Organisasjon

DSB har i underkant av 700 ansatte. Av disse er cirka 300 ved hovedkontoret i Tønsberg. De øvrige ansatte jobber i avdeling for nød og beredskapskommunikasjon i Oslo og Moss, tilsynsregionene for eltilsyn, Norges brannskole, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, sivilforsvarsdistriktene og ved Sivilforsvarets kompetansesenter.

Virksomhetens navn på flere språk

Nynorsk: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Nordsamisk: Servodatsihkarvuođa- ja gearggusvuođadirektoráhtta - SGD
LulesamiskSebrudaksihkardime- ja gárvedimedirektoráhtta - SGD
SørsamiskSiebriedahkevihtiesvoete-  jïh riejriesvoetedirektoraate - SRD

Organisasjonskart

Organisasjonskart (PDF)

Ledelsen i DSB

Bilder av direktører, avdelingsdirektører og distriktssjefene i Sivilforsvaret kan lastes ned fra Flickr

Direktør i DSB: Elisabeth Aarsæther


Assisterende direktør: Kristin Cordt-Hansen
Fungerende assisterende direktør: Elisabeth Askim

 

Avdeling for Forebygging og sikkerhet

Avdelingsdirektør: Johan Marius Ly

Avdelingen har ansvar for de fire nasjonale myndighetsrollene til DSB; brannsikkerhet, elsikkerhet, sikkerhet ved håndtering og transport av farlige stoffer og eksplosiver, samt produktsikkerhet. Avdelingen skal sørge for at DSB er et kompetent forvaltningsorgan og en tydelig nasjonal myndighet. Avdelingen skal drive aktivt regelverk- og utviklingsarbeid, være kunnskapsbasert og drive kommunikasjon og risikovurderinger samt utføre forvaltningsoppgaver og tilsyn. Avdelingen skal også representere Norge i internasjonale fora.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Fagskole og utdanning: Ann Christin Olsen-Haines
 • Produktsikkerhet: Bjørn Nyrud (fungerende)
 • Kjemikaliesikkerhet: Brit Skadberg
 • Brann og Redning: Dag Rune Omland
 • Elsikkerhet: Jon Eirik Holst

Seksjon for elsikkerhet inneholder også fem regionskontor for eltilsyn, ledet av hver sin regionsjef.

Avdeling for Kunnskapsutvikling og digitalisering

Avdelingsdirektør: Marit Johanne Rindahl Endresen

Avdelingen har ansvar for å bidra til at DSBs innovasjonsbehov løses godt og skal være en motor for utvikling av DSB. Formålet med avdelingen er å sørge for oversikt over, sammenstilling av og utvikling av DSBs kunnskapsgrunnlag med felles logikk og høy kvalitet. Avdelingen skal bidra til at denne kunnskapen er tilgjengelig og tilrettelagt for DSBs ansatte og eksterne målgrupper.

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til at DSB oppfyller krav og forventninger om å arbeide kunnskapsbasert og effektivisere gjennom nødvendige utviklingstiltak, felles metoder, felles logikk, høy kvalitet, gode analyser samt god prosjekt- og porteføljestyring. I tillegg skal avdelingen sikre effektivisering av DSB gjennom utvikling av gode teknologiske løsninger og digital transformasjon.

Avdelingen skal være en pådriver og koordinator for det internasjonale arbeidet i DSB, slik at DSB følger opp sine forpliktelser i de ulike internasjonale arenaene, ivaretar de ulike roller, deler kunnskap med andre land og internasjonale organisasjoner, samt tar i bruk og deler nasjonalt den kunnskap som tilegnes gjennom deltakelse i internasjonalt arbeid. Kunnskapsformidling som er brukervennlig og av høy kvalitet inngår som en sentral del av ansvaret til avdelingen.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Analyse og metodeutvikling: Gunhild Rui
 • Prosjekt- og porteføljestyring: Jesper Rådberg
 • Internasjonal seksjon: Dag Olav Høgvold
 • Norges Brannskole (NBSK): Agnar Christensen (fungerende)
 • Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB): Jan Ivar Meldre

Avdeling for Samordning og beredskap

Avdelingsdirektør: Elisabeth Longva

Avdelingen skal understøtte JDs samordningsrolle. Dette innebærer å ha oversikt over samfunnssikkerhetsutfordringene og bidra til å bygge et robust samfunn i samarbeid med andre aktører. Avdelingen skal også være et kompetansesenter innen beredskap. Den har en krisestøttefunksjon ved store, uønskede hendelser. Samordningsansvaret innebærer å tilrettelegge for samarbeid mellom samfunnssikkerhetsmyndighetene på alle forvaltningsnivåer for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet både i det daglige og ved håndtering av uønskede hendelser.

Avdelingen skal ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Samordning: Ragnhild Aalstad
 • Beredskap og øvelser: Harald Rasmussen

Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon

Avdelingsdirektør: Sigurd Heier

Avdelingen har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. NBK leverer tjenester til brannvesen, helsetjenestene, politi og andre aktører i beredskaps-Norge. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for redningsetatene og aktører med ansvar for beredskap.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Forretningsstyring: Eline Paxal
 • Prosesstøtte: Rita Sætre
 • Teknisk forvaltning og utvikling: Harald Loktu
 • Marked og brukeroppfølging: Bjørn Morten Skudsveen
 • Drift og brukerstøtte: Terje Bergman
  • Branns driftsorganisasjon: Bent Ottesen

Avdeling for Sivilforsvar

Fungerende Sjef Sivilforsvaret: Sigurd Heier

Sivilforsvaret er en del av DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og tre seksjoner i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. Sivilforsvaret har ca. 220 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. Sivilforsvaret er i dag fokusert på oppgaven som forsterkningsressurs for nødetatene i fredstid. Sivilforsvaret skal utvikles i en retning som øker evnen til å levere beskyttelse til befolkningeni hele krisespekteret.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Samordning og virksomhetsstyring (SAV): Jørn Atle Moholdt
 • Personell, logistikk og kompetanse: Janne Carin Sundby
 • Operasjon, plan og øving: Hilde Bøhn
 • Sivilforsvarets kompetansesenter: Nils Ole Balke 

Avdeling for administrasjon

Fungerende assisterende direrektør: Elisabeth Askim

Avdelingen skal sikre en effektiv og velfungerende virksomhet. Ansvarsområdene er knyttet til virksomhets- og økonomistyring, internkontroll, IKT, eiendomsforvaltning og arkivfunksjon.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Arkiv: Helle Nielsen
 • IKT: Hans Magne Holst
 • Økonomi: Hilde Kjær

Avdeling for Juridisk og sikkerhet

Assisterende direktør: Kristin Cordt-Hansen

Avdeling for juridisk og sikkerhet bistår hele DSB og har et særskilt ansvar for oppgaver knyttet til forvaltningsrett, EU/EØS og internasjonal rett og sivilbeskyttelsesloven/folkeretten. Avdelingen har også ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i DSB i tillegg til drift av DSBs hovedkontor.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Juridisk: Ubesatt
 • Sikkerhetsstyring og drift: Cristian Myhre (fungerer)

Avdeling for Kommunikasjon

Avdelingsdirektør: Tore Kamfjord (fungerer)

Kommunikasjonsavdelingen støtter direktør og fagavdelinger med kommunikasjonsfaglig rådgivning, bidrar til å gjennomføre samfunnsrettede informasjonskampanjer og sørger for brukertilpasset informasjon til DSBs målgrupper.

Kommunikasjonsavdelingen ivaretar administrasjon og redaktørfunksjonen til DSBs nettsider: dsb.no, sikkerhverdag.no, intranettet samt sosiale medier. Avdelingen er også ansvarlig for DSBs grafiske profil, og bidrar i arbeidet med presentasjoner, publikasjoner, kurs, øvelser og hendelser.

I kommunikasjonsavdelingen finner vi også rollen som DSBs døgnbemannede pressevakt.

Avdeling for HR

Avdelingsdirektør: Kirsten Agerup

HRs formål er å utvikle medarbeiderne og DSB som organisasjon slik at virksomheten når sine strategiske mål. Avdelingens oppgaver er rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, medbestemmelse og HMS, personalforvaltning, og organisasjonsutvikling.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.