Veiledning til godkjenningsordninger ADR/RID

Publisert sist oppdatert
Ansvarlig avdeling: Kjemikalie-, Produkt- og Elsikkerhet (KPE)

Innledning

Bestemmelser i ADR inneholder krav til opplæring og godkjenning av de som skal arbeide med transport, lagring eller håndtering av farlig gods. Her er en oversikt over godkjenningsordninger relatert til ADR og/eller RID.

Endringslogg:

11.09.23: Mindre grammatiske endringer i kapittel 4 Sikkerhetsrådgiver.

22.08.22: Kapittel 2 Tankkontroll oppdatert med endringer som følger av nye bestemmelser i forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a.

1. Sjåfør

Sjåfør som skal transportere farlig gods må gjennomgå særskilt opplæring hos godkjent kursarrangør. Sjåfør som skal transportere farlig gods i tank, eksplosivt eller radioaktivt materiale må i tillegg gjennomføre et spesialiseringskurs.

Etter bestått prøve utstedes ADR-kompetansebevis. Bestemmelser om opplæring, prøve og kompetansebevis fremgår av forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 11, herunder ADR kapittel 8.2.

Opplæring

Det finnes to former for opplæring - førstegangsopplæring og oppfriskning.

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter.

Grunnkurset skal da bestå av minimum 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av minimum 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av minimum 12 timer undervisning.

Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer, i tillegg til det oppsatte minimum, for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Oppfriskningskurs for fornyelse av kompetanse skal gå over minst to dager. Oppfriskningskurs skal inneholde nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Prøve

Den som vil erverve ADR-kompetansebevis må, etter et fastsatt mønster, melde seg opp til prøve. Prøve etter gjennomført grunn- og spesialiseringskurs avholdes av Statens vegvesen.

Det er kun ett riktig svar på hver oppgave i en ADR prøve.

Oppgavene kan besvares i den rekkefølge du ønsker, og du kan se hvilke oppgaver som eventuelt ikke besvart.

Etter at du har sett prøveresultatet, kan du velge "Se hvilke oppgaver du svarte feil".

Tillatte hjelpemidler:

 • ADR-bok med henvisninger/markeringer/fingermerker
 • Landtransportforskriften er elektronisk tilgjengelig i pdf-format under eksamen på PC-skjerm
 • Ordbok
 • Kalkulator er elektronisk tilgjengelig på hver teorioppgave

 

Det er forbudt å:

 • Kopiere eller ta bilde av oppgavene
 • Kommunisere med andre enn prøveleder fra Statens vegvesen

Overtredelse av disse bestemmelsene vil føre til utvidet karantenetid for ny prøve.

Kompetansebevis

Kompetansebeviset er utformet i henhold til ADR-bestemmelsene. Beviset har to kolonner som gjelder for:

 • transport i tank
 • transport ikke i tank (stykkgods)

Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

Klasse 1: Eksplosive stoffer og gjenstander

Klasse 2: Gasser

Klasse 3: Brannfarlige væsker

Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2: Selvantennende stoffer

Klasse 4.3: Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann

Klasse 5.1: Oksiderende stoffer

Klasse 5.2: Organiske peroksider

Klasse 6.1: Giftige stoffer

Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer

Klasse 7: Radioaktiv materiale

Klasse 8: Etsende stoffer

Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

ADR-kompetansebevis utstedes av Statens vegvesen på forlangende til person som har gjennomført fastsatt opplæring og bestått tilhørende prøve.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år regnet fra dato for utstedelse.

Utenlanske ADR kompetansebevis er gyldige i Norge.

Kompetansebeviset fornyes når oppfriskningskurs er gjennomført og prøve bestått. Oppfriskningskurs og prøve må være gjennomført og bestått i løpet av det siste år før kompetansebevisets utløp.

2. Tankkontroll

Tankkontroll etter ADR/RID

I ADR/RID har det inntil 31.12.2022 vært krav om at kontroll av tanker skal foretas av sakkyndige som er godkjent av vedkommende myndighet. Norge har derfor hatt en nasjonal ordning.

Fra 01.01.2023, er bestemmelsene for kontroll av tanker[1] i kap. 6.8 i ADR/RID endret. Men på grunn av overgangsbestemmelsene i ADR/RID kapittel 1.6, er det fortsatt de nasjonale bestemmelsene som gjelder i Norge.

[1] Faste tanker (tankkjøretøyer/tankvogner), tankcontainere og for ADR også løstanker.

Dette gjelder imidlertid ikke for trykktanker som er regulert av forskrift om transportabelt trykkutstyr og samsvarsmerket med symbolet π. Kontroll av slike tanker skal utføres av et utpekt kontrollorgan som er oppført i EUs database NANDO.

Virksomheter som ønsker å bli utpekt som kontrollorgan for øvrige norske tanker for transport av farlig gods på veg og jernbane, må søke DSB i henhold til bestemmelsene i landtransportforskriften kapittel 6a - kontrollorganer som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere.

Bestemmelsene i kap. 6a ble innført med virkning fra 1. juli 2022, med en overgangsperiode som varer frem til 1. juli 2023.

Bestemmelsene medfører at utpekinger av kontrollorganer for tanker og bulkcontainere med tilhørende avtaler som ble gjennomført før 1. juli 2022, opphører å gjelde 1. juli 2023. Det samme gjør ordningen med at DSB aksepterer kontroller som er foretatt av enkelte svenske og finske kontrollorganer, uten å være utpekt, med virkning fra og med 1. juli 2023. For mer informasjon om de nasjonale endringene i kontrollordningene, se her: Nytt kapittel i forskrift om landtransport av farlig gods

Kontroll og godkjenning av tanker kan utføres hos godkjente eller aksepterte kontrollorganer i henhold til listen[2] nedenfor:

[2] Listen gjelder ikke for tanker for gasser hvor tekniske kontrollorganer er regulert av bestemmelsene i forskrift 22. November 2012 om transportabelt trykkutstyr.

Foretaksnavn: DNV AS

Organisasjonsnummer: 945 748 931

DNV AS utpekt av DSB som sakkyndig siden 2005. Opphører 01.07.2023.

DNV AS har overført tjenesten med kontroll og godkjenning av tanker og bulkcontainere til DNV Inspection AS. DNV Inspection AS fikk utpeking 01.09.2023 (se utpekingen lenger ned på siden). Når det gjelder verksteder som var godkjent av DNV AS for periodisk kontroll av tanker med luftesystem på norskregistrerte tankkjøretøyer vil disse kunne arbeide under overvåkning av utpekt kontrollorgan i samsvar med forskrift om landtransport av farlig gods §32f. På kontroller som utføres av verksted (internorgan) skal kontrollorganets stempel fremkomme der GV-stempel ble brukt tidligere. Se § 32 f i landtransportforskriften for øvrige bestemmelser.

Omfang: Kontroll og godkjenning av tanker og bulkcontainere for transport av farlig gods på vei og jernbane etter del 6 i ADR/RID:

 • Konstruksjonsgodkjenning
 • Typegodkjenning
 • Fremstillingskontroll
 • Fabrikasjonskontroll
 • Periodisk kontroll
 • Mellomliggende kontroll
 • Ekstraordinær kontroll

DNV AS er videre delegert myndighet til å godkjenne spesielle tankbilverksteder for periodisk kontroll av tanker med luftesystem på norskregistrerte tankkjøretøyer.

Følgende foretak (verksteder) er godkjent av DNV AS for periodisk kontroll av tanker med luftesystem på norskregistrerte tankkjøretøyer:

Team Verksted Øst AS, Avd. Fjeldhus, Oslo – GV1

Krabyskogen Storbilsenter AS, Lena, Oppland – GV2

Norsk Scania AS, avd. Tromsø, Troms – GV3 (godkjenningen er opphørt 1. august 2020)

*Auto-Tank AS, Dal, Akershus – GV9

*Nik. Haugrønning AS Rye, Byneset, Sør-Trøndelag – GV7

*Martinsen Transport AS, Lena, Oppland – GV10

Knapphus Dekk & Bilverksted AS Vats Rogaland – GV11

IMTAS prosjekt AS, Avd. Harstad – GV12

*også enkelt typer ekstraordinære kontroller i henhold til ADR 6.8.2.4.4

Foretaksnavn: Cylinder Tech AS

Organisasjonsnummer: 915671691

Utpekt etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a.

Utpekingen gjelder fra dato: 30.09.2022

Omfang: Periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll av faste tanker, løstanker, tankcontainere og vekseltanker med tankskall av metallisk materiale, for stoffer i klasse 3, 4, 5, 6, 8 og 9, samt batterikjøretøyer, batterivogner og multielement gasscontainere for klasse 2.

Foretaksnavn: Bruun Inspektion

Organisasjonsnummer: 929 775 538

Utpekt etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a.

Utpekingen gjelder fra dato: 16.01.2023

Omfang:

6.8.2.3           Typegodkjenning 

6.8.2.4.1        Periodisk kontroll 

6.8.2.4.2        Periodisk kontroll 

6.8.2.4.3        Periodisk kontroll 

6.8.2.4.4        Ekstraordinær kontroll 

6.10               Typegodkjenning, prøving og merking av slamsugere

Foretaksnavn: Kiwa Inspecta AB (Tidligere Inspecta Sverige og DNV Sverige, som overtok SAQ Kontroll AB, som fra 1995 var en videreføring av Statens Anläggsprovning). Opphører 01.07.2023.

Kontrollorganet er akseptert av DSB.

Omfang: Fabrikasjonskontroll, konstruksjonskontroll, periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll på faste tanker på norske tankkjøretøyer.

Foretaksnavn: Kiwa Sweden AB

Organisasjonsnummer: 989 858 971
Utpekt etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a.

Utpekingen gjelder fra dato: 16.01.2023

Omfang:

ADR/RID kap. 6.8 - Bestemmelser om konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, kontroll og prøving samt merking for faste tanker (tankkjøretøyer, tankvogner) løstanker, tankcontainere og vekseltanker med tankskall av metallisk materiale samt batterikjøretøyer, batterivogner og multielement gasscontainere (MEGCer) 

- Typeprøving og typegodkjenning (utstedelse av typegodkjenningssertifikat) etter 6.8.2.3 og 6.8.3.3. 

- Fremstillingskontroll, førstegangskontroll, periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og revisjonskontroll etter 6.8.2.4 og 6.8.3.4. 

ADR/RID kap. 6.10 - Bestemmelser for design, utstyr, typegodkjenning, prøving og merking av slamsugere
- Kontroll etter 6.10.4 

ADR kap. 6.12 – Bestemmelser for design, utstyr, typegodkjenning, kontroll og prøving, samt merking av tanker, bulkcontainere og spesielle lasterom for eksplosiver på mobile enheter for tilvirkning av eksplosiver (MEMUer)
- Typegodkjenning og kontroll etter 6.12.

ADR kap. 6.13 – Bestemmelser for design, konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøving og merking av faste tanker (tankkjøretøyer) av fiberarmert plast (FRP) og løstanker
- Prøving og typegodkjenning etter kap. 6.13.4
- Kontroll etter kap. 6.13.5 

Foretaksnavn: Inspecta Finland (Tidligere statlige Teknisk industrikontroll (Teknillinen tarkastuslaitos - TTL)). Opphører 01.07.2023.

Kontrollorganet er akseptert av DSB.

Omfang: Fabrikasjonskontroll, konstruksjonskontroll, periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll på faste tanker på norske tankkjøretøyer.

Foretaksnavn: DEKRA Industrial Oy, Finland (tidligere Polartest OY). Opphører 01.07.2023.

Kontrollorganet er akseptert av DSB.

Omfang: Fabrikasjonskontroll, konstruksjonskontroll, periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll på faste tanker på norske tankkjøretøyer.

Foretaksnavn: DEKRA Industrial AB, Sverige (tidligere ÅF kontroll AB). Opphører 01.07.2023.

Kontrollorganet er akseptert av DSB.

Omfang: Fabrikasjonskontroll, konstruksjonskontroll, periodisk-, mellomliggende- og ekstraordinær kontroll på faste tanker på norske tankkjøretøyer.

Foretaksnavn: DEKRA Industrial AB

Organisasjonsnummer: 995 031 108

Utpekt etter forskrift om landtransport av farlig gods kapittel 6a.

Utpekingen gjelder fra dato: 13.06.2023

Omfang:
ADR/RID kap. 6.8 - Bestemmelser om konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, kontroll og prøving samt merking for faste tanker (tankkjøretøyer, tankvogner) løstanker, tankcontainere og vekseltanker med tankskall av metallisk materiale samt batterikjøretøyer, batterivogner og multielement gasscontainere (MEGCer).

- Typeprøving og typegodkjenning (utstedelse av typegodkjenningssertifikat) etter 6.8.2.3 og 6.8.3.3.

- Fremstillingskontroll, førstegangskontroll, periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og revisjonskontroll etter 6.8.2.4 og 6.8.3.4.

ADR/RID kap. 6.10 - Bestemmelser for design, utstyr, typegodkjenning, prøving og merking av slamsugere
- Kontroll etter 6.10.4

ADR kap. 6.12 – Bestemmelser for design, utstyr, typegodkjenning, kontroll og prøving, samt merking av tanker, bulkcontainere og spesielle lasterom for eksplosiver på mobile enheter for tilvirkning av eksplosiver (MEMUer)
- Typegodkjenning og kontroll etter 6.12

Foretaksnavn: DNV INSPECTION AS

Organisasjonsnummer: 927 822 911

Omfang: Se vedlegg

3. ADR-kjøretøy

Nyregistrering av ADR-kjøretøy (tankbil og eksploslosivkjøretøy), samt årlig fornyelse av ADR-attest kan kun foretas på spesielt utpekte ADR-trafikkstasjoner. En oversikt over utpekte ADR-trafikkstasjoner finnes på Statens vegvesen sine nettsider.

Regelverk for transport av eksplosiver (herunder EX/II- og EX/III-kjøretøy) finnes i ADR/RID kapittel 9, og i forskriftens § 19-21.

4. Sikkerhetsrådgiver

Virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane, skal utpeke sikkerhetsrådgiver.

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

Kravet til sikkerhetsrådgiver finnes i forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 10, og ADR/RID avsnitt 1.8.3. En sikkerhetsrådgiver har definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med transport av farlig gods. Ansvaret for at det utpekes en sikkerhetsrådgiver ligger på den som er ansvarlig for virksomheten.

Sikkerhetsrådgiveren kan i utgangspunktet være hvem som helst i virksomheten, for eksempel virksomhetens leder, en person som er ansatt kun for dette formålet eller en person som også utfører andre oppgaver i virksomheten. Rådgiveren kan også være en person som ikke er ansatt i virksomheten. Det siste betyr at man kan leie inn tjenesten.

Sikkerhetsrådgiverens kompetanse

Sikkerhetsrådgiveren skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere. Norsk brannvernforening administrerer eksamensordningen og har oversikt over aktuelle kurstilbydere.

Utenlandske sertifikater for sikkerhetsrådgivere er gyldige i Norge.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver

Sikkerhetsrådgiveren skal legge til rette for at virksomheten kan foregå på en mest mulig sikker måte. Dette gjøres blant annet ved å:

 • gi råd om transport av farlig gods og kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes
 • sørge for at ansatte i virksomheten får hensiktsmessig opplæring
 • sørge for at det utarbeides årsrapport og uhellsrapporter (årsrapporter skal ikke sendes til DSB, unntatt ved direkte forespørsel)
 • sørge for at virksomheten har tilstrekkelige rutiner/instrukser for sin håndtering av farlig gods

Det er viktig å merke seg at sikkerhetsrådgiverens oppgaver skal tilpasses den enkelte virksomhet. Sikkerhetsrådgiveren skal sørge for at det forebyggende sikkerhetsarbeidet settes i system på en måte som gagner sikkerheten i den aktuelle virksomheten. De fleste av oppgavene sikkerhetsrådgiveren skal ivareta bør være kjent fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som også gjelder ved transport av farlig gods. Bestemmelsene om sikkerhetsrådgiver kan således sies å presisere krav som allerede fremgår av internkontrollforskriften, men går noe lenger ved at det kreves utpeking av en bestemt person som skal koordinere oppgavene.

Tilsyn og kontroll

DSB fører tilsyn med virksomheter som skal ha sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods. Det legges vekt på hvordan sikkerhetsrådgiverfunksjonen administreres og praktiseres.

Uavhengig av kravet om sikkerhetsrådgiver skal enhver virksomhet som har befatning med transport av farlig gods overholde de aktuelle bestemmelser og dette skal dokumenteres. Tilsynet tilpasses den enkelte virksomhet, og tema ved tilsynet vil således variere noe fra virksomhet til virksomhet. Noen tema er imidlertid alltid aktuelle: Opplæring, risikokartlegging, undersøkelser og oppfølging av uønskede hendelser, oppfølging av underleverandører, interne tilsyn og uhellsrapportering til DSB.

Dersom en virksomhet ikke utpeker sikkerhetsrådgiver etter pålegg fra DSB, kan det bli fattet vedtak om en løpende tvangsmulkt som løper inntil pålegget er oppfylt.

5. ADR-kursarrangør

ADR inneholder i kapittel 8.2 bestemmelser om opplæring av kjøretøymannskaper. Den som skal gjennomføre opplæringen må ha en godkjenning fra DSB som ADR-kursarrangør.

For å bli godkjent som kursarrangør må du sende en skriftlig søknad til DSB. Søknaden sendes til postmottak@dsb.no. Følgende dokumenter skal være vedlagt søknaden iht ADR 8.2.2.6.3:

 • Et detaljert opplæringsprogram som spesifiserer de emnene det vil bli undervist i med angivelse av tidsplan og læremetode som tenkes anvendt
 • Lærepersonalets kvalifikasjoner og virkeområder
 • Opplysninger om de lokalene hvor undervisningen vil foregå, undervisningsmateriell og anlegg for praktiske øvelser
 • Betingelsene for kursdeltakerne, slik som deltakerantall

Melding til DSB

Godkjent kursarrangør skal sende melding til DSB 1 uke før hver kursstart. Slik melding kan sendes på mail til postmottak@dsb.no.

Kursarrangør skal føre elevfortegnelse som viser elevens navn, adresse og tidspunkt for opplæringen. Elevfortegnelsen skal oppbevares i minst 5 år. Elevfortegnelsen skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for DSB. Oppbevaringen av elevfortegnelsen kan skje ved elektronisk lagring i et datasystem eller ved papirutskrift for arkivering. Ved elektronisk lagring må det etableres tilstrekkelige sikkerhetsrutiner mot tap av data.

>> Oversikt over godkjente kursarrangører (pdf)

Kursarrangører som har fått godkjenning etter ADR 8.2 skal undervise i henhold til læreplanen. DSB forutsetter at undervisningsplanene oppdateres etter læreplanen, men det er ikke krav om ny søknad og godkjenning for de som allerede har godkjenning.  Se mer info ang. ADR kurs og oppdatert læreplan her

Førstegangsopplæring

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter.

Grunnkurset skal da bestå av minimum 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av minimum 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av minimum 12 timer undervisning.

Timetall for kombinerte kurs skal fastsettes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det fastsatte timetall for grunn- og spesialiseringskurs tank skal opprettholdes, men DSB kan fastsette kortere tid for spesialiseringskurs klasse 1 og spesialiseringskurs klasse 7. Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer, i tillegg til det oppsatte minimum, for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Oppfriskning

Oppfriskningskurs for fornyelse av kompetanse skal gå over minst to dager. Oppfriskningskurs skal inneholde nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

6. IBC - godkjenning og kontroll

IBC for transport av farlig gods må godkjennes før de kan tas i bruk og kontrolleres i løpet av brukstiden.

Det er bestemmelser knyttet til hvem som kan godkjenne og kontrollere IBC. Les mer om dette i Veiledning for kontroll av IBC

Lukk