Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder for virksomheten er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer, som for eksempel personskader.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter. 

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også informasjon om internkontroll her.

Krav til nødvendig utstyr

For alpine nedfarter er bruk av personlig verneutstyr, som hjelm, ryggskinne eller skibriller, viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr alpin nedfart, har et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Den som tilbyr alpin nedfart, skal gi tilstrekkelig opplæring og informasjon slik at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte.