Trygg lagring av ammoniumnitrat basert på ny forskning

, Nyhet


Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra DSB utarbeidet en rapport som skal bidra til tryggere lagring av ammoniumnitratprodukter. Rapporten gir DSB økt kunnskap og vil legges til grunn for vårt regelverksarbeid.

Sommeren 2020 var det en enorm eksplosjon i et havnelager i Beirut. I lageret stod det flere tusen tonn av det kjemiske stoffet ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat brukes også i Norge, hovedsakelig i gjødsel og til produksjon av eksplosiver. Ammoniumnitrat kan under gitte forhold være eksplosjonsfarlig. For å forebygge uønskede hendelser ved lagring av stoffet, stilles det krav i regelverket til blant annet sikkerhetsavstander fra lager til omgivelsene.

Hvordan kan rapporten fra FFI bidra til tryggere lagring?
Det finnes flere typer ammoniumnitrat som har ulike farlige egenskaper. Rapporten gir en forenklet kategorisering basert på de potensielt eksplosive egenskapene til stoffet. Alle typer ammoniumnitrat som er omfattet av storulykkeforskriften, inngår i kategoriseringen.

Rapporten gir en anbefaling av hvilke sikkerhetsavstander som vil være nødvendige ved lagring av store mengder av de ulike typene ammoniumnitrat. Det gis også en anbefaling av hvordan stoffet skal oppbevares internt på lager.

Sikkerhetsavstandene er basert på simulering av eksplosjoner med hjelp av moderne beregningsverktøy hos FFI. Her bidrar forskningen til at DSB får et kunnskapsbasert regelverk.

DSB vil ha dialog med bransjen om anbefalingene i rapporten og vårt videre regelverksarbeid.

Les mer om brannvesenets tilsynsaksjon med ammoniumnitrat i 2021 her 

>> Her kan du lese rapporten