ADR/RID 2017


Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning.

Publikasjonsforside

Håndbok

Last ned PDF (14,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-450-1984-1
Utgitt

>> Endringer til ADR/RID 2017

>> Her finner du en oversikt over viktige endringer i ADR/RID 2017

Bestille trykket utgave

Teksten foreligger også i en trykket utgave som kan bestilles hos ordre@fagbokforlaget.no (tlf: 55 38 88 38, faks: 55 38 88 39)

Om ADR/RID

Landtransport av farlig gods reguleres av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften), som inkorporerer den norske oversettelsen av vedleggene til den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) og det internasjonale reglementet for transport av farlig gods på jernbane (RID).

Dette regelverket kommer i ny utgave annet hvert år som følge av blant annet den teknologiske utviklingen og endringer i FNs anbefalinger om transport av farlig gods. På grunn av EØS avtalen og direktiv 2008/68/EF er Norge forpliktet til å anvende dette regelverket også for transport som kun foregår i Norge. Ettersom mesteparten av bestemmelsene i ADR og RID er felles for de to transportmåtene, har DSB valgt å samle disse to internasjonale regelverkene i en norsk bok.