Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt


Kommunene har et særlig viktig oppdrag i å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom å redusere risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og materielle verdier. Beredskapsplikten krever at kommunen arbeider systematisk og helhetlig på tvers av sektorene for å ivareta et slikt ansvar. Tilsynet er derfor viktig for å sikre at kommunene gjennomfører dette.

Bilde av veileder forside

Veileder

Last ned PDF (1,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-357-7
HR-nummer
2301
Utgitt

Fylkesmannen har gjennom lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift 22. august 2011 om kommunal  beredskapsplikt (beredskapspliktforskriften) fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene.

Fylkesmannens tilsyn skal følge bestemmelsene om statlige tilsyn med kommunene iht. lov 25. september 1992 om kommuner fylkeskommuner (kommuneloven), og er å regne som kontroll med kommunens oppfølging av bestemmelsene i kommunal beredskapsplikt.