Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane er pålagt å utpeke sikkerhetsrådgiver.

Innhold sist oppdatert 13. oktober 2023

Kravet om sikkerhetsrådgiver er gitt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Sikkerhetsrådgiveren skal arbeide for at all aktivitet knyttet til transporten utføres forsvarlig og i samsvar med bestemmelsene. Virksomhetens leder har ansvaret for at sikkerhetsrådgiver er utpekt og fungerer etter hensikten.

Hvem kan være sikkerhetsrådgiver?

For å være sikkerhetsrådgiver må vedkommende ha gyldig sertifikat. Sertifikatet fås etter bestått eksamen som administreres av Norsk Brannvernforening på vegne av DSB. Foreningen fører også oversikt over godkjente sikkerhetsrådgivere. Mer informasjon finnes på Brannvernforeningens nettsider.

Virksomheten kan velge å ha egen ansatt sikkerhetsrådgiver eller å kjøpe inn tjenesten. En ansatt kan inneha denne rollen i tillegg til andre oppgaver. Sikkerhetsrådgiveren må ha tilstrekkelig med tid og være i stand til å utføre pålagte plikter. Utpekte sikkerhetsrådgivere skal meldes til DSB på et skjema som er tilgjengelig via på www.dsb.no/skjema. Samme skjema skal brukes ved utmelding av sikkerhetsrådgivere.

For virksomheter med flere avdelinger bør den utpekte sikkerhetsrådgiveren meldes inn for hele virksomheten (foretaket) i stedet for hver avdeling. Den som skal melde inn sikkerhetsrådgiver på foretaksnivå må på forhånd ha fått tildelt altinn-rollen "Patent, varemerke og design" på foretaksnivå. Brønnøysundregisteret bruker bedriftsnummer for avdelinger og organisasjonsnummer for foretak/konsern. Hvis fullmakten ikke er løftet opp på organisasjonsnivå er det bare mulig å melde seg inn per bedriftsnummer eller avdeling i foretaket.

Utenlandske sertifikat for sikkerhetsrådgivere er gyldige i Norge.

Hvilke virksomheter skal ha sikkerhetsrådgiver?

Virksomheter som fyller, pakker, laster, sender, transporterer, losser eller mottar farlig gods skal ha sikkerhetsrådgiver.

Virksomheter som kun utøver følgende aktiviteter er unntatt kravet om sikkerhetsrådgiver:

 • Forsendelser som ikke krever merking med oransje skilt. Slike forsendelser omtales i enkelte underparagrafer i avsnitt 1.1.3, særlig 1.1.3.6, i 1.7.1.4, i enkelte spesielle bestemmelser i kapittel 3.3, og i kapitlene 3.4 eller 3.5.
 • sporadisk transport av farlig avfall definert som farlig gods i transportkategori 3 og 4 i ADR/RID kapittel 3.2 tabell A, under forutsetning av at virksomhetens hoved- eller sekundærvirksomhet ikke er transport, lasting eller lossing av farlig gods
 • militær transport av farlig gods
 • transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område
 • mottak av farlig gods uten å ha en aktiv rolle ved lossingen

Hvilke oppgaver skal ivaretas av en sikkerhetsrådgiver?

Sikkerhetsrådgiveren skal legge til rette for og kontrollere at virksomhetens aktiviteter med farlig gods foregår på en sikker måte etter de relevante bestemmelsene. I hovedsak er pliktene knyttet til rådgivning og kontroll av virksomhetens rutiner.

Sikkerhetsrådgiveren skal:

 • kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes
 • veilede og gi råd om transport av farlig gods
 • utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse (årsrapporter skal ikke sendes til DSB, unntatt ved direkte forespørsel)
 • påse at virksomheten rapporterer uhell til DSB
 • foreta undersøkelser, utarbeide rapporter og iverksette tiltak i forbindelse med alvorlige ulykker, uforutsette hendelser og overtredelser av bestemmelser ved transport av farlig gods
 • påse at virksomheten kartlegger farer og problemer som kan oppstå ved transport av farlig gods, og på bakgrunn av dette vurderer risiko
 • påse at virksomheten utarbeider sikringsplan ved transport av farlig gods med høy risiko
 • kontrollere at ansatte i virksomheten får hensiktsmessig opplæring og at opplæringen blir registrert 
 • kontrollere at ansatte har detaljerte rutiner og instrukser 
 • kontrollere rutiner for å identifisere det farlige godset 
 • kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods tas hensyn til ved for eksempel utvelgelse av underleverandører/tredjeparter og ved innkjøp av kjøretøyer
 • kontrollere rutiner for kontroll av utstyr som benyttes i forbindelse med transport, lasting og lossing av farlig gods

Velfungerende sikkerhetsrådgiver

For at sikkerhetsrådgiver skal kunne utføre pålagte plikter og fungere etter intensjonen, anser DSB det som viktig at sikkerhetsrådgiveren: 

 • aktivt bruker regelverket
 • har oversikt over aktivitetene med farlig gods i virksomheten 
 • er integrert i virksomhetens sikkerhetsarbeid knyttet til farlig gods;
  • i utarbeidelse av rutiner, instrukser og risikovurderinger
  • i undersøkelser i forbindelse med avvik og uønskede hendelser
  • i forebyggende tiltaksarbeid for å hindre gjentagelse av uønskede hendelser
  • i utarbeidelse av sikringsplaner for transport av farlig gods
 • har god kommunikasjon med ledelsen og ansatte for å kunne bidra til god opplæring og sikre at rutiner og instrukser følges
 • har rutiner for rapportering og oppfølging av uhell
 • utarbeider årsrapport som inneholder minst omfanget av farlig gods, uhell og uønskede hendelser, iverksatte tiltak og opplæring av ansatte

En velfungerende sikkerhetsrådgiver hjelper virksomheten til å redusere risiko for uhell, ulykker og utilsiktede hendelser ved transport av farlig gods.

Årsrapport

DSB anbefaler at årsrapporten utarbeides etter mal fra den europeiske organisasjonen for sikkerhetsrådigivere (EASA). Norsk forening for farlig gods (NOFAG) har utarbeidet en norsk oversettelse.

>> Mal for årsrapport

 

Hent ned faktaark