Veiledning til godkjenningsordninger ADR/RID

Publisert sist oppdatert
Ansvarlig avdeling: Næringsliv, produkter og farlige stoffer

Innledning

Bestemmelser i ADR inneholder krav til opplæring og godkjenning av de som skal arbeide med transport, lagring eller håndtering av farlig gods. Her er en oversikt over godkjenningsordninger relatert til ADR og/eller RID.

1. Sjåfør

Sjåfør som skal transportere farlig gods må gjennomgå særskilt opplæring hos godkjent kursarrangør. Sjåfør som skal transportere farlig gods i tank, eksplosivt eller radioaktivt materiale må i tillegg gjennomføre et spesialiseringskurs.

Etter bestått prøve utstedes ADR-kompetansebevis. Bestemmelser om opplæring, prøve og kompetansebevis fremgår av forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 11, herunder ADR kapittel 8.2.

Opplæring

Det finnes to former for opplæring - førstegangsopplæring og oppfriskning.

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter.

Grunnkurset skal da bestå av minimum 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av minimum 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av minimum 12 timer undervisning.

Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer, i tillegg til det oppsatte minimum, for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Oppfriskningskurs for fornyelse av kompetanse skal gå over minst to dager. Oppfriskningskurs skal inneholde nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Prøve

Den som vil erverve ADR-kompetansebevis må, etter et fastsatt mønster, melde seg opp til prøve. Prøve etter gjennomført grunn- og spesialiseringskurs avholdes av Statens vegvesen.

Det er kun ett riktig svar på hver oppgave i en ADR prøve.

Oppgavene kan besvares i den rekkefølge du ønsker, og du kan se hvilke oppgaver som eventuelt ikke besvart.

Etter at du har sett prøveresultatet, kan du velge "Se hvilke oppgaver du svarte feil".

Tillatte hjelpemidler:

 • ADR-bok med henvisninger/markeringer/fingermerker
 • Landtransportforskriften er elektronisk tilgjengelig i pdf-format under eksamen på PC-skjerm
 • Ordbok
 • Kalkulator er elektronisk tilgjengelig på hver teorioppgave

 

Det er forbudt å:

 • Kopiere eller ta bilde av oppgavene
 • Kommunisere med andre enn prøveleder fra Statens vegvesen

Overtredelse av disse bestemmelsene vil føre til utvidet karantenetid for ny prøve.

Kompetansebevis

Kompetansebeviset er utformet i henhold til ADR-bestemmelsene. Beviset har to kolonner som gjelder for:

 • transport i tank
 • transport ikke i tank (stykkgods)

Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

Klasse 1: Eksplosive stoffer og gjenstander

Klasse 2: Gasser

Klasse 3: Brannfarlige væsker

Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2: Selvantennende stoffer

Klasse 4.3: Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann

Klasse 5.1: Oksiderende stoffer

Klasse 5.2: Organiske peroksider

Klasse 6.1: Giftige stoffer

Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer

Klasse 7: Radioaktiv materiale

Klasse 8: Etsende stoffer

Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

ADR-kompetansebevis utstedes av Statens vegvesen på forlangende til person som har gjennomført fastsatt opplæring og bestått tilhørende prøve.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år regnet fra dato for utstedelse.

Kompetansebeviset fornyes når oppfriskningskurs er gjennomført og prøve bestått. Oppfriskningskurs og prøve må være gjennomført og bestått i løpet av det siste år før kompetansebevisets utløp.

2. Tankkontroll

I ADR/RID er det krav om at kontroll av tanker skal foretas av sakkyndige som er godkjent av vedkommende myndighet.

Dette gjelder ikke for trykktanker som er samsvarsmerket med symbolet π. Kontroll av slike tanker skal utføres ved ett kontrollorgan som er utpekt og notifisert for dette i EUs database NANDO.

Øvrige norske tanker for veitransport av farlig gods kan kun kontrolleres hos foretak og organer som er utpekt eller akseptert av DSB. DSB har godkjent DNV AS som sin sakkyndige ekspert til å foreta kontroller i Norge. DNV AS er videre delegert myndighet til å godkjenne spesielle tankbilverksteder for periodisk kontroll av atmosfæriske tankkjøretøy og løstanker på norskregistrerte tankkjøretøyer. Med atmosfæriske tanker forstås tanker for transport av væsker med damptrykk ikke over 110 kPa (1,1 bar) (absolutt) ved 50 °C som er konstruert i samsvar med bestemmelsene i ADR 6.8.2.1.14 (a) og som er utstyrt med luftesystem i henhold til 6.8.2.2.6. (Tankkode LGBF)

DSB aksepterer i tillegg kontroller som er foretatt av enkelte spesifiserte svenske og finske kontrollorganer. Dette gjelder i tillegg til periodisk kontroll også fabrikasjonskontroll og konstruksjonskontroll. Bakgrunnen for dette er at Norge og myndighetene i disse landene for nærmere 40 år siden ble enige om gjensidig aksept av kontrollene de utførte. Det tidligere Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE), valgte å opprettholde denne aksepten når den statlige kontrollen ble avviklet, og de statlige kontrollorganene ble omgjort til foretak i Sverige og Finland på 1990-tallet.

Følgende foretak og organer er godkjent eller akseptert av DSB:

 • Team Verksted Øst AS, Avd. Fjeldhus, Oslo – GV1
 • Krabyskogen Storbilsenter AS, Lena, Oppland –GV2
 • Norsk Scania AS, avd. Tromsø, Troms – GV3 (godkjenningen er opphørt 1. august 2020)
 • *Autotank AS, Dal, Akershus – GV9
 • *Nik. Haugrønning AS Rye, Byneset, Sør-Trøndelag – GV7
 • *Martinsen Transport AS, Lena, Oppland – GV10
 • Knapphus Dekk & Bilverksted AS Vats Rogaland – GV11
 • IMTAS prosjekt AS, Avd. Harstad – GV12

*også enkelt typer ekstraordinære kontroller i henhold til ADR 6.8.2.4.4

For faste tanker på tankkjøretøyer aksepterer DSB at følgende svenske og finske kontrollorganer utfører periodisk kontroll, fabrikasjonskontroll og konstruksjonskontroll, i tillegg til DNV AS:

 • Kiwa Inspecta AB (Tidligere Inspecta Sverige og DNV Sverige, som overtok SAQ Kontroll AB, som fra 1995 var en videreføring av Statens Anläggsprovning)
 • Inspecta Finland (Tidligere statlige Teknisk industrikontroll (Teknillinen tarkastuslaitos - TTL))
 • DEKRA Industrial Oy, Finland (tidligere Polartest OY)
 • DEKRA Industrial AB, Sverige (tidligere ÅF kontroll AB)

Dette gjelder ikke for tanker for gass hvor tekniske kontrollorganer er regulert av bestemmelsene i forskrift 22. november 2012 om transportabelt trykkutstyr.

3. ADR-kjøretøy

Nyregistrering av ADR-kjøretøy (tankbil og eksploslosivkjøretøy), samt årlig fornyelse av ADR-attest kan kun foretas på spesielt utpekte ADR-trafikkstasjoner. En oversikt over utpekte ADR-trafikkstasjoner finnes på Statens vegvesen sine nettsider.

Regelverk for transport av eksplosiver (herunder EX/II- og EX/III-kjøretøy) finnes i ADR/RID kapittel 9, og i forskriftens § 19-21.

4. Sikkerhetsrådgiver

Virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane, skal utpeke sikkerhetsrådgiver.

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

Kravet til sikkerhetsrådgiver finnes i forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 10, og ADR/RID avsnitt 1.8.3. En sikkerhetsrådgiver har definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med transport av farlig gods. Ansvaret for at det utpekes en sikkerhetsrådgiver ligger på den som er ansvarlige for virksomheten.

Sikkerhetsrådgiveren kan i utgangspunktet være hvem som helst i virksomheten, for eksempel virksomhetens leder, en person som er ansatt kun for dette formålet eller en person som også utfører andre oppgaver i virksomheten. Rådgiveren kan også være en person som ikke er ansatt i virksomheten. Det siste betyr at man kan leie inn tjenesten.

Sikkerhetsrådgiverens kompetanse

Sikkerhetsrådgiveren skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere. Norsk brannvernforening administrerer eksamensordningen og har oversikt over aktuelle kurstilbydere.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver

Sikkerhetsrådgiveren skal legge til rette for at virksomheten kan foregå på en mest mulig sikker måte. Dette gjøres blant annet ved å:

 • gi råd om transport av farlig gods kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes
 • sørge for at ansatte i virksomheten får hensiktsmessig opplæring
 • sørge for at det utarbeides årsrapport og uhellsrapporter (årsrapporter skal ikke sendes til DSB, unntatt ved direkte forespørsel)
 • sørge for at virksomheten har tilstrekkelige rutiner/instrukser for sin håndtering av farlig gods

Det er viktig å merke seg at sikkerhetsrådgiverens oppgaver skal tilpasses den enkelte virksomhet. Sikkerhetsrådgiveren skal sørge for at det forebyggende sikkerhetsarbeidet settes i system på en måte som gagner sikkerheten i den aktuelle virksomheten. De fleste av oppgavene sikkerhetsrådgiveren skal ivareta bør være kjent fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som også gjelder ved transport av farlig gods. Bestemmelsene om sikkerhetsrådgiver kan således sies å presisere krav som allerede fremgår av internkontrollforskriften, men går noe lenger ved at det kreves utpeking av en bestemt person som skal koordinere oppgavene.

Tilsyn og kontroll

DSB fører tilsyn med virksomheter som skal ha sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods. Det legges vekt på hvordan sikkerhetsrådgiverfunksjonen administreres og praktiseres.

Uavhengig av kravet om sikkerhetsrådgiver skal enhver virksomhet som har befatning med transport av farlig gods overholde de aktuelle bestemmelser og dette skal dokumenteres. Tilsynet tilpasses den enkelte virksomhet, og tema ved tilsynet vil således variere noe fra virksomhet til virksomhet. Noen tema er imidlertid alltid aktuelle: Opplæring, risikokartlegging, undersøkelser og oppfølging av uønskede hendelser, oppfølging av underleverandører, interne tilsyn og uhellsrapportering til DSB.

Dersom en virksomhet ikke utpeker sikkerhetsrådgiver etter pålegg fra DSB, kan det bli fattet vedtak om en løpende tvangsmulkt som løper inntil pålegget er oppfylt.

5. ADR-kursarrangør

ADR inneholder i kapittel 8.2 bestemmelser om opplæring av kjøretøymannskaper. Den som skal gjennomføre opplæringen må ha en godkjenning fra DSB som ADR-kursarrangør.

For å bli godkjent som kursarrangør må du sende en skriftlig søknad til DSB. Søknaden sendes til postmottak@dsb.no. Følgende dokumenter skal være vedlagt søknaden iht ADR 8.2.2.6.3:

 • Et detaljert opplæringsprogram som spesifiserer de emnene det vil bli undervist i med angivelse av tidsplan og læremetode som tenkes anvendt
 • Lærepersonalets kvalifikasjoner og virkeområder
 • Opplysninger om de lokalene hvor undervisningen vil foregå, undervisningsmateriell og anlegg for praktiske øvelser
 • Betingelsene for kursdeltakerne, slik som deltakerantall

Melding til DSB

Godkjent kursarrangør skal sende melding til DSB 1 uke før hver kursstart. Slik melding kan sendes på mail til adrkurs.arrangor(at)dsb.no.

Kursarrangør skal føre elevfortegnelse som viser elevens navn, adresse og tidspunkt for opplæringen. Elevfortegnelsen skal oppbevares i minst 5 år. Elevfortegnelsen skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for DSB. Oppbevaringen av elevfortegnelsen kan skje ved elektronisk lagring i et datasystem eller ved papirutskrift for arkivering. Ved elektronisk lagring må det etableres tilstrekkelige sikkerhetsrutiner mot tap av data.

>> Oversikt over godkjente kursarrangører (pdf)

Førstegangsopplæring

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter.

Grunnkurset skal da bestå av minimum 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av minimum 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av minimum 12 timer undervisning.

Timetall for kombinerte kurs skal fastsettes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det fastsatte timetall for grunn- og spesialiseringskurs tank skal opprettholdes, men DSB kan fastsette kortere tid for spesialiseringskurs klasse 1 og spesialiseringskurs klasse 7. Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer, i tillegg til det oppsatte minimum, for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Oppfriskning

Oppfriskningskurs for fornyelse av kompetanse skal gå over minst to dager. Oppfriskningskurs skal inneholde nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

6. IBC - godkjenning og kontroll

IBC for transport av farlig gods må godkjennes før de kan tas i bruk og kontrolleres i løpet av brukstiden.

Det er bestemmelser knyttet til hvem som kan godkjenne og kontrollere IBC. Les mer om dette i Veiledning for kontroll av IBC

Lukk