Krav til distributør

En distributør skal:

  • ikke gjøre tilgjengelig et produkt dersom det grunn til å tro at det ikke er i samsvar med krav.
  • sikre at lagrings- eller transportforhold ikke setter produktets samsvar med relevant regelverk i fare
  • sikre at det innføres nødvendige korrigerende tiltak straks det er grunn til å tro at et produkt ikke samsvarer med relevante krav
  • varsle importør eller produsent dersom et produkt utgjør en risiko. Les mer om tilbakekall.
  • varsle relevante markedstilsynsmyndigheter dersom et produkt utgjør en risiko. Les mer om meldeplikt.
  • oppgi nødvendig informasjon og dokumentasjon som viser at produktet samsvarer med relevante krav, dersom tilsynsmyndighetene ber om det
  • samarbeide med tilsynsmyndighetene om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkt som er brakt i omsetning
  • på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt produkter fra og som de har levert produkter til, i ti år.