Nytt metodehefte om evaluering av øvelser

, Nyhet


Metodeheftet gir en grunnleggende innføring i hvilke valg og hensyn man står overfor når man skal evaluere en øvelse.

Dagens varierte trusselbilde gjør at vi må forberede oss på et bredt antall scenarioer og å kunne håndtere komplekse situasjoner i samarbeid med andre. For å vite at vi er i stand til å levere når det kreves stilles det krav til evaluering og oppfølging etter øvelser. Relevante spørsmål kan for eksempel være:

  • Må vi øve mer?
  • Skal vi øve annerledes?
  • Skal vi øve på andre ferdigheter?
  • Skal vi øve på andre scenarioer?

Øvelser, etterfulgt av gode evalueringer, er et viktig og effektivt virkemiddel for utvikling av egen evne til krisehåndtering. Samvirkeøvelser er et viktig og effektivt virkemiddel for å lære hvordan ulike beredskapsaktører bør kommunisere og samvirke ved hendelser.

Heftet gir eksempler på ulike tilnærminger som en evaluering kan bestå av og presenterer ulike maler som kan benyttes. En evaluering blir aldri bedre enn det datagrunnlaget den bygger på. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hva slags type data som trengs for å vurdere måloppnåelse og hvordan data kan samles inn.

Heftet er del av en publikasjonsserie

For å gi en helhetlig tilnærming til planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av øvelser har DSB utarbeidet en publikasjonsserie som skal bidra til at det blir enklere å øve sammen, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Målgruppen for publikasjonene er alle beredskapsaktører som har behov for å øve, både offentlige, private og frivillige organisasjoner. Publikasjonsserien består av en grunnbok og flere metodehefter. Grunnboken gir en innføring i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av.

>> Metodehefte: Evaluering av øvelser

>> Øvrige publikasjoner i serien