Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen - Revidert 2022 – versjon 1


Dette er en metodeveileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS).

Veileder

Last ned PDF (3,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-532-8 (PDF)
HR-nummer
2457
Utgitt

Den viktigste målgruppen for veilederen er kommunene og Longyearbyen lokalstyre. Andre aktører som har ansvar for samfunnssikkerhet innen egne fagområder lokalt, vil også ha nytte av veilederen. Deres deltakelse er av stor betydning for en helhetlig utvikling av samfunnssikkerheten lokalt. En tredje målgruppe er statsforvalterne og Sysselmesteren. Både som tilsynsmyndighet og i veilederrollen har disse viktige oppgaver i arbeidet med kommunal beredskapsplikt.

Veilederen beskriver hva helhetlig ROS er, både når det gjelder prosess og innhold. Veilederen omtaler også hvordan kommunen skal følge opp helhetlig ROS i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

>> Utfyllbart analyseskjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF) 

>> Utfyllbart analyseskjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Word)