Implementering av direktiv 2018/217/EU med endringer i ADR 2017

Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods implementerer den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) i norsk rett. Forskriften implementerer også direktiv 2008/68/EU om innenlands transport av farlig gods. Direktivet pålegger EU å utarbeide endringsdirektiver når ADR oppdateres (artikkel 8, 1). Dette medfører at det kommer et endringsdirektiv hver gang ADR kommer i ny utgave, sist 2016/2309/EU.

Korreksjoner som FN har publisert mellom to utgaver har ikke utløst noen regelverksprosess hos EU tidligere.

Det har blitt vedtatt at korreksjoner til ADR 2017 blir publisert som endringer. Dette har igjen medført at EU, på grunn av direktivets artikkel 8 (1), måtte komme med et endringsdirektiv.

Dette endringsdirektivet foreligger nå som 2018/217/EU som er EØS relevant og skal implementeres i norsk rett.

Nedenfor er en liste over de endringene som har innvirkning på norsk oversettelse av ADR, vedtatt til de internasjonale 2017-utgavene av vedleggene til ADR-avtalen, og som er utgangspunkt for endringsdirektiv 2018/217/EU til 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods.

  • I kapittel 3.2 tabell A, for UN 2908, skal det settes inn en henvisning til spesiell bestemmelse 368 i kolonne 6. Denne endringen vil opplyse om at det radioaktive stoffet uranheksafluorid kan transporteres under forenklede bestemmelser dersom det er ikke spaltbart eller unntatt spaltbart.
  • I kapittel 3.2 tabell A, for UN 2913, skal det settes inn en henvisning til spesiell bestemmelse 325 og henvisningen til spesiell bestemmelse 336 skal fjernes, i kolonne 6.
  • I kapittel 3.2 tabell A, for UN 3326, skal det settes inn en henvisning til spesiell bestemmelse 326 og henvisningen til spesiell bestemmelse 336 skal fjernes, i kolonne 6. Endringene gjelder for gjenstander som er forurenset av radioaktivitet på overflaten. Videre gis det tidligligere utelatt (og lite relevant) informasjon om at ikke-spaltbar eller unntatt spaltbar uranheksafluorid har en annen klassifisering og ikke skal klassifiseres som overflateforurenset gjenstand.
  • I ADR 5.2.1.9.2 gjøres følgende endring i siste avsnitt etter figuren: Merket skal ha form som et rektangel med skravert kant. Dimensjonene skal være minimum 120 mm bredt x 110 mm høyt og minimumsbredden av skraveringen skal være 5 mm. Symbolet (gruppen av batterier, ett skadet med en utstikkende flamme, over UN-nummeret for litiumion- eller litiummetallbatterier eller –celler) skal være svart på hvitt, eller annen bakgrunn som gir egnet kontrast. Skraveringen skal være rød. Dersom det er nødvendig grunnet kolliets størrelse, kan dimensjonene/linjetykkelsen reduseres til ikke mindre enn 105 mm bredt x 74 mm høyt. Der dimensjoner ikke er spesifisert, skal alle deler være tilnærmet proporsjonale til dem som er vist. Bestemmelsen gjelder for faremerket for litiumbatterier. Dette merket ble innført i regelverket i 2017. Korreksjonen gjør det mulig å benytte en annen kontrastbakgrunn enn hvit, for merket. Dette er særlig relevant for faremerker som trykkes direkte på emballasje som er levert ferdig trykket for bruk.
  • I ADR 6.4.2.11 endres det henvisning i teksten til følgende: Et kolli skal være konstruert slik at det gir tilstrekkelig skjerming for å sikre, under rutinemessige transportforhold og med det maksimale radioaktive innholdet som kolliet er konstruert for å inneholde, at strålingsnivået på ethvert sted på den utvendige overflaten ikke overskrider verdiene angitt i 2.2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.11 og 4.1.9.1.12, ut fra hva som er relevant, 7.5.11 CV 33 punkt 3.3 b) og 3.5 tatt i betraktning.
  • I ADR 9.2.2.1, tabellen, under "elektrisk utstyr", oppføringen for 9.2.2.6, endres teksten i kolonne 2 til: Elektriske kontakter mellom motorkjøretøyer og tilhengere. Denne oppføringen i tabellen viser til avsnitt 9.2.2.6 og der har det allerede vært skrevet den korrekte tittelen på paragrafen.