Nasjonal styringsmodell

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon er et forum for beredskapsaktører og brukere av nød- og beredskapskommunikasjon. Formålet med modellen er å bidra til økt samvirke og koordinering på tvers.

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo) ble etablert i 2020. NaStMo skal bidra til økt samarbeid og samvirke innenfor nød- og beredskapskommunikasjon i Norge. Dette gjøres primært gjennom et møteforum på tre nivåer hvor aktørene holder hverandre oppdatert om relevant utvikling innenfor fagfeltet, og hvor det besluttes nye initiativer eller tiltak som kan bidra til å oppnå mål innen nød- og beredskapskommunikasjon.

Felles satsingsområder mot 2030

Deltagerne i styringsmodellen har utarbeidet og besluttet felles satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon. Nåsituasjonen er kartlagt, utfordringsbildet identifisert og en fremtidig, ønsket tilstand utformet. Resultatet av arbeidet er dokumentert i strategidokumentet "Felles satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon mot 2030". Nasjonalt styre sluttet seg til strategien 12. november 2021. Strategien skal hjelpe Nasjonal styringsmodell å prioritere og styre i felles retning.

Nasjonal styringsmodell skal fokusere på følgende satsingsområder:

imagevadm.png

Vi har tilgjengeliggjort følgende elementer:

  • Strategidokumentet
  • Illustrasjon: Målbildet og satsingsområdene
  • Illustrasjon: Tilstandene vi ønsker å oppnå
  • Presentasjon: Standardpresentasjon om Nasjonal styringsmodell og felles satsingsområder

Disse dokumentene ligger nederst på denne siden og kan benyttes fritt av aktørene i styringsmodellen. Selve strategidokumentet ligger i biblioteket, og kan nås via linken over.

Modellens oppbygging

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon består av tre nivåer. Organisasjoner som deltar på ett eller flere nivåer er blant annet Forsvaret, Helsedirektoratet, Hovedredningssentralen, Kommunenes sentralforbund, Meteorologisk institutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Statsforvalteren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nasjonalt styre

Nasjonalt styre er øverste nivået i NaStMo. Nasjonalt styre består av ledere fra viktige beredskapsaktører i Norge, eller den de bemyndiger.

Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget består av mellomledere i deltakende organisasjoner. Prioriteringsutvalget har ansvaret for å vurdere og prioritere tiltak og aktiviteter som blir anbefalt av Fagutvalget. Videre skal de også vurdere hvilke saker som må forankres i Nasjonalt styre.

Fagutvalget

Fagutvalget består av fagpersoner fra organisasjoner som bruker nød- og beredskapskommunikasjon. Utvalget skal komme med innspill til tiltak og aktiviteter som kan bidra til økt samvirke.

Møter og møtereferater

Det avholdes møter på alle nivåer i NaStMo tre ganger i året. Møtereferater legges ut løpende på denne siden. Årshjulet illustrerer de gjentagende prosessene i styringsmodellen:

nasjonal styringsmodell årshjul.png

 

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Du kan kontaktet sekretariatet på e-post: nasjonal.styringsmodell@dsb.no.

Felles satsingsområder
Målbildet og satsingsområdene.pdf (46,4KB)
Tilstander vi ønsker å oppnå.pdf (31,4KB)
Standardpresentasjon om Nasjonal styringsmodell og felles satsingsområder.pptx (41,9MB)
Møtedokumenter
23.03.2023 Referat Prioriteringsutvalg.pdf (380KB)
08.03.2023 Referat Fagutvalget.pdf (364,4KB)
25.11.2022 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (564,8KB)
11.11.2022 Referat Fagutvalget .pdf (113,5KB)
01.06.2022 Referat Prioriteringsutvalget .pdf (111,2KB)
20.05.2022 Referat Fagutvalget.pdf (104,4KB)
11.03.2022 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (198KB)
04.03.2022 Referat Fagutvalget.pdf (254,2KB)
12.11.2021 Referat Nasjonalt styre.pdf (33,4KB)
15.10.2021 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (192,4KB)
23.09.2021 Referat Fagutvalget.pdf (255,4KB)
21.05.2021 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (40KB)
30.04.2021 Referat Fagutvalget.pdf (194,7KB)
05.03.2021 Referat Nasjonalt styre.pdf (126,7KB)
19.02.2021 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (225,5KB)
28.01.2021 Referat Fagutvalget.pdf (192,8KB)
26.09.2020 Prioriteringsutvalget.pdf (2MB)
28.10.2020 Nasjonalt styre.pdf (551,6KB)
18.06.2020 Fagutvalget.pdf (753,8KB)