Ansvarsområder og roller

DSBs ansvar omfatter blant annet:

 • Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,
 • Brann- og elsikkerhet,
 • Industri- og næringslivssikkerhet,
 • Farlige stoffer og transport av farlig gods,
 • Kritisk telekommunikasjonsinfrastruktur for nød- og beredskapsaktører,
 • Produkt- og forbrukersikkerhet,
 • Tilby operativ støtte under kriser innenfor samordning, forsterkning og faglig rådgivning
 • Følge opp norske interesser og forpliktelser i arbeid på samfunnssikkerhetsområdet med internasjonale organisasjoner som EU, FN og NATO
 • Etatsledelse av Sivilforsvaret

Videre har DSB et forvaltningsansvar for noen lover med tilhørende forskrifter:

 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Eltilsynsloven
 • Produktkontrolloven
 • Sivilbeskyttelsesloven

I tillegg legger Plan- og bygningsloven med forskrifter sterke føringer for direktoratets oppdrag.

DSB skal også ifølge instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet understøtte departementets koordineringsrolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og legge grunnlaget for et godt og helhetlig forebyggende arbeid og gode beredskapsforberedelser innenfor offentlig forvaltning og samfunnskritisk virksomhet.

DSB har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. Direktoratet eier Nødnett og har ansvar for forvaltning og videreutvikling av det i tråd med brukernes behov.

DSBs roller

Direktorater kan ha flere roller; faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk, forvalter av lovgivning, telekommunikasjonsoperatør og utøver av etatsledelse:

 • Den faglige rollen omfatter å være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet og være et kompetanseorgan for justis- og beredskapssektoren, andre offentlige organer, frivillige organisasjoner, næringsliv og befolkningen. Fagrollen innebærer at DSB har ansvar for å følge med på forhold som påvirker samfunnets beredskap, og for å sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre som nasjonal normgiver på vårt arbeidsfelt.
 • Den iverksettende rollen omfatter løpende iverksetting av vedtatt politikk – på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller gi tilskudd i tråd med de målsettingene som Stortinget har satt.
 • Forvaltningsrollen innebærer at DSB gjennom delegering fra departementet og gjennom direkte tillagt myndighet, forvalter lovgivning innenfor vårt område. Vi skal gi informasjon og veiledning om regelverket, føre tilsyn, behandle enkeltsaker hvor myndighet er tildelt eller delegert, være klageorgan på enkelte områder, gi forskrifter der vi er gitt myndighet til dette og på bakgrunn av vår erfaring formidle eventuelle behov for lovendringer til departementet.
 • Etatsledelse omfatter å styre, organisere og utvikle underliggende/ytre etater.
 • Som telekommunikasjonsoperatør er DSB eier og forvalter av Nødnett. Vi skal ha et sektorgripende perspektiv med vekt på Nødnett som kritisk infrastruktur, og bidra til nødvendig samordning og kompetanseoverføring mellom og med brukerne av Nødnett. DSB skal tilrettelegge for at Nødnett benyttes aktivt i de daglige og under kriser, og for at alle som har et nød- og beredskapsansvar kan bli brukere av Nødnett. Vi skal sørge for at Nødnett har god tilgjengelighet og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift. Vi skal følge opp at brukernes nødnettutstyr har stabile og sikre driftsstøttetjenester, og at opplæring av sluttbrukere sikrer riktig bruk av Nødnett.

Les også