Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, april 2023

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods.

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon vedrørende samtykker, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak.

Andøya Spaceport AS - DSB har gitt Andøya Spaceport AS samtykke til å bygge en romhavn i Andøy kommune. Romhavnen inkluderer et anlegg for å håndtere farlig stoff som benyttes i forbindelse med oppskytning av bæreraketter for små satellitter.

Illustrasjon: Andøya Spaceport AS
Illustrasjon: Andøya Spaceport AS

 

Esso Norge AS - DSB har gitt Esso Norge AS samtykke til å håndtere farlig stoff på anlegget ved Slagentangen i Tønsberg kommune. Anlegget, som tidligere var raffineri, driftes nå videre som en terminal for drivstoff.

Regelverk

Ny veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskriften stiller krav til vern av sikkerhet og helse til arbeidstakere og andre personer som vil kunne utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Den nye veiledning vil gjøre regelverket lettere å forstå. Se nyhetsartikkel på dsb.no.

11.-12. mai arrangeres ATEX-konferansen hvor den nye ATEX-veilederen vil være sentral. Påmelding skjer på Standard Norge sine hjemmesider.

Veiledning til forskrift
Foto: AdobeStock

 

Strengere regulering av nitrometan og svovelsyre

Strengere regler skal hindre at farlige stoffer kommer på avveie og misbrukes til å lage ulovlige eksplosiver. Fra 6. mars ble det forbudt å selge nitrometan over 16 vektprosent og svovelsyre over 15 vektprosent til privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov. Se nyhetsartikkel på dsb.no.

Se også Lovdata: Oppdatert forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Uhell

Stans av bergsprengning etter uhell

Hittil i år har DSB stanset sprengningsaktiviteter hos to virksomheter etter uhell med personskade som konsekvens. DSB følger opp at virksomheten identifiserer årsaken til uhellet, og gjør tiltak som hindrer at uhellet gjentar seg. Gjennom tilsyn av virksomhetene i etterkant har fokus har vært på sikker gjennomføring av bergsprengning, og forankring i virksomhetens internkontroll.

Læring etter hendelser  - transport av farlig gods

Tilsynsresultater

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende her.

DSB-kurs

Jobb i DSB?

Se alle ledige stillinger i DSB