Statsforvalterens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt skal bidra til å styrke og utvikle kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom bedre etterlevelse av regelverket.

Hvorfor tilsyn?
Tilsyn er ikke et mål i seg selv, men må sees i sammenheng med andre virkemidler innen samfunnssikkerhet og beredskap som dialog og veiledning, utvikling av arenaer for læring og kunnskapsformidling og gjennomføring av øvelser.

Hva føres det tilsyn med?
Tilsynet innebærer å kontrollere om aktiviteter i kommunene er i samsvar med krav i kommunal beredskapsplikt. Samtidig vil aktiviteter i forkant og etterkant av tilsynet fremme læring i kommunene

Hvordan gjennomføres tilsyn?
Tilsyn skal følge bestemmelsene om statlige tilsyn i kommuneloven. Krav til gjennomføring av tilsyn med kommunal beredskapsplikt gis gjennom styrende dokumenter for fylkesmannen.

For å sikre oversiktlige og ensartede tilsyn har DSB utarbeidet følgende verktøy:

Veileder for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt


Veilederen legger til rette for å gjennomføre tilsyn som systemrevisjon og konkretiserer tilsynsprosessen.

Til veilederen er det laget maler for kontakten med kommunene i tilsynsprosessen og oversikt over mulige hjemlinger av avvik:


Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap (oppdatert juni 2021)

imagef3gfw.png

Statens helsetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en tilsynsveileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Formålet med tilsynsveilederen er å legge til rette for samordning av statsforvalterens tilsyn med beredskap i kommunene, som igjen kan bidra til samordnet og styrket kommunal beredskap. Tilsynsveilederen omhandler undersøkelser av om kommunens beredskapsplanlegging bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser og om kommunen har en forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser.

 
Prosedyre for dokumenttilsyn

Fylkesmannens tilsyn skal først og fremst gjennomføres som systemrevisjon. For en periode åpner DSB for å gjennomføre dokumenttilsyn som et alternativ til systemrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systemrevisjon, uten tilsynsbesøk.

Hovedelementet i et dokumenttilsyn er dokumentgjennomgang. Til dette er det utarbeidet en sjekkliste for å systematisere og vurdere funn fra dokumentene.

 >> Sjekkliste for dokumenttilsyn

Prosedyren forutsetter at fylkesmannen benytter relevante maler og oversikter fra i veileder for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt,

Fylkesmannens innmelding av tilsyn
DSBs innmeldingsløsningen samler inn viktig informasjon fra fylkesmennenes tilsyn med kommunenes oppfølging av plikter i kommunal beredskapsplikt. Informasjonen benyttes for å vise resultater og bidra til forbedring og utvikling av fylkesmannens tilsyn  og kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

>> Innmeldingsløsningen i SamBas


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.