Nasjonal styringsmodell

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon bidrar med å koordinere arbeid med å redusere sårbarhet i samfunnet og styrke samhandling i beredskaps- og krisehåndtering.

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo) ble etablert i 2020. Den skal hjelpe aktørene å ta gode, informerte og samordnede beslutninger i arbeidet med å verne og liv og verdier. Styringsmodellen skal sikre informasjonsutveksling, forankring, nødvendig ressursallokering og finansiering på tvers av beredskapsaktører.

Hvorfor en nasjonal styringsmodell?

Den nasjonale styringsmodellen skal sikre felles satsningsområder og gjennomføringsevne for å ivareta og videreutvikle nasjonale aktiviteter og samvirkegevinster på tvers av sektorer.

Felles definerte satsningsområder og handlingsplaner vil bidra til dette. Det overordnede målet er samordning av nød- og beredskapsaktiviteter på kort og lang sikt.

En felles styringsmodell skal gjøre veien frem til beslutning og iverksetting kortere. Modellen forholder seg til eksisterende styringslinjer og budsjettprosesser. Modellen skal videre hjelpe sektorene å oppnå målet for justis- og beredskapssektoren om trygghet i samfunnet, jf. prop. 1S (2020-2021).

Modellens oppbygning

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon har tre nivåer:

nasjonal-styringsmodell.jpg

Nasjonalt styre for nød- og beredskapskommunikasjon (NSNB)

Nasjonalt styre er øverste organ i den nasjonale styringsmodellen og beslutter felles satsningsområder med målsetninger. NSNB skal bidra til økt gjennomføringsevne ved å være en arena for nasjonal styring og samordning på øverste nivå. Aktørene er representert med sine toppledere. Det er kun viktige strategiske saker (styrenivå) som skal diskuteres i det nasjonale styret.

Prioriteringsutvalget for nød- og beredskapskommunikasjon (PNB)

Prioriteringsutvaget har ansvaret for utarbeidelse av felles strategi og for prioritering av tiltak og aktiviteter. Prioriteringsutvalget skal vurdere hvilke saker som må forankres med beslutning i NSNB og må samtidig ha myndighet til å beslutte saker som ikke skal behandles i NSNB. Aktørene er derfor representert på avdelingsdirektørnivå. Prioriteringsutvalget skal forberede beslutningsunderlag og innstilling til beslutninger i NSNB.

Fagutvalget for nød- og beredskapskommunikasjon (FNB)

Fagutvalget er et utvalg hvor sentrale fagpersoner innenfor feltet nød- og beredskapskommunikasjon er representert for å gi råd og vurderinger. Utvalget vil bestå av deltakere med både beredskapsfaglig bakgrunn, teknisk og juridisk kompetanse. FNB skal komme med innspill til handlingsplaner og andre relevante tiltak og aktiviteter. FNB skal understøtte prioriteringsutvalget med faglige vurderinger og underlag for videre saksbehandling på høyere nivå.

Møter og møtereferater

Det avholdes møter for FNB og PNB tre ganger i året. NSNB møtes to ganger i året, tentativt også i første kvartal ved behov. Årshjulet illustrerer de gjentagende prosessene i styringsmodellen.

nasjonal styringsmodell årshjul.png

Neste møteserie - Q2 2021:

  • 30. april: FNB
  • 21. mai: PNB
  • 11.juni: NSNB

Saksunderlag, agendaer og møtereferater legges ut løpende på denne siden.

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp at det utarbeides gode beslutningsunderlag til de ulike møtene, og at dette sendes ut i god tid. Sekretariatet er også ansvarlig for å planlegge møtene og dokumentere beslutninger

Du kan kontaktet sekretariatet på epost: nasjonal.styringsmodell@dsb.no.


Møtedokumenter
26.09.2020 Prioriteringsutvalget.pdf (2MB)
28.10.2020 Nasjonalt styre.pdf (551,6KB)
18.06.2020 Fagutvalget.pdf (753,8KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.