet i kap. 5.4.
 • Informasjonen er tilgjengelig offline (uten internett-tilgang).

Ved ferjetransport av farlig gods krever imidlertid de fleste rederier en papirutskrift, med mindre noe annet er avtalt.

Hvis sjåfør har ulike typer gassflasker på bilen som skal ut til ulike mottakere, er det da nødvendig å fylle ut transportdokument for samtlige leveranser?

Nei, i slike tilfeller åpner ADR/RID for at det kan stå ”Detaljdistribusjon” i feltet ”Mottaker” i transportdokumentet. Men sjåføren skal da ha en leveringsliste vedlagt, og denne listen skal oppdateres slik at han til enhver tid har oversikt over mengdene farlig gods på kjøretøyet.

Skal tankbil med farlig stoff som diesel eller bensin merkes med miljøfare?

Ja, dersom stoffet klassifiseres som miljøfarlig i henhold til ADR/RID 2.2.9.1.10. Slike petroleumsprodukter kan imidlertid variere i sammensetning, men transportørene trenger kun å forholde seg til om avsendere har angitt ”miljøfarlig” i transportdokumentet.

Skal man fjerne/tildekke merkingen på tanker som er tømte men ikke rengjorte?

Nei, så lenge der finnes rester av farlig stoff i en beholder skal merkingen stå. Merking kan imidlertid fjernes på tanker med ikke-giftig eller ikke-brennbar gass (gass gruppe A og O) slike som nitrogen og oksygen når trykket ikke overstiger 2 bar; jf 1.1.3.2 c).

Skal man fjerne/tildekke merkingen på tanker som er tømte og rengjorte?

Ja, men merkingen kan beholdes på transportenheter med faste tanker.

Kan vi bruke magnetskilt for farlig gods i stedet for skiltinnfesting som er poppet fast i bilen?

Ja, såfremt det kan dokumenteres at skiltene holder de første 15 minuttene ved en eventuell brann eller velt.

Dersom vi har lite plass på kjøretøyene, kan vi benytte oransjeskilt i redusert størrelse?

ADR 5.3.2.2.1 åpner for at oransje skilter kan reduseres i dimensjon til 300 x 120 mm på betingelse av at ”kjøretøyets størrelse og konstruksjon er slik at det er for lite areal til å feste disse oransje skiltene på…”. DSB vurderer betingelsen slik at det må være teknisk umulig å benytte standard dimensjonering på 400 x 300 mm på kjøretøyet. Sett i lys av at det finnes holdere og braketter av ulike typer for feste av oransje skilt, skal det svært mye til for å si at et kjøretøy har en slik konstruksjon at det ikke er mulig med oransje skilt på 400 x 300 mm. Dersom uhellet er ute er det viktig at brannvesenet og annet redningspersonell raskt oppfatter at det er farlig gods i kjøretøyet.

Hvordan skal en transportenhet (for eksempel pickup med tilhenger) som transporterer kolli i klasse 1 merkes?

 1. Faresedler: Hvert enkelt kjøretøy (pickupen er et kjøretøy og tilhengeren er et kjøretøy) som transporterer kolli av klasse 1 (andre enn faregruppe 1.4 forenlighetsgruppe S) skal ha faresedler i overensstemmelse med det godset som transporteres, se ADR tabell A kolonne 5.  Det skal være faresedler på begge sider og bak på kjøretøyet, se 5.3.1.5.1. Unntak etter 1.1.3.6 fra krav om merking av kjøretøy gjelder mengde per transportenhet. Dette betyr at hvis total mengde i bil og henger overskrider disse unntaksreglene, så skal både bil og henger faremerkes (forutsatt at henger er lastet med klasse 1 gods). Se 1.1.3.6.2. For transport i kolli er det kun krav om faresedler på kjøretøy som transporterer klasse 1 og klasse 7, for de andre klassene kreves kun oransje skilt uten tallkode foran og bak på transportenheten. Både faregruppe (tall) og forenlighetsgruppe (bokstav) skal normalt fremgå av fareseddelen dersom fareseddel nr. 1 skal brukes. Men dersom et kjøretøy transporterer stoffer som tilhører to eller flere forenlighetsgrupper skal ikke forenlighetsgruppen vises på fareseddelen. Dersom et kjøretøy transporterer stoffer som tilhører forskjellige faregrupper skal bare den farligste faregruppen fremgå av fareseddelen i denne rekkefølgen: 1.1 (mest farlig), 1.5, 1.2. 1.3, 1.6, 1.4 (minst farlig). Se 5.3.1.1.2.
 2. Oransje skilt: Transportenheten skal ha oransje skilt uten tallkode foran og bak, dvs. pickupen skal ha oransje skilt foran og tilhengeren skal ha oransje skilt bak, se ADR 5.3.2.1.1. Dette gjelder selv om det bare transporteres farlig gods på tilhengeren.

Vær oppmerksom på at samlasting av sprengstoff  i forenlighetsgruppe D og tennere i forenlighetsgruppe B i samme kjøretøy ikke er tillatt,  se forskrift om landtransport av farlig gods § 19.

6. Bestemmelser om konstruksjon, utførelse og prøving av emballasje, mellomstore bulkcontainere (IBCer) og tanker

Hvilke krav er det til periodisk kontroll av IBCer?

Alle IBCer skal gjennomgå periodisk kontroll med et intervall på ikke over to og et halvt år i henhold til bestemmelsene i ADR 6.5.4.4. Ansvarlige for kontrollen skal ha bestått kurs for kontroll av IBCer ved en av følgende virksomheter:

DNV GL og NET Emballasje- og Produkttesting har fått delegert myndighet til prøving og godkjenning av emballasje inklusive IBCer. Les mer om kontroll av IBC her: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-for-kontroll-av-ibc/

Hvordan får man godkjenning av verksted for reparasjon av lastebil som frakter farlig gods. Hvem godkjenner og hvilke krav stilles?

For kontroll av tanker er det en godkjenningsordning for tankbilverksteder: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/godkjenningsordninger-adr/#tankkontroll

Bortsett fra dette inneholder ikke bestemmelsene særskilte krav til verksted. Arbeidstilsynet har noen bestemmelser som er særlig relevante for tankbilverksteder, ellers gjelder vanlige HMS-regler, og når det er relevant, brann og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

7. Bestemmelser om transport, lasting, lossing og håndtering

Hvordan skal vi tolke tilleggsbestemmelsen CV18 og CV25 i ADR 7.5.11: ”Kolli skal stues slik at de er lette å komme til.”?

I Norge anser vi at bestemmelsen er oppfylt når: farlig gods med ett UN-nummer transporteres som komplett last eller når kontroll av godset kan utføres uten at kolli behøver å flyttes. Vi anser at dette oppfyller aktuelle krav til sikkerhet under transport, eventuelt redning, og ivaretar hensynet til rasjonell lasting og transport.

Hvilke type samlast av tennere og sprengstoff er tillatt?

Samlasting av tennere og sprengstoff på et kjøretøy er forbudt i henhold til landtransportforskriftens § 19. Tilhenger og trekkbil/-vogn er imidlertid to forskjellige kjøretøyer i henhold til ADR, slik at man kan transportere forenlighetsgruppene på samme transportenhet ved å separere dem på henholdsvis bil og henger. I tabellen i ADR 7.5.2.2 angis det hvilke forenlighetsgrupper av eksplosiver som kan lastes på samme kjøretøy. For forenlighetsgruppe B og D, som tilsvarer sprengstoff og tennere, står det kun en henvisning til fotnote som sier at en trygg metode skal være godkjent av vedkommende myndighet. DSB kjenner i dag ikke til noen metode som utelukker overføring av detonasjon mellom varene, så samlasting av forenlighetsgruppe B og D på et kjøretøy er ikke tillatt, jf. § 19 i landtransportforskriften.

8. Bestemmelser om kjøretøyenes mannskaper og utstyr samt drift og dokumentasjon

Vi har glemt å melde opp vår sjåfør til nytt kurs, og ADR kompetansebeviset utløper snart. Kan sjåføren få dispensasjon?

Nei, regelverket har ingen hjemmel for denne type dispensasjon.

Kan man som sjåfør i Norge ha ADR-kompetansebevis utstedt i et annet land enn Norge?

Ja, ettersom ADR-avtalen er internasjonal kan man følge opplæring og avlegge eksamen i et annet land som også er tilknyttet avtalen. Ved transport i eller gjennom andre land må aktørene være oppmerksomme på å overholde eventuelle nasjonale bestemmelser som kan være gjeldende (jf. landtransportforskriften i Norge).

Vegvesenet utsteder ADR-kompetansebevis for sjåfører etter bestått eksamen, men hvilke krav gjelder for kurstilbyderne?

Kurstilbyderne godkjennes av DSB i henhold til prosedyrene som er beskrevet i ADR 8.2.2.6.

Hva gjør jeg hvis jeg mister ADR-kompetansebeviset mitt?

Dersom man har mistet ADR-kompetansebeviset eller det har blitt ødelagt, må man henvende seg til en trafikkstasjon, Statens vegvesen, for å få utstedt et nytt bevis.

Er utenlandske ADR kompetansebevis gyldige i Norge?

Ja, utenlandske ADR kompetansebevis er gyldige i Norge.

Hvilke plikter har fører av kjøretøy som transporterer farlig gods?

Sjåførens generelle plikter til sikker transport framkommer i landtransportforskriftens §4. Sjåføren skal kjenne til de farene som er forbundet med transporten og ha kunnskap om hvordan sannsynligheten for uhell skal reduseres. Ved uhell skal sjåføren ta de nødvendige forholdsregler for å begrense skadeomfanget med hensyn til seg selv og omgivelsene, jf landtransportforskriftens §§ 4 og 6 og ADR 5.4.3. ADR 8.3 angir plikter som gjelder spesielt for sjåføren. Pliktene i ADR bestemmelsene er ellers knyttet til de ulike rollene som enkeltpersoner eller virksomheter har ved transporten, som for eksempel ”avsender”, ”transportør”, ”fyller”, laster, ”losser”. Det er svært mange ADR bestemmelser som gjelder for transportører. I praksis er det ofte sjåføren som må påse at disse bestemmelsene følges. Men sjåføren kan, avhengig av arbeidsoppgaver, også bli involvert som for eksempel ”laster”, ”fyller” eller ”losser”.

Ifølge ADR 8.3.1 er det ikke tillatt å ta med passasjerer utenom kjøretøyets mannskap. Må hjelpemann ha ADR kompetansebevis?

Nei, en hjelpemann må ikke ha ADR kompetansebevis. Hjelpemann skal være opplært i håndtering av farlig gods som er relevant i forhold til vedkommendes ansvar og plikter. Opplæringen skal dokumenteres. Det er ikke tillatt å medbringe passasjer bortsett fra kjøretøyets mannskap.

Er det lov å transportere farlig gods med modulvogntog i Norge?

Se veiledningen til § 18a i forskrift om landtransport av farlig gods, angående hvilke typer gods som kan transporteres på modulvogntog og andre ekstra store vogntog i Norge. Eksplosiver som ikke krever godkjent kjøretøy kan også transporteres på nevnte vogntog.

Kan vi kjøre farlig gods med elektrisk lastebil?

De fleste ADR transporter kan skje med bruk av el-kjøretøyer, men kjøretøy som skal være godkjent for transport av eksplosiver (EX-kjøretøy) og brannfarlige væsker og gass i tank (FL-kjøretøy), kan ikke ha elektrisk drivlinje.

Har vi som avsendere av farlig gods krav til ADR opplæring av våre ansatte?

Kravet til opplæring gjelder generelt for alle virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods, og strekker seg utover de som transporterer godset på veiene.

ADR har krav til avsendere om klargjøring for forsendelser av farlig gods (transportdokumentasjon til transportør og mottaker, pakking og merking av godset etc.).

Ansatte som er involvert i klargjøring av forsendelser skal ha opplæring i henhold til ADR kapittel 1.3.

Pliktene til avsendere framgår i kapittel 1.4, avsnitt 1.4.2.1.

Det finnes spesialister som tilbyr kurs iht ADR 1.3, men opplæringen kan gjerne utføres internt, f.eks ved hjelp av egen sikkerhetsrådgiver.

Når det gjelder krav om utpeking av sikkerhetsrådgiver, se veiledningen https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/transport-av-farlig-gods/sikkerhetsradgiver-for-transport-av-farlig-gods/

9. Bestemmelser om bygging og godkjenning av kjøretøyer

Hvilke regler gjelder ved innkjøring av tankkjøretøy i hall for reparasjon eller kontroll?

I henhold til § 7 er det ikke tillatt med et unødig opphold under transport av farlig gods. Planlagte verkstedbesøk og kontroller bør derfor skje uten last. Utover dette reguleres ikke innkjøring i hall av regelverket for transport av farlig gods.

Relevant regelverk finnes i:

og eventuelle veiledninger til disse bestemmelsene

Verkstedet vårt er godkjent for EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Hvilke krav stilles til verkstedet dersom PKK (periodisk kjøretøy kontroll) skal tas på farlig gods kjøretøy?   

Forskrift om landtransport av farlig gods regulerer ikke lokaler og teknisk utstyr for reparasjon og service av kjøretøy.
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX-forskriften) har bestemmelser for beskyttelse av arbeidstakere og andre personer mot risiko for brann, eksplosjon og lignende hendelser som kan oppstå hvor brennbare eller eksplosjonsfarlige stoffer finnes på arbeidsplassen.

Her stilles blant annet krav til risikovurdering. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har laget veiledning til denne forskriften.

Andre relevante forskrifter:

 

Lukk