Hovedansvarsområder

​SLO er ansvarlig for å etablere og drifte et nettverk for følgende 16 myndigheter som er omfattet av markedstilsynsforordningen, samt Tolletaten:

 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukertilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Justervesenet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Petroleumstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens vegvesen
 • Luftfartstilsynet

SLO skal bidra til å koordinere tilsynsarbeidet i Norge, dele relevant informasjon, og representere de nasjonale tilsynsmyndighetene i møter i EU Product Compliance Network (EUPCN).

Videre skal SLO utarbeide en nasjonal strategi for markedstilsyn i samarbeid med tilsynsmyndighetene, som skal formidles til kommisjonen og andre medlemsstater i EU/EØS. Strategien skal være dynamisk og oppdateres minst hvert fjerde år.

I tillegg er SLO nasjonal administrator av ICSMS, som er en database for informasjonsutveksling om markedstilsyn som utføres i EU/EØS.