Viktige endringer i ADR/RID 2017

Her er en oversikt over de viktigste endringene i ADR/RID 2017.

Endringer i landtransportforskriften

Det har vært et behov for endringer i forskriften, og til ADR/RID 2017 er det presiseringer av forskriften som har vært ute på høring og som nå er implementert i regelverket. Forskriften har vært på høring og endringer er blant annet gjort i følgende paragrafer:

  • § 5. Krav til virksomhet
  • § 6. Varsling og rapportering av uhell og nestenuhell
  • § 9. Språk
  • § 11 a. ADR-eksamen

Merking av litiumbatterier

Spesiell bestemmelse SP188 endres og det innføres et nytt merke for litiumbatterier der SP 188 er gjeldende.Merke for litiumbatterier

Litiumbatterimerke

Dimensjonene skal være 120 x 110 mm. * skal erstattes med riktig UN-nummer og ** skal erstattes med det telefonnummer for tilleggsinformasjon.

Fareseddel 9A gjelder for andre forsendelser av litiumbatterier – de som ikke fraktes på unntak:

Fareseddel 9A

Fareseddel 9A

Krav om sertifisert vedlikeholdsansvarlig for godsvogner (RID)

Det er innført krav om en vedlikeholdsansvarlig for godsvogner i RID (Entity in charge of maintenance, ECM). Denne har ansvar for vedlikehold av godsvogn og skal blant sørge for at vedlikehold av tanker med tilhørende utstyr utføres slik at tanken overholder bestemmelsene i RID. ECM skal også ha tilgang på tankloggen til godsvognen. ECM skal inneha et gyldig sertifikat for tankvogner med farlig gods.

Bestemmelser for fleksible bulkcontainere

Nye bestemmelser åpner for bruk av fleksible bulkcontainere internasjonalt, noe som tidligere ikke har vært benyttet i Norge. Som ved annen emballasje kreves prøving og UN godkjenning av disse. Testene som kreves er beskrevet i nytt kapittel 6.11.

Holdetid for nedkjølte, flytende gasser

For nedkjølte flytende gasser tas det inn bestemmelser i ADR/RID om holdetid (tid før trykket må avlastes), for å unngå for tidlig aktivering av sikkerhetsventil på tanker som transporterer disse typer gasser. Den aktuelle holdetiden skal bestemmes for hver reise (tiden det tar fra etablert opprinnelig fylletilstand til trykket har steget på grunn av varmetilførselen til det lavest innstilte trykket på trykkbegrensede innretninger på tanken). Når det gjelder transport på veg (ADR) tas dette inn for tankcontainere (kap. 4.3 og 6.8), mens det for RID tas inn for alle tankene som dekkes av kap. 4.3 og 6.8.

Farlig gods integrert i maskiner og utstyr

Unntakene for transport av farlig gods innebygd i kjøretøyer, jernbanevogner, maskiner og utstyr, slik som drivstoff, gasser og batterier, blir omskrevet og omarbeidet. Farlig gods i maskiner og utstyr samt batteridrevet utstyr, vil ikke lenger være unntatt i henhold til listen over farlig gods (tabell A). Tabell A vil i stedet vise til spesielle bestemmelser for slikt utstyr og det kommer en rekke nye oppføringer i tabellen for motorer.

Ved utviklingen av teksten i ADR/RID har man måttet avveie hensynet til harmonisering mellom transportmåtene mot et ønske om å beholde eksisterende unntak i europeisk landtransport. De aller fleste unntakene er derfor beholdt, men mange av dem er flyttet fra generelle unntak i del 1, til spesielle bestemmelser i kapittel 3.3. Regelverket på dette området blir av den grunn noe mer spredt.

Bestemmelser om kjøretøy

Bestemmelsene for det elektriske anlegget på kjøretøy som skal transportere farlig gods er omarbeidet. Hensikten med endringene har vært å oppdatere bestemmelsene i tråd med den teknologiske utviklingen på kjøretøyer som har innebåret blant annet økt bruk av informasjonsteknologi og nye belysningssystemer. Kjøretøyer av type EX/II og AT vil bli underlagt enkelte krav som tidligere var forbeholdt kjøretøyer av type EX/III og FL. Men samtidig gjøres det noen unntak for de minste eksplosivkjøretøyene (type N1 og O1).

Andre endringer for kjøretøyer er at OX-kategorien for kjøretøyer utgår. For transport av stoff som tidligere krevde OX-kjøretøy kan man nå benytte FL-kjøretøy. Videre vil kravene til tilhengerfester bli utvidet til å også gjelde for alle tankkjøretøyer. De endrede bestemmelsene for konstruksjon av kjøretøyer blir obligatoriske for alle nye ADR-godkjenninger etter 30. mars 2018. For eksisterende kjøretøyer blir det innført overgangsordninger.

Andre endringer

  • Det innføres bestemmelser for transport av polymeriserende stoffer, et område som tidligere ikke har vært spesielt regulert.
  • På grunn av innføring av nye UN-numre, merkebestemmelser og endringer av spesielle bestemmelser er det gjort endringer i bestemmelsene om hvilke opplysninger som skal inn i transportdokumentet og de skriftlige instruksjonene.
  • For tanker som dekkes av kap. 6.8 er kravene i forhold kontroll av sveising ved fabrikasjon av tanker blitt vesentlig strengere.
  • I forhold til MEGCer har det kommet inn krav til hvilke krefter rammen til en MEGC skal tåle. Tidligere har det bare vært krav til elementene og deres festeanordninger og ikke selve rammen. Forslaget har for øvrig vært fremmet av Norge.