Rekrutteringsprosessen

Vår viktigste investering gjør vi i rekruttering av nye medarbeidere. Derfor stiller vi store krav til kvalitet i rekrutteringsprosessene som er godt dokumentert og etterprøvbare.

Ledige stillinger i DSB finner du i Karriereportalen. 

Søknad

Du søker på ledige stillinger i DSB gjennom Karriereportalen. Generelt vil vi anbefale å bruke god tid på å lage en velformulert søknadstekst som besvarer følgende punkter: din motivasjon for å søke stillingen, hvorfor din utdanning og erfaring er relevant, og hva du særlig kan bidra med dersom du skulle få jobben.

Valg av kandidater og intervjuprosess

Når søknadsfristen er utløpt, foretas det en grundig vurdering av søknadene opp mot kvalifikasjonskravene i kunngjøringsteksten. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet i utvelgelsesprosessen for den enkelte stilling. Dette for å sikre en likeverdig vurdering av alle søkere. De absolutte kvalifikasjonskravene i stillingsutlysningen kan ikke fravikes. I de tilfeller hvor vi har mange kvalifiserte søkere, vil de beste av disse innkalles til intervju.

Senest tre uker fra søknadsfristens utløp, vil aktuelle kandidater til stillingen bli invitert til førstegangsintervju.

Rekrutteringsprosesser i DSB består alltid av to intervjurunder. Grundig referansesjekk og verifisering av attester og vitnemål er en viktig del av prosessen.

Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk er et ledd i rekrutteringsprosessen vår. Bakgrunnssjekk gjør oss sikrere på at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkere til stillinger. Semac gjennomfører på våre vegne en systematisk kilde - og dokumentkontroll av opplysninger søkere gir om utdanning og arbeidserfaring. Vi kontakter aldri nåværende arbeidsgiver uten særskilt samtykke.

Hva sjekker vi?

  • for stillinger som medarbeider sjekker vi siste/høyeste utdanning, sertifikater og kurs og fem års yrkeshistorikk
  • for mellomlederstillinger og stillinger med spesielt ansvar sjekker vi relevant høyere utdanning og ti års yrkeshistorikk
  • for topplederstillinger ivaretas bakgrunnssjekk av eksternt rekrutteringsfirma 

Hvem sjekker vi?

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av alle ledere og en fast andel av medarbeidere som får tilbud om jobb.
Kandidater som kommer på intervju hos oss får et samtykkeskjema som undertegnes før bakgrunnssjekk iverksettes.

Beslutning om ansettelse

Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen.

Den endelig beslutningen om hvem som skal ansettes tas i vårt ansettelsesråd. Når den aktuelle kandidaten har takket ja til tilbudet, vil alle søkere få en skriftlig orientering om hvem som er ansatt i stillingen.

Tilbud

Etter beslutning om ansettelse, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår (f.eks. midlertidig stilling, stillingsprosent, lønn). Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Arbeidsavtalen blir tilsendt når tiltredelsesdato er avklart.

Velkommen som søker!

Les også