Brann- og redningsvesen

Foto: DSB

DSB er nasjonal brannmyndighet og gjennomfører tilsyn med brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

Tema for årets tilsyn med de kommunale brann- og redningsvesenene er å kontrollere om minimumskravene til antall/andel årsverk er oppfylt for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og forebyggende personell.

Å ha forebyggende årsverk på plass er en forutsetning for å kunne gjøre oppgavene som følger av brannregelverket og for at beredskap skal lykkes med håndtering av hendelser. Årsverkskravene for øvrig ledelse er det naturlig og enkelt å kontrollere samtidig med forebyggende ressurser. Utvelgelsen av tilsynsobjekter er basert på innrapportering i Melding om brannvern 2019.

Brannvesenets tilsynsaksjon

Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff, hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Det er brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunene. For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har DSB, i samarbeid med landets brannvesener, gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012.

>> Mer om brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.