Organisasjon

DSB har i underkant av 700 ansatte. Av disse er cirka 300 ved hovedkontoret i Tønsberg. De øvrige ansatte jobber i avdeling for nød og beredskapskommunikasjon i Oslo og Moss, tilsynsregionene for eltilsyn, Brann- og redningsskolen, DSB kurssenteret, sivilforsvarsdistriktene og ved Sivilforsvarets kompetansesenter.

Virksomhetens navn på flere språk

Nynorsk: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Nordsamisk: Servodatsihkarvuođa- ja gearggusvuođadirektoráhtta - SGD
LulesamiskSebrudaksihkardime- ja gárvedimedirektoráhtta - SGD
Sørsamisk: Seabradahkevihtiesvoete- jïh ryöjredimmiedirektoraate - SRD 

Ledelsen i DSB

Bilder av direktører, avdelingsdirektører og distriktssjefene i Sivilforsvaret kan lastes ned fra Flickr

Direktør i DSB: Elisabeth Aarsæther

Assisterende direktør: Elisabeth Askim

Avdeling for Brann og redning (BRE)

Avdelingsdirektør: Johan Marius Ly

Avdelingens hovedoppgave er å sørge for at DSB er en tydelig og synlig nasjonal brann- og redningsfaglig myndighet. Avdelingen har ansvaret for forvaltning av regelverk som følger av brann- og eksplosjonsvernloven, med særlig vekt på brann- og redningsvesenforskriften og forskrift om brannforebygging.

Avdelingen er justissektorens faglige og rådgivende organ innenfor det brannforebyggende området, og skal være den viktigste nasjonale pådriver for en kontinuerlig utvikling av brann- og redningsvesenet. Utvikling av nødmeldetjenesten med særlig vekt på 110-sentralene er også en viktig del av avdelingens portefølje.

Målgruppen er de kommunale brann- og redningsvesenene inkludert feiervesenet og 110-sentralene.

Aktuelle oppgaver er å gi brann- og redningsvesenene hjelpemidler og kunnskap til å utføre et godt forebyggende arbeid, oppfølging av brann- og redningsvesen som er med i ordningen Redningsinnsats til sjøs (RITS), administrere skogbrannhelikopterberedskapen som inkluderer lederstøtteordningen for håndtering av skogbranner, utarbeidelse av god statistikk over branner og andre ulykker innenfor direktoratets forvaltningsområde, samt  tilrettelegge for evaluering og erfaringsutvikling på brann- og redningsområdet. Avdelingen bidrar også i virksomhetsstyringen av Brann- og redningsskolen.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Forebygging og utdanning: Ann Christin Olsen-Haines
 • Beredskap og nødmelding: Dag Rune Omland

Brann- og redningsskolen (BRSK)

Brann- og redningsskolen (brsk.no) er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler. 

Rektor: Karl Erik Arnesen

Avdeling for Kjemikalie-, Produkt- og El-sikkerhet

Avdelingsdirektør: Marit Johanne Rindahl Endresen (fung.)

Avdelingen har ansvar for de nasjonale myndighetsrollene til DSB; farlig stoff og industrisikkerhet, eksplosiver og transport av farlig gods, produkt- og elsikkerhet. Avdelingen skal sørge for at DSB er et kompetent forvaltningsorgan og en tydelig nasjonal myndighet. Avdelingen skal drive aktivt regelverk- og utviklingsarbeid, være kunnskapsbasert og drive kommunikasjon og risikovurderinger samt utføre forvaltningsoppgaver og tilsyn. Avdelingen skal også representere Norge i internasjonale fora.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Farlig stoff og industrisikkerhet: Brit Skadberg
 • Eksplosiver og transport av farlig gods: Henrik Kringhaug (fung.)
 • Produktsikkerhet: Mari Grande Austad
 • Elsikkerhet: Jon Eirik Holst

Seksjon for elsikkerhet inneholder også fem regionskontor for eltilsyn, ledet av hver sin regionsjef.

Avdeling for Kunnskapsutvikling og digitalisering

Avdelingsdirektør: Jan-Ivar Meldre (fung.)

Avdelingen har ansvar for å bidra til at DSBs innovasjonsbehov løses godt og skal være en motor for utvikling av DSB. Formålet med avdelingen er å sørge for oversikt over, sammenstilling av og utvikling av DSBs kunnskapsgrunnlag med felles logikk og høy kvalitet. Avdelingen skal bidra til at denne kunnskapen er tilgjengelig og tilrettelagt for DSBs ansatte og eksterne målgrupper.

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til at DSB oppfyller krav og forventninger om å arbeide kunnskapsbasert og effektivisere gjennom nødvendige utviklingstiltak, felles metoder, felles logikk, høy kvalitet, gode analyser samt god prosjekt- og porteføljestyring. I tillegg skal avdelingen sikre effektivisering av DSB gjennom utvikling av gode teknologiske løsninger og digital transformasjon.

Avdelingen skal være en pådriver og koordinator for det internasjonale arbeidet i DSB, slik at DSB følger opp sine forpliktelser i de ulike internasjonale arenaene, ivaretar de ulike roller, deler kunnskap med andre land og internasjonale organisasjoner, samt tar i bruk og deler nasjonalt den kunnskap som tilegnes gjennom deltakelse i internasjonalt arbeid. Kunnskapsformidling som er brukervennlig og av høy kvalitet inngår som en sentral del av ansvaret til avdelingen.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Analyse og metodeutvikling: Gunhild Rui
 • Prosjekt- og porteføljestyring: Jesper Rådberg
 • Internasjonal seksjon: Dag Olav Høgvold 
 • DSB Kurssenteret: Erik Hagemark (fung.)

Avdeling for Totalforsvar og analyse 

Avdelingsdirektør: Elisabeth Longva

Avdelingen understøtter JDs samordningsansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Dette innebærer bl.a. å ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet og bygge robuste samfunn i samarbeid med samfunnsaktørene. Avdelingen skal bidra til økt bevissthet om risiko og sårbarhet, og tilrettelegge for god kunnskap om avhengigheter mellom kritiske samfunnsfunksjoner på alle forvaltningsnivåer. Avdelingen skal bidra til å identifisere gråsoner og overlappende og uklare fullmakter, i den grad dette kan være til hinder for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet og et effektivt totalforsvar.

For å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet både i det daglige og ved håndtering av hendelser, tilrettelegger Avdeling for totalforsvar og analyse for samarbeid og koordinering mellom samfunnssikkerhetsmyndighetene på alle forvaltningsnivåer. Dette gjelder også sivil-militært, der avdelingen har en viktig rolle i å koordinere arbeidet med Totalforsvaret.

Avdeling for totalforsvar og analyse skal bidra til at DSB er en tydelig pådriver og samordningsaktør innen klimarisiko- og naturfareområdet.

Avdelingen skal videre være et kompetansesenter innen beredskap og øvelser, herunder evaluering og læring. Avdelingen tilrettelegger for store tverrsektorielle nasjonale øvelser, og har en krisestøttefunksjon ved store uønskede hendelser. Avdelingen ivaretar DSBs beredskapsvakt og Internasjonal vakt. Internasjonal vakt er DSBs kontaktpunkt for flere internasjonale krisehåndteringsmekanismer på vegne av Norge.

På vegne av JD gjennomfører DSB ved Avdeling for totalforsvar og analyse tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Avdelingen har også ansvar for embetsstyringen av statsforvalterne innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Krisehåndtering: Tonje J. Espeland (fung.)
 • Strategisk analyse og evaluering: Jannicke Cramer (fung.)
 • Totalforsvar: Hilde Bøhn 

Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon

Avdelingsdirektør: Eline Palm Paxal

Avdelingen har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. NBK leverer tjenester til brannvesen, helsetjenestene, politi og andre aktører i beredskaps-Norge. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for redningsetatene og aktører med ansvar for beredskap.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Forretningsstyring: Rita Sætre (fung.)
 • Prosesstøtte: Rita Sætre
 • Teknisk forvaltning og utvikling: Harald Loktu
 • Marked og brukeroppfølging: Bjørn Morten Skudsveen
 • Drift og brukerstøtte: Terje Bergman
  • Branns driftsorganisasjon: Johan Kristian Rosvold

Avdeling for Sivilforsvar

Sjef Sivilforsvaret: Øistein Knudsen jr.

Sivilforsvaret er underlagt DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og tre seksjoner i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. Sivilforsvaret har ca. 220 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. Sivilforsvaret er i dag fokusert på oppgaven som forsterkningsressurs for nødetatene i fredstid. Sivilforsvaret skal utvikles i en retning som øker evnen til å levere beskyttelse til befolkningeni hele krisespekteret.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Økonomi- og styringssekretariatet: Georg Bryn (fung.)
 • Beredskap: Stilling skal besettes.
 • Sivilforsvarets kompetansesenter: Tor Egil Skogen (fung.) 

Avdeling for administrasjon

Avdelingsdirektør: Elisabeth Askim

Avdelingen skal sikre en effektiv og velfungerende virksomhet. Ansvarsområdene er knyttet til virksomhets- og økonomistyring, internkontroll, IKT, eiendomsforvaltning og arkivfunksjon.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Arkiv: Erik Vesterhus Rasmussen
 • IKT: Hans Magne Holst
 • Økonomi: Hilde Kjær

Avdeling for Juridisk og sikkerhet

Avdelingsdirektør: Harald Rasmussen (fung.)

Avdeling for juridisk og sikkerhet bistår hele DSB og har et særskilt ansvar for oppgaver knyttet til forvaltningsrett, EU/EØS og internasjonal rett og sivilbeskyttelsesloven/folkeretten. Avdelingen har også ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i DSB i tillegg til drift av DSBs hovedkontor.

Seksjoner og seksjonssjefer:

 • Juridisk: Ingvild Martinsen
 • Sikkerhetsstyring og drift: Marte Cecilie Ervik (fung.)

Avdeling for Kommunikasjon

Kommunikasjonsdirektør: Anita Andersen (fung.)

Kommunikasjonsavdelingen støtter direktør og fagavdelinger med kommunikasjonsfaglig rådgivning, bidrar til å gjennomføre samfunnsrettede informasjonskampanjer og sørger for brukertilpasset informasjon til DSBs målgrupper.

Kommunikasjonsavdelingen ivaretar administrasjon og redaktørfunksjonen til DSBs nettsider: dsb.no, sikkerhverdag.no, intranettet samt sosiale medier. Avdelingen er også ansvarlig for DSBs grafiske profil, og bidrar i arbeidet med presentasjoner, publikasjoner, kurs, øvelser og hendelser.

I kommunikasjonsavdelingen finner vi også rollen som DSBs døgnbemannede pressevakt.

Avdeling for HR

Avdelingsdirektør: Kirsten Agerup

HRs formål er å utvikle medarbeiderne og DSB som organisasjon slik at virksomheten når sine strategiske mål. Avdelingens oppgaver er rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, medbestemmelse og HMS, personalforvaltning, og organisasjonsutvikling.