Nyhetsbrev kjemikaliesikkerhet - juli 2024

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, industrisikkerhet, eksplosiver og transport av farlig gods.

Sevesokonferansen 24. september - meld deg på!

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 24. september 2024. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. I tillegg er konferansen en viktig møteplass for ledere, verneombud, HMS-koordinatorer i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

For mer informasjon og påmelding, se https://www.dsb.no/kurs-og-konferanser/sevesokonferansen-2024/

Batteri- og hydrogendrift på kjøretøy som frakter farlig gods

Det er vedtatt endringer i de internasjonale ADR bestemmelsene for 2025 som gjelder for kjøretøy som skal godkjennes for transport av farlig gods. Endringene blir gjeldende fra neste år.

  • Det åpnes for godkjenning av elektriske FL-kjøretøyer ​som skal brukes til frakt av brannfarlige gasser og væsker.
  • Hydrogen-kjøretøyer kan godkjennes som FL-kjøretøy eller AT-kjøretøy (tankkjøretøy for ikke brannfarlige stoffer).
  • Det vil fortsatt bare være tillatt med dieseldrift for eksplosivkjøretøy (EX-kjøretøyer​).
  • Det innføres forbud mot el-drift og regenerative bremser på tilhengere.
  • Førstegangsgodkjente el-kjøretøyer skal oppfylle de nyeste internasjonale kravene til slike kjøretøyer (UN regulativ 100).

Tilsyn

DSB har en bred tilsynsportefølje innenfor farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods. Hvert år foretar vi en risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter.

Les mer om Tilsyn med farlig stoff- og storulykkevirksomheter 2024

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

DSB har i perioden ført tilsyn med Postnord AS, Trondheim bil-demontering AS, Ineos Rafnes AS, Nortic AS, Austin Norge AS, Air Liquide Skagerak AS, St1 og Circle K. Tilsynsresultatene oppdateres løpende her.

Høringer og vedtak

Informasjon vedrørende samtykker til håndtering av farlig stoff, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak.

Høring - forslag om å oppheve § 18a i forskrift om landtransport av farlig gods

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår å oppheve § 18a i forskriften om landtransport av farlig gods for å oppnå mer effektiv og miljøvennlig transport av farlig gods, spesielt drivstoff.

Forskrift om landtransport av farlig gods § 18a forbyr transport av farlig gods i store tankvogntog, noe som hindrer effektivisering av landtransport og reduksjon av utslipp. ADR-regelverket, som regulerer transport av farlig gods, har ingen mengdebegrensninger for farlig gods med unntak av eksplosiver. DSB anser at det er vegmyndighetene som best kan vurdere eventuelle kjøretøybegrensninger.

Norges geografi med mange tunneler og bratte veger, utgjør spesielle utfordringer. Risikoanalyser konkluderer imidlertid med at frakt av farlig gods som stykkgods i modulvogntog, ikke øker risikoen betydelig. DSB sin vurdering er at dette er overførbart til tanktransport.  Bruk av store tankvogntog kan redusere totalrisikoen på vegene ved å redusere antall transporter. Analyser utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser også økonomiske og miljømessige fordeler ved økt totalvekt på lastebiler.

Oppheving av § 18a vil kun påvirke veger som er tillatt for modulvogntog.

Høringsfristen er 25. september 2024. DSB benytter elektronisk høringssystem. Regelendringen vil tre i kraft straks høringen er ferdig.

>> Her finner du høringen  

Bilde1.png Foto: Jytte Eggen

Samtykker til håndtering av farlig stoff

Yara Norge AS Avd. Hydrovegen Porsgrunn har fått samtykke til idriftsettelse av nytt elektrolyseanlegg i tilknytning til eksisterende ammoniakkfabrikk i Porsgrunn kommune.

Barents Naturgass AS har fått samtykke til å gjennomføre bunkring av LNG til ferge med passasjerer om bord. Bunkringen gjennomføres fra fast anlegg ved fergekaien i Moskenes kommune.  

Marine Supply AS har fått samtykke til gjennomføring av omlasting av farlig stoff fra skip til skip. Omlastingen foregår i Tromsøysundet i Tromsø kommune.

Nærenergi Gass AS har fått samtykke til bygging av LPG-terminal i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune.

DSB-kurs 

 

Jobb i DSB?

Vi trenger deg som kan bidra til å løse DSB sitt viktige samfunnsoppdrag!
>> Se alle ledige stillinger i DSB.