Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods (nynorsk)


Verksemder som har noko å gjere med transport av farleg gods på veg og jernbane, er pålagde å utpeike tryggingsrådgjevar. Kravet om tryggingsrådgjevar er gjeve i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Faktaark forside

Faktaark

Last ned (338,9KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Tryggingsrådgjevaren skal arbeide for at all aktivitet knytt til transporten blir utført forsvarleg og i samsvar med føresegnene. Leiaren for verksemda har ansvaret for at tryggingsrådgjevar er peikt ut og fungerer etter føremålet.