Regelverk

I forbindelse med gjennomføring av forordning (EU) 2019/ 1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) er oppgaven med å administrere ICSMS lagt til Samordningspunktet.

Alle markedstilsynsmyndigheter for produkter i Norge er pålagt å bruke ICSMS i henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering. Forordningen er inkorporert i EØS-vareloven.

Nytt regelverk

Artikkel 23 vil bli erstattet av artikkel 34 i markedstilsynsforordningen. I tillegg vil ytterligere to forordninger; Forordning om gjensidig godkjenning (EU) 2019/ 515 og Forordning om ICSMS (EU) 2020/1668 forplikte til bruk av ICSMS. Foreløpig har disse tre forordningene trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen ennå.