Helhetlig ROS i kommunen

Helhetlig ROS er et strategisk virkemiddel for å få et samlet grep om kommunens ansvar og roller innen samfunnssikkerhet og beredskap. Her finner du hjelpemiddel for dette arbeidet.

ros_lav.JPG

Foto: Marius Fiskum

Publikasjonar

Målet med "Rettleiar til heilskapleg risiko- og
sårbarheitsanalyse i kommunen" er å synleggjere heilskapeleg ROS som strategisk verkemiddel for leiinga i kommunen, med vekt på å skapa felles forståing av heilskapeleg ROS som eit tverrfagleg plan- og kunnskapsgrunnlag for samfunnstryggleik og beredskap lokalt.

Rettleiaren beskriv kva heilskapeleg ROS er, når det gjeld innhald og framgangsmåte og forholdet til annan samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid.

Rettleiaren viser også korleis heilskapeleg ROS kan følgjast opp gjennom å innlemma mål, strategiar og prioriterte tiltak innan:

  • samfunnstryggleik i kommunens virksomhets- og eigarstyring
  • samfunns- og arealplanlegginga i kommunen
    den samla beredskapen i kommunen

Rettleiaren set kommunal beredskapsplikt i større grad i samanheng med anna samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid i kommunen. Som tidlegare, skal heilskapeleg ROS gi kunnskap og oversyn over hendingar som utfordrar kommunen. Den reviderte rettleiaren peikar i tillegg på særskilde utfordringar innan klimaendring og sikkerheitspolitiske kriser. Rettleiaren er tydelegare på oppfølging av analysen i beredskapsplanlegging, overordna beredskapsplan og kommunen si rolle i totalforsvaret.

Rettleiaren har fått nye illustrasjonar, utfyllbare figurar for samla presentasjon og utfyllbare ROS-skjema i PDF og Word.

Rettleiaren kan brukast av alle kommunar, uansett storleik, geografi og organisering. Vi ønskjer lykke til i arbeidet!

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen - Revidert 2022 – versjon 1 (bokmålsutgave):helhetlig ROS_kommunen_01_22.JPG

Rettleiar til heilskapleg risiko- og
sårbarheitsanalyse i kommunen - Revidert 2022 – versjon 1 (nynorskutgåve):Heilskapeleg_ROS.JPG

 

ROS-skjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (bokmål)

>> Utfyllbart analyseskjema (PDF)
>> Utfyllbart analyseskjema  (Word)

ROS-skjema for heiskapeleg risiko- og sårbarhetsanalyse (nynorsk)

>> Utfyllbart analyseskjema  (PDF)
>> Utfyllbart analyseskjema - (Word)

Figur 15 (Excel)

>> Utfyllbart regneark (bokmål)
>> Utfyllbart regneark (nynorsk)

Figur 16, 17, 18 og 19 (PDF)

>> Utfyllbare figurer (bokmål)
>> Utfyllbare figurer (nynorsk)